torsdag 31 januari 2013

Regeringen styr riket

Tage Erlander påstås en gång ha sagt att om man vill att något ska komma till allmän kännedom bör det hemligstämplas, om man tvärtom vill hålla det hemligt bör man berätta om det i Riksdagens kammare. Utifrån denna logik återges nedan min fråga om IO 14 till försvarsministern under gårdagens frågestund:

Anf. 46 ALLAN WIDMAN (FP):


Herr talman! Den 14 januari 2010 fattade regeringen ett beslut om inriktningen av Försvarsmakten. I det beslutet sägs att den nya insatsorganisationen ska vara utvecklad senast vid utgången av år 2014. Vid höjd beredskap ska samtliga förband då vara tillgängliga inom en vecka. Därtill anges att samtliga förband över tiden ska vara välövade samt kompletta i fråga om materiel och personal.

Försvarsmakten har inte anmält något behov av ökade anslag före utgången av år 2014, och min fråga till försvarsministern blir därför om hon bedömer att Försvarsmakten kommer att leverera en insatsorganisation i enlighet med regeringens beslut.

Anf. 47 Försvarsminister KARIN ENSTRÖM (M):


Herr talman! Tack även för denna fråga! Detta är en väldigt viktig del. Själva huvudsyftet med försvarsreformen är naturligtvis att få en ny insatsorganisation som fungerar och som är just det tillgängliga, flexibla och användbara försvar som vi efterlyser.

Det vi vet är att Försvarsmakten redan i dag har en bättre operativ förmåga än vad den hade 2006 när alliansregeringen tillträdde.

Det är en process och en planläggning utifrån Försvarsmaktens sida hur man ska kunna göra en uppfyllnad inte bara av personal och inte bara av materiel utan just det som skapar försvarsförmåga, nämligen en fungerande organisation. Då måste alla dessa delar – organisation, materiel och personal på plats – finnas färdiga. Det vi vet är att det på personalsidan med det nya systemet kommer att dröja några år efter 2014.

Anf. 48 ALLAN WIDMAN (FP):


Herr talman! Den nya insatsorganisationen är inte betydelselös. Det är den organisationen som enligt överbefälhavaren ska göra det möjligt att försvara landet under en vecka.

Nu får jag inte ett alldeles tydligt svar från försvarsministern på min fråga, men av det jag hör drar jag slutsatsen att det inte framstår som helt säkert att insatsorganisationen kommer att levereras i tid.

Då är min fråga naturligen: Vilka åtgärder är regeringen och försvarsministern beredda att vidta för att leverans ska ske?

Anf. 49 Försvarsminister KARIN ENSTRÖM (M):


Herr talman! Inte minst Allan Widman själv är väl medveten om bakgrunden till beslutet och genomförandet av beslutet. Det har varit viktigt att Försvarsmakten via olika typ av lagstiftning men också andra reformer som vi har gjort för att få resurser från stödverksamheter ska kunna omfördela dem till det som bygger förmåga. Det är naturligtvis insatsorganisationen.

När man byter personalförsörjningssystem tar det tid. Det kommer att ta tid att få full bemanning med det nya systemet. Om vi talar om fram till 2019 kommer insatsorganisationen till del att vara uppfylld, men det är då ur den värnpliktskull som fortfarande finns kvar.

Jag uppfattar att insatsorganisationen kommer att vara uppfylld, däremot inte med de nya verktygen, det vill säga personalförsörjningen, fullt ut.

25 kommentarer:

 1. Hon är alltså inte beredd att vidta några åtgärder alls.

  Jag har ett förslag på åtgärd.
  Rösta bort moderaterna 2014.

  Är hon och M inte mer intresserade än så skall de bort ur ett regeringsunderlag.

  Genom Fömin Enströms passivitet , sin Chefs Statsminister Reinfeldt attityd /bristande intresse och en monetärt styrd Ordförande för försvarsberedning äventyras vårt lands säkerhet.

  Det är gåtfullt hur FP,KD och C kan ingå i en sådan M dikaturliknande styrd floskelregering och inte omedelbart lägger förslag på åtgärder/finansiering på omedelbara och helt uppenbara brister vi har i försvarsmakten.

  Reinfeldt har under vecka trampat på oss i försvarsmakten och de kommer tillbaka på valdagen.

  Kort sagt han kan dra till en varmare plats..

  SvaraRadera
 2. Allan Widman -

  Bra agerat. (fp) har betydligt bättre förtroende hos mig i försvarsfrågor än (M), i varje fall så länge dom inte förklarar sin agenda bättre.

  Med anledning av att vi tycks få en organisation för 2014 insatsberedd (tidigast) 2019 förefaller det mig naturligt att analysera de erfarenheter som kan finnas efter Georgien- och Libyenkrigen för att se om IO 14 kan behöva modifieras för att fylla försvarsfunktionen under 2020-talet i stället för 2015-talet.
  Ponera, att du idag skulle få chansen att leda arbetet med en "midlife update" av inriktningsbeslutet fån 2010, tror du att IO 14bis skulle se väsentligt annorlunda ut än IO 14?

  Vänliga hälsningar

  bosse

  SvaraRadera
 3. Herr Widman.

  Med nuvarande upplägg från alliansregeringen kommer IO14 ej att vara klar inom överskådlig framtid (och lite till).

  Från och med 2015 kommer det att saknas ca 1,5 miljarder kronor per år för att kunna ro hem personalförsörjningen.

  Det saknas idag ungefär 30 miljarder till materiel de närmaste åren. Denna summa kommer att öka med tiden. Behovet av ny materiel ökar snabbt efter 2020.

  Jas/ny är ej finansierad. Behovet av medel för att genomföra projektet är inte klarlagt.

  Utan att grundförutsättningarna enligt budgetunderlag med mera uppfylls,
  personalen är på plats,
  övningar i större förband har genomförts, övningar och förberedelser med hjälpande partner/partners genomförts,
  materielen tillförts och övats med,
  o.s.v. finns inget beställt "enveckasförsvar".

  Lägger man då till att reformen skall gå i den takt ekonomin tillåter så vet både du, jag och alliansregeringen att "enveckasförsvaret" är långt långt borta. Om det någonsin uppstår är det med de fötutsättningar som ges av sittande regering närmare 2040 än 2020.

  Att samtliga förband i IO14 skulle vara tillgängliga inom en vecka vet jag inte var du fått ifrån. Det spelar nu ingen roll om de är tillgängliga efter en vecka, 30, 90 eller 360 dagar. Får vi ingen inbjudan till strid med tid och plats angiven innan är det endast "förband" av typen högvakten som är i beredskap.

  Det är ingen ide att försöka pressa FÖmin med sådana här frågor. Du vet, att hon vet, att du vet det faktum att hon inte vågar/inte kan/inte får svara.

  Vi kan ju jämföra med frågan om hur du känner inför statsministerns redan färdiga analys av försvarsberedningens kommande arbete?

  Statsministern säger sig dessutom inte ha hört eller känna till några krav angående försvarsreformen av något parti i sittande allians?
  Alla är enligt honom, rörande överens om nuvarande upplägg mot särintresset!

  Suck, tur man inte blev politiker!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. Jag förstår inte varför inte de andra tre partierna i alliansen helt enkelt tvingar m att öka försvarsanslagen. M kan ju inte regera ensamt, det är bara att ställa krav eller hota med att upplösa alliansen. Då bör m inse allvaret.

  Arriemöller

  SvaraRadera
 5. Gustav Wasa sa...

  När partiledarna Gösta Bohman (M) och Olof Johansson (C) vid varsitt tillfälle hoppade av borgliga flerpartiregeringar på skatte- respektive Öresundsbrofrågan, så var det för att vinna röster i de stundande riksdagsvalen.

  För att en exit ska leverera, så måste den tajmas rätt. Det är meningslöst att dra igång en spurt för tidigt, men samtidigt förödande om man inte är med när den avgörande utbrytningen drar iväg.

  Det är min bedömning att de borgliga stödpartierna C, FP och KD nosar på denna option med skräckblandad förtjusning och att M valt att demoralisera sina stödpartier från att försöka
  ta ödet i egen hand.

  Alla inser att ett inte helt osannolikt utfall blir att ett av de tre borgliga stödpartierna inte klarar fyraprocentsspärren i valet 2014.

  Sannolikheten för att det i valrörelsen 2014 utkristalliserar sig en aktuell och för väljarna tillräckligt intressant profilfråga till vardera C, FP och KD är utomordentligt låg för att inte säga obefintlig.

  Traditionellt så har allmänborgliga väljare stödröstat på KD så att de klarat sig. Hur sannolikt är det att en "osynlig hand" vägleder allmänborgliga väljare så proportionerligt så att C, FP och KD alla tre klarar sig kvar i riksdagen?

  - Det är min övertygelse att M och S är väl medvetna om att de har en mycket god chans att på finländskt manér samregera efter valet 2014. Det är därför i högsta grad ändamålsenligt att de redan nu antar samma sakpolitiska ståndpunkter inom alltfler politikområden.

  För att rubba cirklarna ovan krävs det något som skadar de statsbärande partiernas starkaste gren - deras av väljarna uppfattade överlägsna regeringsduglighet. Om Sverker Göransson hade gjort en Odenbergare och avgått under buller och bång, så kunde det varit en sådan händelse, som ritat om det politiska landskapet.

  SvaraRadera
 6. Jag liksom många andra inom FM har den senaste tiden dyrt och heligt lovat att INTE rösta på M i nästkommande val. Jag skulle mer än gärna kunna tänka mig att rösta på Fp men det alternativet är tyvärr blockerat idag med tanke på alliansen och den indirekt röst på M som det skulle innebära. En röst på vänsterblocket med bla miljötalibanerna är också uteslutet i dagsläget.

  Allan! Jag skulle bli väldigt glad om ni inom Fp kunde verka för en upplösning av alliansen för att skapa fler renodlade alternativ att välja på till valet 2014.

  /Teknikern

  SvaraRadera
 7. Teaterdirektören,

  Relevant axtrakt ur regeringens beslut om inriktning av Försvarsmakten av den 14 januari 2010:

  "Senast vid utgången av 2014 ska vid beslut om höjd beredskap huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar. Tillgängligheten vid höjd beredskap ska dock inte för något förband överstiga en vecka".

  "I fråga om bemanning ska huvuddelen av personalen i förbanden 2014 bestå av rekryterad personal (tidvis och kontinuerligt tjänstgörande)Samtliga förband ska över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade".

  Till saken hör ju också att FM ej anmält något behov av anslagshöjningar förrän efter utgången av 2014, dvs då IO 14 ska vara intagen.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Widman.

   Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Verkligheten är icke skonsam mot vare sig skrivna papper, det uttalade ordet eller PowerPoint.

   Jag vet tyvärr inte om du får läsa relevanta dokument men jag lovar att regeringen har alla uppgifter du behöver för att förstå vad R30, R90 o.s.v. betyder.

   ”Vidare återrapporteras insatsförbandens förmåga i Försvarsmaktens årsredovisning. I den kvalificerat hemliga bilagan till årsredovisningen lämnas en insatsorganisationsvärdering (IOV), som innehåller en värdering på förbandsnivå (krigsförbandsvärdering – KFV). Även i detta sammanhang finns bemanningen med vid sidan av andra aspekter som är väsentliga för förmågan, såsom materiel, utbildningsnivå och kvalitet”.


   Utdrag ur RRV granskning av ”Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband” RIR 2012:18

   (Rekommenderas för att läsa och begrunda verkligheten.)

   ”Riksdagen och regeringen har angett att insatsorganisation 2014 ska intas i den takt som ekonomin medger. De faktiska kraven på Försvarsmaktens beredskap framgår dock inte i termer av tid, kapacitet och tillgänglighet i den öppna styrningen av myndigheten. Detta gäller såväl i dag som på sikt. Snarare styrs Försvarsmakten genom en övergripande uppgiftsställning, resurstilldelning och beslut om insatsorganisationens utformning.”

   ”Regeringen har uttalat att förbanden inom marinen och flygvapnet i huvudsak ska vara stående med hög tillgänglighet. Granskningen har visat att så inte är fallet.”

   ”Riksdagens och regeringens styrning av Försvarsmaktens övergripande beredskap är inriktad mot framtiden. Målet är en insatsorganisation som senast vid utgången av år 2014 är insatsberedd inom 3–6 månader”.

   Antar att du känner igen frasen ”Huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen ska 2014 normalt ha en beredskap som understiger tre månader. Inget förband ska normalt ha en beredskap som överstiger sex månader.”
   Den finns med i flera inriktnings- och regeringsbeslut och även i proppen ”Ett användbart försvar”.

   Trots all återredovisning från FM tuggar regeringen på i önskedrömmarnas land. Jag kallar det irrelevant och abstrakt!

   Regeringsbeslut nr 6 2012-12-20

   ”En bataljonsstridsgrupp, med delar från olika manöverbataljoner, ska
   finnas tillgänglig från den 1 januari 2013 och därutöver ska ett
   skyttekompani stå i beredskap för att kunna stödja en stridsgrupp från
   den 1 juli 2013. Vidare ska myndigheten vidta åtgärder för att en
   bataljonsstridsgrupp, där kärnan av stridsgruppen i huvudsak består av en
   manöverbataljon, ska kunna stå i hög beredskap från och med den 1
   januari 2014. Förband inom bataljonsstridsgrupperna ska vara samövade.”

   Här kan man, om man läser mellan raderna, utläsa vissa saker angående ”enveckasförsvaret” någon gång i framtiden.

   Jag tror mig veta, att du vet, att jag vet, vad du vet.
   Hoppas inte på för mycket på denna sidan om 2020 för då är risken stor att du blir besviken.


   Teaterdirektören.


   P.S. Ur Regeringsbeslut nr 6 2012-12-20.

   ”Försvarsmakten ska genomföra en lägesredovisning till Regeringskansliet
   (Försvarsdepartementet) senast den 2 maj 2013 avseende
   implementering av GLI/NOC.”

   Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig.

   Radera
 8. @Allan

  Vem bär vad och i vilken hand?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Får erkänna att Johan Westerholm säger så bra vad jag syftade på...

   http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/anders-borg-talar-ut-om-enveckasforsvaret_7883558.svd

   Radera
 9. Uppgiven,

  Jag har verkligen försökt att förstå. Kan Du förtydliga?

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Chefen bär ansvaret i första hand.

   Radera
 10. @Allan

  Vad anonym svarade här ovanför.

  Med tanke på att "regeringen styr riket" så blir ditt upprepande av att "Försvarsmakten har inte anmält något behov av ökade anslag före utgången av år 2014" lite genant.

  Som chef skulle jag aldrig komma undan med att säga "men mina underlydande sa aldrig något". Ansvaret är mitt, och det är min skyldighet att följa upp vad de underställda gör och i tid fånga upp när något håller på att gå fel.

  Oavsett om FM begärt mer pengar eller inte "före utgången av 2014", anser du att det inte har funnits något tecken på att org 14 inte kommer att fungera fullt ut före 2019?

  Att sticka huvudet i sanden är inte ledarskap.

  SvaraRadera
 11. Gustav Wasa sa...

  Ett tydligt tecken på att det är något skumt med personalförsörjningen är att tabellerna på Försvarsmaktens webbplats inte har uppdaterats.

  - Rimligen borde det väl vid det här laget vara känt hur många som slutförde grundläggande militär utbildning (GMU) i april 2012?

  Det är min bedömning att Försvarsdepartementet varit intresserade av dessa siffror och nöjt sig med att myndigheten svarat att det inte går att få fram siffror för hela landet. Häpnadsväckande kan det tyckas. Men kanske inte så förvånande i ett system där löneutbetalning är en utmaning?

  Se:
  http://www.forsvarsmakten.se/Jobba/Bli-soldatsjoman/Aktuell-information-om-GMU/Antagna-till-GMU/

  SvaraRadera
 12. Uppgiven,

  Jag tror att de flesta inser att IO 14, med nuvarande metodik och modfälldhet, knappast kan levereras före utgången av nästa år.

  Jag efterlyser omtag. En myndighet som fokuserar på det praktiska resultatet. Som finner kostnadseffektiva lösningar och som - när det bästa och dyraste inte går - tar det den haver. Det är nämligen alltid långt bättre än ingenting.

  Jag efterlyser också en politik som tror på möjligheten att en insatsorganisation kan levereras i tid och som är beredd att skuldra vid skuldra med myndigheten inspirera och bana väg.Säg inte till mig att uppgiften är hopplös.

  Allan Widman (inte uppgiven)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, uppgiften borde inte vara hopplös.

   Men när ÖB som svar på att han faktiskt meddelar att pengarna inte kommer att räcka på sikt får RB7 nedkört i halsen, anser du att det är en politik som "är beredd att skuldra vid skuldra med myndigheten inspirera och bana väg"?

   Är det konstigt att ÖB förmodligen känner sig uppgiven när hans chefer agerar på det sättet?

   Radera
  2. Allan, du anser därmed att myndigheten inte fokuserar på det praktiska resultatet. Att man inte söker kostnadseffektiva lösningar. Att man inte tar det man haver då det är bättre än ingenting, utan söker det bästa och dyraste istället. Det är din utgångspunkt och självklara sanning?

   Du anser dig därmed ha full förmåga att tolka myndighetens beslut och inriktningar och då dessa inte överensstämmer med dina förväntningar, så måste förklaringen vara brister hos myndigheten - inte hos dig?

   Därmed såg du heller inga problem att som medlem i "genomförandegruppen" överpröva myndighetens prioriteringar i materielplanen, eftersom du i din mening hade bättre kompetens än myndigheten att avgöra vad som är "tillräckligt bra"?

   Nu när du har fått riksrevisionens betyg på din förmåga att tolka och överpröva myndighetens arbete så kanske en dos ödmjukhet inte skulle skada? Din insats ledde ju faktiskt till både onödiga förseningar och onödiga merkostnader (som då innebar att något annat måste strykas).

   En klok professor skrev en gång, i ett förord till en bok, om lärandets process så här: När man börjar lära sig något så tycker man snart att man lärt sig allt som är värt att veta. Allt är tydligt, svart och vitt, och enkelt att förstå. Ju mer man lär sig, ju mer förstår man hur lite man egentligen vet. Verklighetens gråskalor blir tydligare och frågorna ofta fler än svaren.

   För lekmannen är säkert myndighetens uppgifter och arbete tämligen enkelt att begripa och förklara. För yrkesmannen är det inte fullt lika enkelt att förklara.

   Ska vi nu lita på den som är tvärsäker och har enkla lösningar på till synes enkla problem, eller ska vi hellre lita på den som eftertänksamt säger "nja, det beror på..."? Jag lägger nog mitt förtroende hos den ödmjuka. Där jag finner ödmjukhet hittar jag oftast också verkligheten och visheten.

   Därmed inte sagt att det inte finns förbättringspotential i myndighetens verksamhetsledning... (den är ju tydligen inte myndighetens "kärnverksamhet"...)

   Radera
  3. Gustav Wasa sa...

   Allan Widman, ytterligare tre allianspartiföreträdare samt tre statssekreterare bär tillsammans ansvaret för att de inte underkände det beslutsunderlag som provflygaren, flygvapenofficeren och generalen Mats Nilsson förlade genomförandegruppen 2008.

   Mats Nilsson var vid tillfället chef för den militära sakenheten i Försvarsdepartementet. Ordförande för regeringens genomförandegrupp var reservofficeren i flottan Håkan Jevrell.

   Radera
 13. @ Allan
  Det är omöjligt att köra Försvarsmakten in i framtiden med backväxeln ilagd och handbromsen åtdragen. Med andra ord förutsätter Försvarsmaktens framtida utveckling att särintresset Fredrik Reinfeldt avlägsnas från regeringsmakten.

  I nationens allmänintresse ligger således att Du och dina allianskollegor begär misstroendevotum med det snaraste!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 14. Gustav Wasa sa...

  Den som fäller regeringen får överta regeringsansvaret fram till nästa ordinarie val, det vill säga till september 2014.

  I Sverige får inte en nytillträdd regering en full mandatperiod på sig annat än efter de i lagen fastställda valen vart fjärde år.

  Jag bedömer att S.Löven och M.Andersson inte i dagsläget vill regera och låta denna sin statskonst bli prövad i allmänna val efter bara en egen budget.

  SvaraRadera
 15. Pröva giltigheten i regerings beslut om att hela IO 14 skall kunna mobiliseras på sju (7) dygn från beslut. DEtta oaktat vilken beredskap som FM intagit före dessa sju dygn. Vi har ju som bekant allt från 720, 360, 180 ned till 90 dagars förband. De som har 30 eller 10 dagars beredskap är inte huvuddelen av FM. Jämför med de förbandsklossar som är anmälda till olika styrkeregister för insats utomlands- en duglig, men liten del av FM.

  ÖB inlägg var att IO 14 efter tillförsel av ett antal miljarder skulle år 2019 hålla ut i ca en vecka. Granska innebörden nu av regeringsbeslutet om att hela FM skall kunna vara tillänglig inom sju dygn.

  Lev B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Låt oss konstatera att det finns mångfaldig representation av sekonderade yrkesofficerare i Försvarsdepartementet och att dialogen mellan dessa och departementets politiska ledning inte alltid varit tillräckligt tydlig alternativt att den politiska ledningen inte förmått tillgodogöra sig budskap från Lidingövägen 24.

   Radera
 16. Lev B,

  Hela min idé var att visa på surrealismen. Likväl är jag övertygad om att en IO 14 kan levereras. Kanske inte med den tillgänglighet regeringen bestämt, men ändå en struktur.

  Min främsta oro är att myndighet och politik nu bryr sig mer om vem som ska bära skulden än att göra det bästa man kan.

  Det aktuella regeringsbeslutet togs för mer än tre år sedan. Ingen protesterade. Prestationen låg då alltför långt bort.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 17. Vi får hoppas att Allan Widman någon gång får chansen som minister eller myndighetschef.....

  SvaraRadera
 18. Gustaf Wasa sa...

  Alla kan vara överrens om att IO 14 är en beslutad svensk militär organisation. Därefter upphör enigheten.

  Med lite god vilja kanske många skulle välja "Future Swedish Order of Battle" som översättning till engelska? Och det låter ju bra, så länge man slipper närmare definiera när framtiden i detta fall inträffar.

  Om IO 14 tömts på allt ursprungligt normativt innehåll, så kvarstår IO 14 likväl, som en mer eller mindre realistisk målbild, oftast med färdigtidpunkten förlagd till 2019.

  Den strategiska time-out:en varde därmed utsträckt till minst 2019.

  Territorialförsvar och invasionsförsvar är uppgifter.

  Självklart måste Sveriges militära försvar organiserat som IO 14 eller i någon annan framtida konstellation klara av territorial- och invasionsförsvarsuppgifter.

  I det förra fallet med benäget bistånd av Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna och i det senare fallet med benäget bistånd av utländsk trupp, som vi ger ett fulländat "Host Nation Support" enligt konstens alla regler.

  Mig veterligen finns det bara "Host Nation Support" i överrensstämmelse med vad som medlemsstaterna i Nato stadgat och i detalj reglerat.

  Om vi klarar av att få upp IO 14 på banan till 2019, så bör vi också få upp "Host Nation Support" till samma tidpunkt.

  Om det vid en förstudie skulle visa sig att det är orealistiskt att färdigställa IO 14 i sin originalutgåva eller i den av B.Grundevik föreslagna förbättrade utgåvan till 2019, så är det meningslöst att föranstalta om "Host Nation Support".

  - Who would want to help someone who couldn't fight himself out of a wet paper bag?

  SvaraRadera