lördag 4 september 2010

Någon ställde frågan...

...om det sätt på vilket FM adresserade sina anställda under semestern verkligen skulle hålla, förutsatt ett mål i Arbetsdomstolen.

Utgångspunkten är att arbetsbrist skulle anges som grund för uppsägning av dem som inte tecknade nytt kontrakt. Det brev jag fick var odaterat, utan diarienummer och inte undertecknat. Inte heller skickades det med mottagningsbevis. Självklart kan inte passivitet vid mottagande av ett sådant brev grunda uppsägning av officerare, vare sig de är YO eller RO. Mycket mindre försöker man ens att leda arbetsbrist i bevis.

Uppgifter är i svang om avgångar bland dem som företräder myndigheten vid förhandlingar. Mot bakgrund av tillvägagångssätt förefaller ryktena välgrundade.

Det fanns en tid då vi gick till våra postkontor och med legitimation samt eget undertecknande utfick vår krigsplaceringsorder. Nu, när frivillighet ska vara utgångspunkten, är metoderna slappare och mer likgiltiga inför den enskilde. Ska vi blott vara tacksamma över att bli tillfrågade?

Ikväll anmäler jag mig som frivillig att bli ställföreträdande kompanichef vid 1 bataljonens andra kompani i förbandsreserven. För mig, som åldrande reservare, vore möjligheten att vara back-up för vårt nationella försvar ära nog.


Allan Widman

10 kommentarer:

 1. Själv fick jag frågan hem trots att jag sedan examen från Karlberg har tjänstgöringsskyldighet i anställningsavtalet. Vad ska jag säga ja eller nej till egentligen? Ja skriv ett nytt avtal som ser ut som det jag har eller nej jag vill behålla mitt avtal som innebär tjänstgöringsskylighet ;)

  SvaraRadera
 2. Peter,

  En gång hade vi ju "rullan" med en del grundläggande fakta om Sveriges samtliga officerare. Det var papper och lika finstilt som dåtidens telefonkataloger, men intrycket var ändå att ordning rådde. Måhända är det "tekniksprånget" PRIO som spökar.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. jag tycker frågan är onödig överhuvudtaget.
  Den illustrera tre felbeslut :

  1.vår alltför stora fokusering på det internationella kontra de nationella.

  2.Att låta värnplikten vila

  3.Det feldimensionerade försvaret visavai närområdesutvecklingen.

  En större armeorganisation baserad på selektiv värnplikt kommer att kunna avkasta tillräckligt många frivilliga som det alltid gjort och gjorde fram tom 1/7 2010.

  Därför har de som beslutat om denna personalförsörjningsmodell och för hög ambition i internationella insatser ställt till det lite grand för försvarsmakten:-)

  Men formellt verkar ju brevet sakna en hel del.

  Men det känns i varje fall väldigt tryggt att du anmält dig till stf kompC och du skulle säkert göra ett mycket gott jobb även där!
  Eftersom försvarsmakten lyckligtvis avser uppta KFÖ from 2011 mht till de kontraktsanställda så är det bara att ta fram AR2,SolfF och läsa på :-)

  SvaraRadera
 4. Det kanske nu är dags för ÖB att blåsa "faran över" och avbryta övningen, som inleddes med dennes improviserade sommarhandbrev?

  Risken för en "rödgrön" regering behöver ju inte längre styra ÖB:s handlande. Den risken är enligt de senaste opinionssiffrorna vida mindre än risken för ÖB att personligen förödmjukas i arbetsdomstolen.

  De "rödgrönas" NEJ i riksdagen i juni i år till att göra värnplikten vilande i fred, till att införa en samlad veteransoldatpolitik och till att upplösa Försvarsmaktens utlandsstyrka saknar vid ett fortsatt regeringsinnehav för alliansen all praktisk betydelse. Faran vid dröjsmål varde härmed undanröjd. ÖB bör kunna andas ut.

  Utan ett regeringsskifte natten mot måndag 20 september, så behöver inte heller några svarsblanketter vid denna tidpunkt vara framme hos lokal HR.

  Försvarsmaktens särskilda utlandsstyrka (US) upphör i enlighet med redan fattat riksdagsbeslut vid nästa årsskifte. Det blir då exakt samma arbetsgivare nationellt som internationellt.

