fredag 4 december 2009

Osannolikt

är vad försvarsministern kallar GLC/NOC. Likväl är FM:s befogenhet att lägga ned Hästveda en oundviklig följd av detta.

Redan tidigare har FM bekräftat att man måste ha en back-up. När Hästveda försvinner ska en sådan etableras. Ronneby, eller i gamla bergrum, blir det dyrare och mer äventyrligt.

Troligt är att en omorganisation av stridsledningen kommer att leda till ett brutalt förmågeglapp. När så sker kommer NBF-konsulterna äntligen kunna hävda att något måste göras. If it is broken You need to fix it.

Frågan om vår stridsledning är ännu inte avgjord i regeringen. Vi måste ha gott hopp.


Allan Widman

3 kommentarer:

 1. Det får ändå ses som ett tecken på tillfrisknande att vårt lands högsta politiska ledning nu använder samma uttryck som våra strilexperter länge använt för att beskriva GLC/NOC - osannolikt.

  Nu gäller det bara att få FM ledning att förstå, att lösningen på ledningssystemsvackan är att bygga successivt på det som finns och inte skapa självförvållade förmågeglapp i avvaktan på kostnadsdrivande och osäkra framtida tekniklösningar.

  Vårt nationella luftförsvar förtjänar ett bättre öde än att raderas ut av en samling ledningssystemamatörer med ljusskygga bindningar till IT- och försvarsindustrin.

  SvaraRadera
 2. Det är positivt att se försvarsmaktsledningens förståelse för berörd personals oro inför deras förändrade arbetssituation. Det som däremot inte berörs, eller fullständigt gått ledningen förbi, är att mycket av denna oro som det ges uttryck för i remisser och debattinlägg inte enbart är ur det personliga perspektivet. Kritiken handlar även till stor del om en uppriktig oro för hur den föreslagna org- och systemförändringen skall komma att omintetgöra landets försvarsförmåga, för att inte nämna förspillda ekonomiska värden. En oro som grundar sig på ett djupt systemkunnande och ett uppriktigt engagemang i landets förmåga till ett fungerande försvar. Att, som tidigare, avspisa dessa argument som särintressen säger mer om mottagaren av budskapet än om givaren av detsamma!

  Helt riktigt poängteras vikten av samordning av de s.k. arenorna. Förvånande är att Försvarsmaktens ledning fortfarande företräder uppfattningen att den bästa vägen att nå detta mål är ta avsats i de områden som, i nuläget, som bäst kan beskrivas som bristfälliga men till stora delar mer rättvist bör beskrivas som helt obefintliga!
  Nuvarande systemlösningar inom såväl luft- som sjöarenan har med goda resultat utvecklats och fungerat under hela efterkrigstiden. Systemlösningar som för övrigt ligger i helt linje med de grundläggande principerna inom konceptet GLC/NOC. Förmågor såsom att i realtid leda förband ned till taktisk/stridsteknisk nivå över stora geografiska avstånd.

  Även i perspektivet av ledningsutredning 2007 framstår valet av lösning av eftersträvad GLC/NOC-funktion för den samlade arena-gemensamma lägesinformationen som udda, gränsande till krystad! Då det inte är frågan om nya lednings- eller beslutsnivåer framstår alternativet att ”gräva där man står” som det naturliga valet.

  För övrigt är ryktet om berganläggningens nackdelar avseende arbetsmiljö och rekrytering betydligt överdrivna och det skulle varit mycket intressant att få ta del av försvarsmaktsledningens grund för dessa påståenden! Med helt motsatt reslutat gjordes det under 90-talet miljöpsykologiska studier där det konstaterades att personal i berganläggningar motsvarande den i Hästveda i allt väsentligt mådde bättre än kontrollgruppen.

  Avseende rekrytering är det ett oomkullrunkeligt faktum att anläggningen i Hästveda historiskt kunnat uppvisa lysande rekryteringsresultat. Slutsatsen bör därför vara att det inte är anläggningstypen som är avgörande för hur man lyckas med rekrytering, utan det är helt andra faktorer såsom kontinuitet, kamratskap och engagemang för uppgiften!

  Likt den romerske politikern Cato d.ä., som bekant brukade avsluta många av sina anföranden i senaten med "för övrigt anser jag att Karthago bör förstöras" kan man i nedläggningsbeslutet om Hästveda tydligt ana ett illa underbyggt påstående som, mot bättre vetande, nu måste försvaras med alla till buds stående medel!

  SvaraRadera
 3. Vänner,

  Jag vet att det nu produceras nyktra PM på Fö om att låta delar av vårt stridsflyg koncentrera sig på upggiften att bli interoperabelt och att låta lejonparten bygga vidare på StriC. Kanske, kanske kan denna tanke slå rot i det närmast osynliga fadderskap som tycks finnas för Hästvedas förstörelse och utplånandet av en exklusiv, svensk förmåga att säkert och hemligt hävda försvaret av vårt luftrum.

  Jag har på mail och blogg läst snart hundratals bedömningar beträffande sannolikheten för att en nation, som ej är medlem av Nato, ska få den tillgång till kryptonycklar som krävs. Jag tillhör skeptikerna.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera