fredag 29 juni 2012

Historien

Av utrymmesskäl har en del av frågorna och svaren klippts ut. Allt finns på riksdagens hemsida.

Fråga 2005/06:1857 av Allan Widman (fp) till försvarsminister Leni Björklund (s)
Visbyklassen

Vad ämnar försvarsministern vidta för åtgärder så att en korvett ur Visbyklassen snarast kan insättas i en multinationell sjöstridsstyrka och som del av en fredsstödjande operation?

Svar på fråga 2005/06:1857 om Visbyklassen
Försvarsminister Leni Björklund

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta så att en korvett ur Visbyklassen snarast kan insättas i en multinationell sjöstridsstyrka och som del av en fredsstödjande operation.

Det första fartyget av Visbyklassens fem fartyg planeras bli operativt under 2008. Samtliga fem fartyg planeras vara operativa 2010.

Fråga
2008/09:398 Provskjutning med robotsystem 15 från Visbykorvett

av Allan Widman (fp) till försvarsminister Sten Tolgfors (m)


Svar på fråga 2008/09:398 Provskjutning med robotsystem 15 från Visbykorvett
Försvarsminister Sten Tolgfors

Provskjutning av robot 15 från en korvett av Visbyklassen ingår i slutförandepaketet och är en del av den validerings- och verifieringsprocessen av robotsysteminstallationen som Försvarets materielverk kommer att göra innan Försvarsmakten kan överta fartygen.

Fråga
2009/10:297 Provskott av robot 15 före leverans av Visbykorvett till Försvarsmakten

av Allan Widman (fp) till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Försvarsministern har den 18 december 2008 svarat mig:

Provskjutning av robot 15 från en korvett av Visbyklassen ingår i slutförandepaketet och är en del av den validerings- och verifieringsprocess av robotsysteminstallationen som Försvarets materielverk kommer att göra innan Försvarsmakten kan överta fartygen.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder så att ett provskott med robot 15 genomförs innan leverans sker av den första korvetten av Visbyklassen till Försvarsmakten?

Svar på fråga
2009/10:297 Provskott av robot 15 före leverans av Visbykorvett till Försvarsmakten

Försvarsminister Sten Tolgfors

Allan Widman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att ett provskott med robot 15 genomförs innan leverans av den första korvetten av Visbyklassen sker till Försvarsmakten?

I mitten av december 2009 kommer de första två korvetterna av Visbyklass att tillföras insatsorganisationen och kommer att kunna användas i marinens insatsverksamhet. Förmågan till kvalificerad ytstrid, ubåtsjakt och minröjning kommer, i takt med att fler fartyg tillförs, att successivt öka. Provskjutning med robot 15 ingår som en del i den successiva förmågeökningen.

Fråga
2010/11:138 Visbykorvetterna
av Allan Widman (FP) till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Den svenska Försvarsmakten tog för snart ett år sedan leverans av de två första Visbykorvetterna utan att dessa först visats kunna avfyra sitt huvudvapen: robot 15.

Strax innan dess uttalade försvarsministern, i skriftligt svar på fråga från undertecknad, att ”provskjutning med robot 15 ingår som en del i den successiva förmågeökningen”.

Mot denna bakgrund vill jag nu fråga försvarsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att besked ska kunna ges om vid vilken tidpunkt provskott genomförs.

Svar på fråga
2010/11:138 Visbykorvetterna
Försvarsminister Sten Tolgfors
Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att besked ska kunna ges om vid vilken tidpunkt provskott genomförs.
Jag har vid två tidigare tillfällen fått liknande frågor från Allan Widman (2008/09:398 och 2009/10:297) om robot 15 och korvetter typ Visby.
I mitten av december 2009 tillfördes de första två korvetterna av typ Visby Försvarsmaktens insatsorganisation. De har sedan dess använts av marinen och deltagit i flera internationella övningar. Förmågan till kvalificerad ytstrid, ubåtsjakt och minröjning kommer, i takt med att fler fartyg tillförs, successivt att öka. Provskjutning med robot 15 ingår som en del i den successiva förmågeökningen.

23 kommentarer:

 1. Gustav Wasa sa...

  Mer historia:

  FMV beställde utveckling av RBS 15 i juli 1979.

  RBS 15 är operativ på robotbåtar (de f d torpedbåtarna) av Norrköpingklassen 1985.

  RBS 15 modifieras till Mk II i slutet av 1990-talet.

  De sista robotbåtarna av Norrköpingklassen med RBS 15 tas ur drift i förtid 2005-09-01 i enlighet med FB 2004 eftersom de då skulle ersättas av Visbykorvetter i närtid.

  RBS 15 Mk II är fortfarande en sjömålsrobot med underljudsfart och aktiv radarmålsökare. Det finns idag mer än trettio år efter det att RBS 15 utvecklades sjömålsrobotar med överljudsfart och passiv målsökare. För att med rimlig sannolikhet nedkämpa kvalificerade mål idag och i framtiden krävs fler än en (1) robot RBS 15 per mål.

  SvaraRadera
 2. Bra Allan!

  Du visar genuint intresse! Hoppas du inser fartygens vikt för Försvarsmakten när de nu färdigställs enligt ursprungligt TTEM. Din historiebeskrivning visar dock att du glider i din kritik. Först är problemet att Visby-klassen inte kan sättas in i en fredsstödjande operation eftersom de inte är färdiga. När de sedan levereras till FM 2009 och faktiskt kan användas i just den typen av uppdrag så rör din kritik att fartyget inte fått "huvudvapnet" ombord.

  Något politiskt tryck att sätta in fartygen i fredsstödjande verksamhet, som ju varit fullt möjligt sedan 2010 uppfattar jag inte har funnits. Nåväl - hoppas din blåslampa har påskyndat processen.

  Låt nu inte förmågelyftet på luftsidan omöjliggöra övning/insatser med fartygen när pengarna endast rinner ned i JAS-tratten...

  //Master & Commander

  SvaraRadera
 3. Finns motsvarande frågesekvens angående bestyckning med Lv-rb också?

  /Farbveckan -86

  SvaraRadera
 4. Å så saknas blogginlägget med kommentarer från 24 oktober 2011 i historiebeskrivningen...

  //M & C

  SvaraRadera
 5. Men snälla herr Widman!!
  Politiker på ministernivå, speciellt på posten som försvarsminister, som inte kan eller vill förstå frågor av denna arten är väl inget ovanligt?
  Svaren kan översättas till "vanlig" svenska och sammanfattas med "jag har ingen aning".

  Att sedan flytetygen beväpnas med passande "retrovapen" är väl bara en bekräftelse på hur lång och seg denna process har varit!

  Påminner om att den inte är slut ännu!

  Resultatet i den årliga förstroendemätningen, gjord av SOM-institutet, visar väl att politiker och FM samverkar till det urusla resultatet.
  FM kom i mätningen under noll där t.e.x polisen hade 45 på indexskalan.
  Återigen visar det sig att fötroende endast kan vinnas genom handling i verkligheten och inte genom reklam, prat, avseendeförklaringar m.m.

  Suck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 6. Gustav Wasa sa...

  Huruvida de två (2) samtidigt påmönstrade provtursbesättningarna, som hållits för systemet Visbykorvett, också räckt till för en internationell insats bortom linjen Lindenäs-Hanstholm är nog tveksamt.

  Örlogsflottans PTK har nog varit av utomordentligt stort värde för prov och försök till gagn för det tekniska utvecklingsarbetet vid FMV och Kockums. Men visst skulle FMV och Kockums på samma sätt som Saab kunnat ha egna anställda "testpiloter" för att framföra farkosterna intill dess de överförts till IO 14.

  SvaraRadera
 7. GW dåligt påläst eller ovilja i vanlig ordning. Dec 2009 levererades HBG/HÄD till FM och gick på linje under Chefen 3.sjöstridsflottiljens ledning.

  Besättningar bestod av blandning av personal från STO/MMÖ hemkomna från Adenviken med tidigare besättningsmedlemmar från PTK Visby. Nationella och internationella övningar med glimrande resultat genomförda. Titta gärna på fartygens betyg från FOST.Samtidigt fanns en PTK besättning som körde provturer åt industri och materielverk i Karlskrona-området.