  Rimligen är det denna "ensade" arbetsgivarens mandat att leda och fördela arbetet inom hela skalan Sverige-Norden-Globalt. En explicit internationell tjänstgöringsskyldighet i var och ens anställningsavtal synes därför i framtiden vara av mer pedagogisk än juridisk betydelse.

  Men det pedagogiska värdet skulle självfallet förlora i värde om det inskrevs i någras anställningsavtal till priset av att andras uppsägningar ledde till skadestånd i arbetsdomstolen.

  Tilltron till Försvarsmaktens försvar av det svenska rättssamhället skulle skadas även av ett mindre antal förlorade mål. Alldeles särskilt om de skulle uppfattas som i sak onödiga.

  SvaraRadera
 5. Själv skrev jag på det nya avtalet för ett år sedan inför nivåhöjande utbildning. Tjänstgör nu utomlands. Anmodades av HRC att skriva på ett till kontrakt och skicka in - för det var inte säkert någon visste vart det gamla är. Får mig att också undra hur klokt det är av FM att tolka ett uteblivet svar som ett nej...när man tydligen inte har rutiner för att hantera inkommande post. Apropå HRC- är inte avundsjuk på dem. Ett nyuppsatt förband för att kunna hantera personal- förmodligen helt nedringda av undrande medarbetare- men helt utan svar då inga avtal är klara..

  SvaraRadera
 6. Världen är nog i långt större utsträckning en härva av godtyckliga samvariationer än en uppvisning i viljestyrd kausalitet.

  Faktum är likväl att de två senaste överbefälhavarna inte tjänstgjorde i befattning hela sina förordningar.

  Åtminstone tre flygvapengeneraler är politiskt ytterligt väl förankrade toppkandidater om ÖB-posten skulle behöva tillsättas med ny befattningshavare den närmaste tiden. Därtill talar rättvisan mellan försvarsgrenarna för att det nu åter är flygvapnets tur.

  Den vidare hanteringen av flygförarkårens flygsäkerhetsmotiverade diskussioner ute på flottiljerna förra veckan kan självfallet få skickelsedigra konsekvenser för fler än dem själva vare sig detta varit avsikten eller ej.

  SvaraRadera
 7. Gustav Wasa

  Dina kommentarer är säkert ur ett filosofiskt perspektiv synnerligen intressanta.

  Dom skulle dock tjäna på att skrivas på ett enklare sätt så att vi med normal intelligensnivå slipper slå i ordboken för att förstå vad du skriver.

  Föreslår du läser "Klarspråk lönar sig" http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64483
  så blir det mycket lättare för oss andra

  SvaraRadera
 8. Somliga akta thet gambla språket ringa, såsom thet ther allenast the gamble menniskor gifvet war men icke annat innehåller än några historier för gambla professorer och doctorer.

  Vår usurpator, revolutionär och landsfader Gustaf Wasa sökte i sin bibel på swenska förnya språket, vår bloggkommentator Gustav Wasa söker bara få oss att begripa det språk vi fordom talade, bildade människor emellan. Akta din panna, Gustav, den kan bli blodig av upprepat stötande mot murar!

  SvaraRadera
 9. Om Försvarsmakten skulle gå i Sida:s fotspår, så skulle det å ena sidan innebära uppsägning av tvåhundra (200) överstelöjtnanter med placering vid Högkvarteret på Lidingövägen 24 i Stockholm, och å andra sidan möjligheten att med samma fysiska personer utöka vår rådgivarnärvaro (till exempel OMLT inom ISAF) ute i insats med ytterligare femtio (50) kontinuerligt bemannade befattningar.

  Det kräver inte att all i Försvarsmakten anställd personal tecknar under ett anställningsavtal med internationell tjänstgöringsplikt. Bara att de tvåhundra mest umbärliga statstjänstemännen vid ovan nämnda arbetsplats placeras i varsin turordningskrets, varefter som arbetsbrist deklareras för just det arbetsinnehåll som definerar dessa turordningskretsar.

  Så kan det gå till på Sida och likaledes mycket väl vid annan svensk myndighet.

  http://www.rod.se/politikomraden/internationellt/Stora-nedskarningar-pa-Sida/

  SvaraRadera
 10. http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/11/rattorna-lamnar-skeppet.html

  SvaraRadera