tisdag 14 september 2010

Försvaret av Skåne

Ibland utgår man från att alla läser vad man skriver. Så är det ju inte, oavsett var man publiceras. Efter att ha fått en del frågor om varför jag inte engagerat mig för P7 och försvaret i Skåne ser jag mig därför föranledd att återge en debattartikel som inte för så länge sedan var inför i Sydsvenskan. Den beskriver varför några ytterligare nedläggningar inte bör ske, vare sig i Skåne eller det övriga landet.

På fredag avser jag att skriva både om den verklighet som just nu möter våra soldater i Afghanistan och vad som kan vänta försvaret efter söndagens val.

"Samma månad som amfibiekåristen Håkan Syrén utsågs till ÖB i november 2003 avvecklades det rörliga kustartilleriet. Några månader senare skulle han också tvingas stå bakom nedläggningen av ett av de två kvarvarande amfibieregementena, Amf 4 i Göteborg. Upphöjelser kan ha sitt pris.

När Försvarsmaktens högkvarter nu driver frågan om nedläggning av ytterligare förband är det kanske ingen given fördel att den nuvarande ÖB:n - lundensaren Sverker Göranson - utbildats och verkat vid ett skånskt pansarregemente.

Sedan Försvarsmakten lämnade sitt underlag för det förra försvarsbeslutet har envisa uppgifter gjort gällande att det är just P 7 i Revingehed som pekats ut för nedläggning. Ryktena har fått sina bekräftelser. För två år sedan fråntogs regementet uppgiften att sätta upp en brigadstab och från och med i år upphör stridsvagnsutbildningen.

Samtidigt driver högkvarteret i Stockholm en avveckling av stridsledningscentralen i Hästveda från 2014. Om man lyckas i sitt uppsåt kommer Skåne, en av Sveriges mest befolkningstäta regioner, att helt sakna militär verksamhet. Utan plattformar för militär utbildning kommer det skånska hemvärnet sedan långsamt att förtvina.

Förvisso är Skåne tillräckligt dynamiskt och expansivt för att klara betydande påfrestningar på den regionala arbetsmarknaden. Däremot klarar knappast det svenska försvaret att välja bort Skåne som rekryteringsunderlag. Bara tanken att man, i samband med övergången till frivillig rekrytering och tidsbegränsade anställningar av unga soldater, vill lägga ned landets största universitetsgarnison gränsar till det befängda.

P 7 i Revingehed har utomordentliga övnings- och skjutfält. Samverkansmöjligheterna med det danska och polska försvaret är goda, liksom med den intilliggande Räddningsskolan i Revinge.

Hästveda svarar för hälften av stridsledningen och luftövervakningen i det svenska flygvapnet. Om denna väl skyddade anläggning avvecklas blir konsekvenserna för vårt luftförsvar långtgående. Kompetensen och den befintliga infrastrukturen låter sig inte återställas.

Att lita till de rödgröna är inte möjligt. Från den 1 januari 2011 kommer de att spara två miljarder årligen i huvudsak på just förbandsverksamheten. Istället måste det före valet ges tydliga besked från Alliansens riksdagskandidater att raden av nedläggningar i försvaret nu nått vägs ände. De senaste tjugo åren har visat att det inte blir bättre och billigare. Det enda som uppnås är dyra investeringar på annat håll samt att dugliga soldater och officerare försvinner.

Folkförankring kan heller aldrig vara att utrymma landets befolkade områden och lämna dem oförsvarade".


Allan Widman

3 kommentarer:

 1. FM är ju tvungen att minska de fasta kostnaderna för att få plats med yrkesförsvaret, gå upp i tillräcklig "övningstid" för mark gå från 1000 till 2000 ute i internationell tjänst osv.

  Dessutom har vi på många områden ingen redundans kvar och där återtagande skulle behöva skedet, tex HKP.

  Vi har också den ratio (ej full kompensation för inflation, mtrlkoefficienten)som är lagd på FM (och all ? statlig vsh). Tyvärr leder detta automatiskt till att efter hand mer medel måst avdelas till ökade fasta kostnader från de rörliga.
  Det går ju nämligen inte att bli effektivare när man utbildar, utan det går idag åt fler utbildare per soldat, eftersom tex mtrl och system blivit komplexare.

  Inget av detta är väl okänt för dig.

  FP har ju om jag förstått det rätt även önskat att vi ska återupprätta några brigader, i alla fall öva i brigads ram, det är ju inte heller gratis.

  Hur har ni tänkt att allt detta ska finansieras?

  SvaraRadera
 2. Christian,

  Att återta förmågan till strid i brigader är förvisso inte gratis. Jag vet att detta kräver en ökning av försvarsanslaget. På den punkten vill jag vara övertydlig.

  Däremot återstår det ännu för FM att bevisa för mig att grundorganisationen blivit mer kostnadseffektiv under det senaste decenniets nedläggningar och omflyttningar. Ska villigt erkänna att jag en gång, precis som Du, antog att detta mer eller mindre automatiskt gjorde försvaret mer kostnadseffektivt.

  Men när jag sett hur nedläggningarna alltid lett till nyinvesteringar, och hur Fortverket i kraft av sin monopolställning kan skjuta över kostnaden för tomma lokaler på FM:s övriga hyresobjekt, tvivlar jag.

  Dessutom var det länge sedan officerarnas familjer följde med till nya tjänstgöringsställen. Vad kostar den kompetens som går förlorad? Hur effektivt är det att officerare hela tiden måste ställa om till nya vapenslag och uppgifter?

  Åtminstone såvitt avser Hästveda tror jag mig dessutom veta att till och med delar av FML tvivlar på det ekonomiskt sunda i en nedläggning. Och då inbegriper jag inte de risker som finns med avseende på våra förmågor.

  Som advokat har jag lärt mig att bevisbördan för olika påståenden ofta avgör utgången av tvistemål. I fallet nedläggningar vilar denna bevisbörda tungt på dem som förespråkar fler.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. De som i domstol har att fatta beslut efter hörande av advokats plädering är åtminstone i moraliskt hänseende bundna av Olaus Petris domarregler.

  Det är icke de som bildar regering. Exekutivens formativa skede är rakt ingen tebjudning.

  En advokats argument utanför rätten kan och har också avfärdats med det enklaste av argument:

  - Så säger Du bara för att Du är advokat.

  Personangreppet trumfar oftast sakargumentet. För den som har makten på sin sida utmanas aldrig mer än en gång. Hut går hem.

  SvaraRadera