  Om man valt din lösning med industrins "testpiloter" hade denna snabba övergång till linjeverksamhet inte kunnat genomföras. Tror du att det blivit bättre/billigare? Scheptisk.

  //M & C

  SvaraRadera
 8. Gustav Wasa sa...

  Det är min bestämda uppfattning att man inte i en skarp internationell insats skulle kunnat skicka ut vare sig en "blandning av personal från STO/MMÖ hemkomna från Adenviken med tidigare besättningsmedlemmar från PTK Visby" eller "en PTK besättning som körde provturer åt industri och materielverk i Karlskrona-området".

  Försvarsmakten har ju som bekant en strikt policy om en skyddstid mellan internationella insatser, som är minst dubbla den insatta tiden, då en ny internationell insats för berörd personal inte ska kunna komma ifråga. Normalt så ska personal vara hemma minst fyra gånger den insatta tiden innan det kan bli aktuellt med en ny internationell insats.

  Jag har inte förordat en lösning för Visby med "industrins testpiloter" istället för PTK. Däremot konstaterat att det vore ett sätt att i Försvarsmakten frigöra "personalrader", för en insatsbesättning i beredskap för deltagande i skarp internationell operation med Visbykorvett.

  SvaraRadera
 9. Jag förstår inte vad du vill uppnå med historiebeskrivningen - äran för att Visby skjutit, eller rentvå dig själv från all kritik. Konstigt att Du inte kan framföra gratulationer......

  SvaraRadera
 10. Jag förstår inte vad du vill uppnå med detta Allan?
  Sverige, Sveriges Regering, Försvaret och FMV är ökänt sen länge av sin (o)vilja att börja utveckla olika förmågor, tillverka ett ex o sen lägga ner projektet med olika bortförklaringar (nedskärningar). Utomlands så skrattar folk åt oss, det finns ett oräkneligt antal fina projekt som nått väldigt långt och varit väldigt bra för att sen stoppas av olika politiker, oftast av budgetskäl och ungefär av samma skäl som du anför här.
  Jag undrar hur många miljarder som ni politiker slösat bort på olika projekt som ni startat enbart för att gagna försvarsindustrin och ge dem jobb för att sen lägga ner projektet då det i princip varit avslutat, dvs lägga ner förmågan.
  Stärk vårt försvar nu och sluta bedra folket i landet, vi som bor här är värd att försvaras men det verkar inte ni politiker tycka.

  SvaraRadera
 11. Gustav Wasa sa...

  Nils Lundgren och Sören Wibe lyckades som disputerade experter leda sin Junilista till valframgång.

  Ny Demokrati och Piratpartiet lyckades också snabbt nå stora valframgångar med ledare hämtade från andra sektorer än den akademiska världen.

  Alla officerare som genomgått mer eller mindre omfattande utbildning i statskunskap och likaledes träning i ledarskap och i att organisera personal bör ha mycket goda förutsättningar att erövra valbara platser på de befintliga partiernas valsedlar i valet 2014.

  Ovannämnda exempel visar att det ännu inte är för sent att starta ett helt nytt parti från scratch om dagens partiflora ej upplevs tillfyllest.

  SvaraRadera
 12. Det är väldigt bra att Widman håller fokuset på vår operativa förmåga och sätter där ett politiskt tryck på försvarsmakten.
  Vi kan inte fortsätta så här och dra över ramar i pengar och tid ty vi tar ju resurser någon annanstans ifrån.
  Widman gör ett mycket bra arbete och skulle önska att fler vara lite mer hands on.
  Kanske underlättar bakgrunden som reservofficer och en av få riksdagspolitiker gissar jag som gjort KFÖ i år.
  Stå på dig Allan.Vi är många som uppskattar dina insatser.
  Jan-Olov

  SvaraRadera
 13. Då har det då idag kommit fram på nyheterna att försvaret kan behöva lägga ner stora delar av ex armen för att få råd med verksamheten, också att det inte finns pengar till att uppgradera JAS....det är dags att debatten tas upp på allvar nu istället för via enstaka blogginlägg o insändare i små lokala tidningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt, debatten måste föras i fler sammanhang.

   Tyvärr finns det ingen vilja hos stora delar av politikerkåren...

   Radera
 14. Allan
  De blå stridskrafterna ska inte dimensioneras för internationella insatser dvs inga särskilda åtg vidtas för detta

  SvaraRadera
 15. Helt makalöst. Jag läste just intervjun med dig Allan på DN, politik sidan angående ÖB:s utlåtande idag angående försvaret. Du påstår dig värna om försvaret och ändå så lyckas du med konststycket att i samma lilla artikel både säga att det behövs tillskott av pengar OCH öppna upp för jättestora nedskärningar. Det om något bevisar ju din egen vilja att "göra något åt detta problem". Du verkar själv anse att det är försvarets problem och det är de som får skära ner radikalt. Så mycket för dina åsikter tidigare om att vi ska ha ett bra och starkt försvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ...jättestora nedskärningar? Var står det?

   Radera
  2. Läs gärna:

   http://www.dn.se/nyheter/politik/ob-valj-mellan-marinen-och-armen

   Artikeln slutar med:

   "Även Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Folkpartiet, säger till TT att det finns stora problem med Försvarets finansiering.

   – Jag uppfattar det som ÖB sagt som att han menar att nu går det inte längre. Man har nått en ”breaking point”. Det finns inget annat val än att höja anslagen, säger Widman.

   Ninna Bengtsson/TT"

   Radera
  3. De har tyärr tagit bort den förra artikeln o bytt den mot en annan där Karin E. är ute o snurrar och det mesta som Allan säger är borta, men det stod längst ner i den förra artikeln. Jag ska se om jag hittar den igen.

   Radera
 16. Allan, din allians förda försvarspolitik verkar få rejält mothugg från ÖB idag. Nu verkar ju du vara mer inne på detaljerade materielanskaffningar med tanke på dina frågor ovan och tidigare blogginlägg så ÖB:s kritik kanske ligger på en högre nivå än Fp:s försvarspolitiska fokus, men ändå kanske nåt att fundera över?
  Var är de svenska försvarspolitikerna när de behövs?

  //Väljaren

  SvaraRadera
 17. Varför vill du inte ha Visbykorvetterna Allan? Vad har du för glimrande alternativ egentligen? Har du ens en aning om vad som krävs av ett sjöstridssystem i dag för att ha en chans att uppnå verkan?

  Kan du ge mig bra svar på de tre frågorna så lovar jag att du har min röst i nästa val. Kan du inte ge mig bra svar föreslår jag en drastisk ändring av politikområden.

  /Kungligt trött på varmluften

  SvaraRadera
 18. Gustav Wasa sa...

  För ett tag sedan så gav Allan Widman luft åt sitt missnöje med en tolv år gammal fartygsklass, som redan genomgår halvtidsmodifiering av sitt ledningssystem, såväl mjuk- som hårdvara inklusive ledningsplatser i stridsledningscentralen innan det avlossat sitt första provskott av en trettio år gammal robot.

  Nu vill Sveriges Överbefälhavare general Sverker Göransson lägga ner en hel försvarsgren om inte försvarsanslaget kraftigt höjs. Alla inser vi att det handlar om den minsta försvarsgrenen och inte de i ekonomiska termer identiskt lika stora Armén eller Flygvapnet.

  Låt oss hoppas att den främste politiske företrädaren för etniska svenskar mitt i livet tar bladet ifrån munnen idag tisdag i Almedalen och utfäster ett löfte om fyra extra miljarder till Försvarsmakten. Därmed räddar statsministern kvar en svensk örlogsflotta i någon form.

  SvaraRadera
 19. 4 miljarder? Summan för beslutade men "tillfälligt" uppskjutna materielbeställningar torde nu ligga kring 100miljarder. Anskaffning av ersättare för 30åriga system såsom Rb15, Hawk mfl vågar ingen ens diskutera.
  /Bosse

  SvaraRadera