tisdag 31 mars 2009

Idag meddelade Försvarsmakten, genom generallöjtnanten Anders Lindström, att myndigheten bestämt sig för att svensk stridsledning nu ska ske med hjälp av L16 och tillhörande krypteringsnycklar. Att detta innebär en möjlighet för främmande makter att ta del av vår interna kommunikation ansågs vid en effekt- och menbedömning acceptabelt.

Vi befinner oss förmodligen på en resa på väg mot Nato-medlemskap. Tydligen har dock Försvarsmakten bestämt sig för att inteckna målgången på denna resa innan de politiska instanserna beslutat eller ens väckt frågan i den allmänna debatten. Blott detta förhållande; att en myndighet bestämmer i vilken grad vi ska vara beroende av andra för att leda luftstridskrafterna är i sig anmärkningsvärt. Är Carl Bildt överhuvudtaget tillfrågad?

Frågan är ju också vilken tillgång som Sverige, som icke medlem av Nato, kommer att få? Blir det som Claes Arvidsson skrev i sin ledare för ett par veckor sedan tidsbegränsade övningskrypton eller något som vi uthålligt också kan använda i territoriella uppgifter? Har Försvarsmakten överhuvudtaget garanterat sig om tillgången till krypton eller är det bara ännu en besvärjelse?

För övrigt så är det en smula märkligt att det anmodesvar som i fredags befanns vara belagt med sekretess bara ett par dagar senare kunde blir föremål för massmediala utspel från en av Försvarsmaktens företrädare. Jag konstaterar återigen att graden av hemlighetsmakeri utfaller olika över tid och läglighet...


Allan Widman

3 kommentarer:

 1. Helt rätt
  Våra politiker måste ta ett hårdare tag om FM ledningssystemutveckling. Det handlar om många skattemiljarder. Redan har ca 5 Mdr förbrukats sedan 1999. Minst lika mycket till kommer att gå åt för att realisera NBF till 2015. Vad har vi fått? Hittills ingenting. Vad får vi? Troligen ingenting, förutom en smyganslutning till Nato.

  SvaraRadera
 2. Det ryktas i HKV att ”någon” har bjudit in politiker och media till en informationskväll den 14 april för att ”informera” om aktuella frågor. Enligt ett cirkulär utan avsändare som har spritts till adressater utanför FM men som inte offentliggjort internt i HKV ska följande frågor avhandlas:

  1. Mot bakgrund av blogg- och mediadebatten. Stridslednings- och luftbevakningssystemet – vart är det på väg? Förlorar Sverige förmågan till kvalificerade och säker stridsledning av flygvapnet – sant eller falsk?
  2. EU-operationen EUFOR i Tchad/CAR. Hur genomförde Sverige operationen, hur avslutades den och vilka avtryck lämnade Sverige? Vilka lärdomar har dragits? Var operationen ur svensk synvinkel en snabbinsats eller – en kort insats? Var det värt kostnaden?
  3. Sveriges militära incidentberedskap – här och nu! Vilken incidentberedskap har flyg-, sjö- och markstridskrafterna att omedelbart ingripa mot kränkningar av olika slag. Vilka är resurserna och vad kan de åstadkomma – på kort sikt och t ex efter en vecka?

  De sakkunniga handläggarna och sektionscheferna ska tydligen inte ges tillfälle att medverka. Så detta verkar vara en klassisk happening där de inbjudna gästerna efteråt ska känna sig mätta (det bjuds på mat) och lugnade (överslätande budskap som tar udden av bloggkritiken). För att det ändå inte bara skall handla om att fylla krävan kommer här några förslag på frågor som kan ställas till de föredragande generalerna:

  1. Har försvarets ledningssystemutredning 2010 (FMLS 2010) grundat sina rekommendationer till ÖB på ordentliga investeringskalkyler och hur ser kostnads-/nyttokalkylen ut?
  2. Hade hade FM ”blå” stridskrafter någon representation i FMLS 2010 och hur har de stridskraftsspecifika behoven och kraven tagits omhand i utredningens rekommendation till ÖB att införa NBF med GLC/NOC?
  3. Varför förordar ÖB investering i en framtida ovanjordsanläggning GLC/NOC år 2015?
  4. Varför har ÖB valt att inte anskaffa en redan operativ ”utländsk” stridsledningscentral eller att modifiera idag befintliga stridsledningscentraler i skyddade anläggningar?
  5. Vilka tillkommande operativa och/eller taktiska förmågor kan GLC/NOC tillhandahålla som befintliga operativa system inte kan tillhandahålla?
  Vilka faktiska personella och materiella kostnader uppstår vid avveckling av befintliga skyddade anläggningar?
  6. Vad kostar det att bygga upp en motsvarande verksamhet som idag bedrivs i stril- och sjöinfobataljonerna i skyddade anläggningar i en ovanjordsanläggning i Enköping och när nås break-even om detta blir av?
  7. När kan FM interna bestämmelser ändras så att system med NATO-/EU-/Coalition-sekretess kan kopplas ihop med system med svensk sekretess?
  8. Enligt FM inriktningsunderlag skall den bergrumsanläggning i Skåne som inrymmer en stridsledningscentral läggas ner och personalen flyttas till Ronneby respektive Enköping. Kommer därmed bergrumsanläggningen att läggas ner så att de förväntade kostnadsreduceringarna kan infrias eller kommer anläggningen att drivas vidare?
  9. Hur mycket kommer det att kosta att flytta strilskolan från dagens lokaler i Uppsala till en nybyggnation i Enköping och vilka effekter ger detta i termer av operativ förmåga, kompetens och produktivitet?
  10. Har det begåtts några oegentligheter i FM utveckling av NBF med GLC/NOC? Om så har varit fallet: Vad har FM gjort för att avhjälpa de negativa konsekvenserna av detta?
  11. Hur kommer det sig att ett civilt IT-företag som leds av den förre chefen för KRI LED NBF kunde lägga bästa budet och vinna ordern på drygt 200Mkr för fortsatt utveckling av NBF i försvaret?
  12. Har det förekommit och förekommer det idag att civila konsulter, som är anställda av något företag som är med och delar på 200Mkr-ordern för NBF-utvecklingen, arbetar i FM med att ta fram beslutsunderlag som skall resultera i beställningar till sina egna företag?
  13. Finns det några ytterligare tveksamheter i FM ledningssystemutveckling som kommer fram i ljuset om den politiska nivån beordrar en oberoende utredning av FM samlade ledningssystemutveckling?
  14. Vilka operativa bedömningar ligger till grund för att lämna Uppsala flygfält och garnison?
  15. Vad tjänar FM per år på att lämna Uppsala-fältet, med eller utan upplåtelse av nyttjanderätt till Uppsala Air, och hur ser FM kostnads-/nyttokalkyl ut för denna omstrukturering?
  16. Vilka förutsättningar finns att luftförsvara huvudstaden, rikets ledning och för landet vitala produktions- och befolkningscentra om Uppsala-fältet lämnas?
  17. Är det möjligt att blanda beväpnat stridsflyg och civilt flygbolagsflyg på samma flygplats, t.ex. på Arlanda, Hässlö, Skavsta och Bromma? Vad säger flygbolagen, luftfartslagen, internationella luftfartskonventioner och säkerhetsbestämmelserna om detta?
  18. Hur många stridsflygplan går det i ett krisläge att samtidigt ha i luften för att försvara Stockholmsregionen om de baserar på FV fredsbaser (Ronneby, Såtenäs, Malmslätt och Kallax) och hur länge kan stridsflygdivisionerna fortsätta med detta innan de är utslitna?
  19. Vilken förmåga har FM idag att logistikförsörja, tanka, serva, bevaka och skydda stridsflygdivisionerna på civila flygplatser respektive flottiljflygplatserna; hur lång uthållighet kan påräknas?
  20. Hur länge kan luftstridskrafterna trovärdigt försvara landets luftrum och territorium vid ett förhöjt krisläge där Sverige utsätts för systematiska kränkningar och vad kan göras för att öka denna förmåga?

  SvaraRadera
 3. 20 sköna frågor för oss som undrar vad som i hela friden händer. Hur kunde det bli så här illa? Hur kan organisationen (FM/HKV) som svarar för rikets försvar trassla in sig i på detta sätt? Tyvärr uteblir nog flertalet av de ärliga svaren på "20-frågors-listan". I annat fall lär generals-huvuden rulla vid den nödvändigt följande granskningens stupstock. Ej bokstavligen förstås, men smaka sin egen medicin borde dom. "Frysbox-tjänst" rekommenderas å det varmaste!

  SvaraRadera