fredag 5 mars 2010

Allan Widman finns verkligen...

...även om frågan kan anses berättigad efter nästan två veckors bortovaro från denna blogg. Till del finns förklaringen i ett datorhaveri, men mycket handlar om allt annat som pressar på.

Jag har med stort intresse följt den av Christer Tistam initierade diskussionen om insatsregler för det svenska förbandet i Afghanistan. Som de flesta förstår har jag inte full insyn i dessa och de beslutas inte av Sveriges riksdag. Likväl har jag som utredare av en svensk veteranpolitik pläderat för ökad tydlighet om gränserna för soldaters agerande. Den enskilde soldaten får inte känna osäkerhet. Erfarenheten från andra länder visar att otydligheter och stort tolkningsutrymme ofta leder till att just han eller hon får bära skulden om misstag begås.

Självklart måste också insatsregler anpassas till gällande hotbild och så långt möjligt samordnas med nationer vi arbetar tillsammans med.

Att i full öppenhet diskutera detaljerna i ROE och national caveats är riskfyllt. Men samtidigt är det inte fel att dessa svåra avvägningar uppmärksammas i principiella termer. När olyckan väl är framme; oavsett om den drabbar våra soldater eller en oskyldig civil, är det alltför sent.

Svenska helikopternyheter är sällan roliga. Den senaste veckan har den tyska försvarsmaktens rapport om NH 90 ventilerats på många bloggar. Slutsatserna är allvarliga och jag har i veckan ställt försvarsministern frågan vilka åtgärder han är beredd vidta för att garantera Helikopter 14:s fältmässighet? Att erlägga dryga tio miljarder och tio år för sent ta slutleverans på en helikopter som inte kan användas får aldrig vara ett alternativ.

Förra veckan hade insatschefen Anders Lindström och flygvapeninspektören Anders Silwer en dragning om tillståndet i flygstridskrafterna. Efter att med nedslagna blickar och allvarliga miner ha avhandlat helikoptereländet koncentrerades både dragningen och frågorna till GLI/NOC. Att på ett begripligt sätt redogöra för skillnaderna mellan detta och det av ÖB avförda GLC/NOC visade sig omöjligt. Ja, det kunde bli fråga om att etablera en ny anläggning. Och nej, något TTEM hade inte fastställts.

Likt Kristofer Columbus visste man inte vad som skulle uppnås, hur detta skulle ske eller till vilket pris? Det enda som tycks gemensamt dimensionerande är nedläggningen av Kobran.

Jag vet vilken oro och misströstan som personalen i syd känner. Men att ge upp och söka sig åt andra håll vore att spela NBF-ivrarna i händerna. Minns Mikael Wiehe - finns det liv är det aldrig för sent.


Allan Widman

9 kommentarer:

 1. Bra att du är tillbaka:-)
  Nej försvarsmakten kan och får INTE fatta beslut om GLI/NOC. Det finns ju ett riksdagsbeslut på detta.
  INTE en krona skall läggas på detta utan att ha klart för sig MÅLBILDEN och TTEM.
  Noll alternativet är helt klart bäst. Vi kör med det vi har och bemannar upp på hästveda och bålsta.

  SvaraRadera
 2. Minken då? Torde vara enklare att flytta ut ifrån LedE F21 och gå ner i berget "Nästgårds" än att förflytta sig mer än halva sverige för att sätta sig i ett berg.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 3. J.K Nilsson,

  jag är rädd att "berg" knappast står på agendan. Vi ska vara glada för tak över huvudet.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Självklart ska vårt HKP 14-avtal med NHI hävas!

  - Det är väl snarare de som vill behålla detta åtagande, som borde förklara klokskapen av att slänga goda pengar efter dåliga?

  Rent teoretiskt, så skulle det ramverk, som NH90:s aktra rampen är monterad i kunna förstärkas så här i efterhand, så att flygning med öppen ramp kan medges.

  Men detta är nog bara teoretiskt. Efter att originalversionen av NH90:s tillgängliga nyttolast avdelats till:

  a) högre kabin till vår särlösning av NH90, det vill säga HKP 14,
  b) innergolvförstärkning med plywoodskivor, som föreslagits OCH
  c) ett förstärkt ramverk kring den aktra rampen,

  så klarar självklart HKP 14 långt ifrån ursprunglig specificerad operativ nyttolast och räckvidd.

  NH90 och särskilt HKP 14 har utvecklats utan vedertagen försiktighet och förutseende i sådan grad att det kan sammanfattas som oansvarigt.

  Att HKP 14:s förändrade flygkropp INTE testats i vindtunnel, att NH90 inte kan landa i terräng och att NH90:s dörrar och ramp inte kan vara öppna under flygning är bara några flagranta exempel på vad en oansvarig projektledning resulterat i.

  - Vill Du ge denna projektledning ytterligare svenska skattemedel?

  Som sann EU-vän behöver man INTE satsa på de mest huvudlösa projekten bara för att de är paneuropeiska. Betänk erfarenheterna av Galileo och A400M. Det har nog varit alltför många kockar i alla dessa soppor?

  SvaraRadera
 5. Tiden är redan förbi att långsiktigt rädda flygets ledningssystem. Dråpslaget var skrivningarna i FMUP11 och BU 11 om att strilanläggningen i södra Sverige läggs ner 2014 (ospecificerat datum). Det hade varit bättre att FML hade valt att skriva "när motsvarande förmåga hade byggts upp på annan plats". Då hade det funnits en rimlig chans att bibehålla den gränssättande personalen och samtidigt bygga upp motsvarande förmåga med nyrekryterad personal på annan ort.

  Flertalet strilpersonal i södra Sverige har därför bestämt sig: några få kan tänka sig att flytta norröver men huvuddelen tar hellre sämre betalda jobb i regionen, alternativt arbetslöshet, än att behöva tvinga barn och make/maka att ännu en gång bryta upp från sina invanda miljöer. Med dem följer strilpersonalens upparbetade kollektiva kunskap och kompetens om hur man verkar i och utvecklar komplexa ledningssystem för flygtaktisk ledning. Inget som man återskapar på en kvart, särskilt inte med eventuellt nyrekryterad personal "från gatan" som behöver 5 - 12 års utbildning och praktisk erfarenhet för att bli lika kompetent som alla de som nu står i färd med att lämna FM. Eftersom personalen i södra Sverige idag står för långt mer än hälften av FM produktionskapacitet för luftlägespresentation och flygstridsledning så kollapsar systemet.

  Men vem bryr sig? Det blir ju ändå inte krig i vårt närområde, inte på de närmaste 20 åren för det har FML bestämt och Försvarsberedningen bekräftat. Alltså blir kommer detta scenario inte att inträffa...

  Den snart kaotiska förmågebrist som FM nu står inför borde vara nog för att ställa ett antal avdelnings- och ledningschefer i HKV till ansvar för tjänstefel. Men det finns inte längre något formellt system för att utkräva ansvar på befälsnivåerna från överste och uppåt. Bara optionen att befordra dem snett uppåt förutsatt att den politiska nivån ger sitt godkännande.

  Ännu en pinsamhet i statens ledning av sina myndigheter.

  SvaraRadera
 6. Torkel,

  Din frustration är oehörd, men inte till mycket hjälp. Ingen rättroende vill att Hästveda ska försvinna. Inte av nostalgi eller lojalitet, utan därför en nedläggning kommer att innebära slutet på det enda område där vi en gång var världsledande.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. Vad är det som driver viljan att lägga ner Kobran? Några vettiga motiv har ännu inte drivits i bevis - tvärtom, faktiskt. Enda förklaringen som ligger till hands är att det är personlig agg som driver denna vendetta. Utan motstånd från syltryggarna. Sahlestrand har för flera år sedan i ett privat samtal sagt:
  - "Kobran - den ska jag lägga ned."
  Till varje pris visade det sig. Nu rämnar luftförsvaret - rädda sig den som kan. Sorgset släpper jag taget om min yrkesstolthet, bit för bit.

  /En uppgiven kobra.

  SvaraRadera
 8. Ett projekt som har som huvudsaklig målsättning att placera mer "verksamhet" (d.v.s. personalrader och behov av konsulttjänster) i Enköping har självklart problem att formulera ett målsättningsdokument.

  Oaktat denna konspiratoriskt lagda inledning (sprungen ur en annars fruktlös strävan att finna NÅGOT slags motiv för galenskaperna) finns det sakliga invändningar mot samtliga beståndsdelar i GLI/NOC-projektet. Den anläggning som planeras för GLI (ja, det finns tydliga indikationer på att man avser att bygga en anläggning) avses verka inom två områden: gemensamt läge och markläge. Avseende markläge är detta tyvärr mycket långt från att vara genomtänkt, och det gemensamma läget är varken tillräckligt definierat eller ens möjligt att skapa fristående från den operativa verksamheten. Det är som om den bärande idén är ”bara vi får en anläggning, ett antal personalrader och tillräcklig budget för konsultarvoden så kommer vi tids nog på vad de ska göra… Och hur.”

  Eget markläge skulle antingen kunna skapas genom att tappa av eventuella automatiska positionsrapporteringssystem (typ BFT, TVT, SLB) och/eller genom sammanställning av rapporter från markförband. Den förstnämnda metoden – om vi mot förmodan skulle ha råd med dylika system till ”alla” – kräver inte någon central anläggning, och det är dessutom inte i denna eventuella central som ”rådatan” kan förädlas till att förtjäna beteckningen information. Den mer klassiska metoden – sammanställning och bearbetning av rapporter – är något som rimligen borde ske redan idag, och om detta inte sker så beror det rimligen på att ATS inte ser behovet av informationen till vardags. Om något år är kanske detta dessutom en uppgift för de aviserade regionala staberna?

  Avseende fientligt markläge så förutsätter detta dels att det finns en fiende, dels att det finns något sätt att detektera och följa denna fiende. Eftersom magiska marksensorer endast finns i Star Trek kommer underlaget huvudsakligen att bestå av rapporter från egna förband (inklusive spanings-, underrättelse- och signalspaningsförband). Det som kan förädla detta underlag till att bli information är således underrättelsebearbetning, och det är väl inte meningen att vi ska bygga upp ytterligare en sådan funktion?

  Att från Enköping producera ett gemensamt läge för operativ chef, utan att klä det med de taktiska stabernas bedömningar, torde vara fullständigt meningslöst. Utan ingående kunskap om luft, sjö – och mark, för den delen – lär en dylik lägesbild i bästa fall bli ofullständig och i värsta fall missvisande. Förslaget saknade substans i höstas, och Widmans återgivning av föredragningen antyder att så fortfarande är fallet.

  Avslutningsvis, avseende NOC måste det upprepas att de tänkta uppgifterna är sådant som redan görs, eller borde göras, från TDC, DriftC och J6. De problem som finns löses enklast genom att bemanna J6 och TDC med erforderlig kompetens, inte genom att skapa ytterligare ett mellanled.

  Sammanfattning:
  NOC tillför inget mervärde, och det som behövs för såväl markläge som GLI är klassisk stabstjänst och underrättelsebearbetning (och -delgivning), och inget av detta sker bäst i Enköping, oavsett hur mycket pengar som pumpas in i den nya anläggningen!

  SvaraRadera
 9. Humble,

  Jag vill bara enkelt tacka för Din kommentar. Tror att det finns mycket att hämta i den för alla.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera