tisdag 5 april 2011

God min i elakt spel

Det är inte ofta som den djupa staten överrumplas. Men lite blev det nog fallet när en svensk insats med spetsigt stridsflyg till sist blev oundviklig. Nu är Griparna på plats och rentav på första parkett. Jag hoppas att de förmår bidra till att uppfylla intentionerna i resolution 1973 samt att lärdomarna blir många och viktiga.

Som en följd av att det sammansatta utskottet i betänkandet skrev in statsministerns uttalande, om att Sverige inte skulle bekämpa mål på marken, aktualiserade jag frågan om rätt till självförsvar mot hot från detta håll. När undantaget från rätten till våldsanvändning kodifierades fann jag det logiskt att detsamma också skedde med undantaget från undantaget. För detta fanns dock inget stöd.

Under helgen har rätten till och medlen för självförsvar diskuterats. Till utskottet redovisades att en oinskränkt rätt till självförsvar skulle gälla, vilket jag upprepade vid debatten i kammaren. Snart adderades den faktiska beväpningen av flygplanen till denna diskussion. Till slut slog generalmajor Anders Silwer fast att man bipackat precisionsbomber (GBU 12 (eller PWS 39))för självförsvar. Chefsingenjören har därefter gjort invändningar mot denna frifallande bombs ändamålsenlighet i sammanhanget. Invändningar som det nog finns visst utrymme för.

Samtidigt är man ju alltid hänvisad till det som finns tillgängligt. Robot 75 Maverick avvecklades ju administrativt vid övergången till ensad flotta JAS 39 Gripen C/D. I juli 2008 frågade jag försvarsministern vilka åtgärder han var beredd vidta för att svenska flygstridskrafter också framgent med precision skulle kunna bekämpa rörliga och luftvärnsförsvarade markmål?

Svaret blev att "Försvarsmakten bedömer att en integrering av den svenska versionen av robot 75 i JAS 39 C/D inte är ekonomiskt försvarbar med hänsyn till dess prestanda och livslängd. Robotsystemet saknar bland annat allvädersförmåga och skjutavståndet är förhållandevis kort. Försvarsmakten planerar i stället att införa förmåga till bekämpning av rörliga markmål genom en kompletteringsanskaffning".

Jag vet naturligtvis inte i vilka mängder vi förfogade över Robot 75, men jag misstänker att det fanns (finns?) en hel del. Med hänsyn till att de svenska robotarna var korrusionsskyddade både på ut- och insidan kunde kanske vi - liksom en rad andra länder - kunnat uppgradera våra robotar.

Samtidigt kan man på forsvarsmakten.se läsa om det intensiva arbetet med införande av Länk 16: "I början av mars övade flygvapnet för första gången med systemet. Arbetet med att införa Länk 16 har varit krävande och pågått under lång tid. Därför är det extra skönt att vi äntligen kan börja använda systemet så som det är avsett". I klartext; även på denna punkt är vi tydligen fortfarande hänvisade till vad vi har.

Till vår faktiska lufttankningsförmåga hade jag vid tillfälle tänkt återkomma.

Vad som är politiskt beslutade respektive faktiska, materiella begränsningar är nog inte alldeles enkelt att reda ut. Men på förmågan att hålla god min i elakt spel lider vi ingen brist.

Ännu en god nyhet var ju Hkp 10 B:s länge emotsedda ankomst till Afghanistan. Vi gör nu nytta med en dyr och komplex förmåga. Värdet i termer av solidaritet med andra och operativ erfarenhet kan inte överskattas.


Allan Widman

18 kommentarer:

 1. kompletteringsanskaffning...som lv på visby korvett då?.

  Det FM håller på med avseende mtrl är i det närmaste att anse som en fars, vi har i runda slängar 50000 man under fanorna. En mtrl budget på 17 miljarder borde då innebära att de flesta har den mtrl som de behöver.

  Man kan undra var alla pengar tar vägen eller är det som så att interndebiteringarna skickar tillbaka pengarna till staten igen?

  SvaraRadera
 2. nilsson,

  Förklaringarna är många. Ibland köper vi sådant som inte är färdigt (t.ex. Meteor). Det är förenat med både tekniska och ekonomiska risker.

  Därtill prioriterar vi nog direkt eller indirekt svenska leverantörer oaktat en tydlig försvarsmaterielstrategi. Detta är heller inte alltid effektivt ur kostnads- och funktionssynpunkt.

  Vidare får man nog säga att Sverige fokuserat mer på plattformar än på tillbehör.

  Vi har också en omfattande apparat för specificering, anskaffning, certifiering etc. Denna apparat apostroferas i morgondagens betänkande av Försvarsstrukturkommittén.

  Allteftersom det skarpa, operativa trycket nu ökar kan man hoppas på andra fokus.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. På tal om mycket gammal materiel, vad använder vi urgamla radiolänken FFRL till idag. Används denna mycket lågpreserande länk idag till något vettigt och vad kostar den per år?

  Med ca 8 Mbit/s bandbredd, så är den ca 120 000 gånger svagare än en modern fiberkabel med 40 Gbit/s EDFA och det går ca 12 fiberstråk från Norrland till Skåne i väl spridda stråk lagda i vägar, järnvägar, vatten och hängda i kraftledningar!

  Det som NBF behöver är fiber och mobil radiolänk från närmaste fiberavlämningspunkt till ett förband. BasBat 08 kräver f.ö 2 skilda fiberanslutningar!

  SvaraRadera
 4. Om inte Gripenförbandet över Libyen, skulle få försvara sig mot hot från luften eller vid påskjutning från marken, då blir man verkligen en "Sitting Duck"!

  Gripen förbandet måste naturligtsvis även uppträda ihop med andra enheter,som bär signalsökande robotar, men mot koncentrerat eldrörsluftvärn, måste Gripen kunna verka enskilt!

  Kom ihåg att Kaddafis Libyen är världens genom tiderna största terrororganisatör, som nu måste bort och EAW förbandet med Gripen måste hjälpa till med bekämpningen!

  SvaraRadera
 5. Widman,

  Den kompletteringsanskaffning som FM talar om är väl SDB? Den är knappast optimal mot annat än mjuka mål och möjligtvis nån pickup med sin lilla 25kg sprängdel. Brimstone kan ersätta Rb75 om den nu inte uppgraderas.

  Hkp10B kan väl bara användas för Medevac i lugna situationer då besättningen inte har adekvat träning för stridssituationer?

  SvaraRadera
 6. Henrik,

  I detta sammanhang är ju SDB ingen ersättning för Maverick. Men Brimestone kunde så vara.

  Vad beträffar MEDEVAC så känner jag inte till hur besättningens adekvata träning ser ut. Men vi har ju lagt en del medel på att få till KSP på ett sätt som fungerar med bårar och annat.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. Rb 75 anskaffades i stor mängd enl Wiki och finns i två versioner, RSV och Tung stridsdel. Erbjudande gick tidigare ut om renovering och ny målsökare, men så blev ej fallet. Integrering av modernare AGM-65 versioner på Gripen är redan gjort och betalt av Ungern, varvid Sverige har möjligheten att haka på i detta spår.


  Henrik: SDB är inte en bomb för rörliga mål såvida man inte anskaffar SDB II som kompletterar med en lasermålsökare. Bomben har mycket lång räckvidd, varvid lasermålsökare bara är intressant för kortare håll. Bomben är programmerbar och har mycket god penetrationsförmåga, varvid stridsdelens ringa vikt är en mindre faktor i sammanhanget. Målsättningen har varit att bibehålla samma förmåga som betydligt tyngre bomber och kunna slå igenom t ex Hardened Aircraft Shelters. Stridsvagnar är därmed inte heller några problem. Det intressanta är hur man får fram målläget. Öppna siffror ger ett fällavstånd på 100 km på SDB. Ett flygplan som medför en mängd SDB mättar snabbt försvarande luftvärn och kan fälla utanför lv-porté.

  SvaraRadera
 8. Wiseman, om det inte har hänt något nyligen i utvecklingen av SDB II så ska den ju ha en tri-mod målsökare, semi-aktiv laser, bildalstrande IR och mm RR, ungefär samma som JAGM, där man ännu inte valt leverantör.

  SvaraRadera
 9. TheStoff: Förvisso. Mmrr är en fantastisk förmåga, men svår att hantera. Brimstone är inte okomplicerad i nuvarande version.

  IR är mot rörliga mål en betydligt mer intressant målsökare, men liksom med mmrr saknas möjligheten att styra undan vapnet i sent skede om så skulle behövas.

  För svensk del, om man ska satsa på SDB, borde en mix av SDB och SDB II vara intressant.

  SvaraRadera
 10. Uppskattar din oro men när du skriver utan att verkligen veta och ha teknisk kunskap (begär inte att du skall ha det!) så sprider du en mängd felaktiga uppgifter och påståenden som redan nu har visat sig på TV4. Ytterligare felrapporterat. Det kan inte kännas speciellt kul att vara pilot och utsättas för denna smutskastning.

  Du bör veta vad du saknar kunskap om. Undvik därför detaljer?

  Vet du tex om att en GBU-12/49 kan vända om i sin flygbana och attackera mål bakom flygplanet? Inte heller behövs ständig översyn av belysaren. Vapnet är mycket gott mot rörliga mål och i förlängningen så sitter den efterfrågade "IR-sökaren" uppe på målutpekarkapseln. Mål upptäcks. Låses. Och podden pekar ut automatiskt (med eller utan gps underlag beroende på typ).

  Piloten överser vad som händer och kan justera vid behov som att styra bort bomben från målet, något en autonom IR-sökande missil ej kan göra.

  Bristen finns i extremt tids-kritiska mål då en raketmotor självfallet skulle korta avståndet men inget vapen är perfekt. Inte heller AGM-65 och då detta inte finns med till Sicilien så är det dumt att ens nämna det.

  SvaraRadera
 11. Widman,

  Har svårt att följa din argumentation i dagens DN beträffande bristen på censorer.

  Var avsikten inte att försvaret skulle inta ett öppet förhållningssätt till allmänheten och är inte det 40-tal censorer som idag verkar på HKV INFOS tillräckligt många?

  SvaraRadera
 12. Frifallande bomber lyder alltjämt under den klassiska partikelmekanikens lagar, enkannerligen kastparabelns.

  En kropp kommer att fortsätta i tangentens riktning till dess den påverkas av en annan kraft. Kroppen är i det aktuella exemplet GBU-12 och annan kraft är i allt väsentligt tyngdkraften.

  Den helt avgörande styrning mot målet av en GBU-12 görs genom att rikta det fällande flygplanet mot målet och som en funktion av från vilken höjd och vid vilken flyghastighet den frifallande bomben frigörs från flygplanet, så kommer bomben att träffa markplanet olika långt bort längs med flygplanets förlängda mittlinje.

  Den aerodynamiska styrningen av en GBU-12 i banflykten kan användas för att kompensera för den vindavdrift på olika höjder, som inte var kända och medtagna i bombsiktets kalkylator.

  a) Det är med GBU-12 inte möjligt att bekämpa mål, som inte ligger rakt framför det bekämpande flygplanet vid tillfället för bekämpningens initiering.

  b) Det krävs med GBU-12 en högre flyghöjd ju längre bort som ett mål ska bekämpas.

  En vapen med egen drivning (gemenligen benämnd robot) kan bekämpa mål som ligger vid sidan om flygplanets förlängda mittlinje vid vapnets initieringstillfälle och dess bekämpningsförmåga är inte tvingande styrd till att en viss räckvidd bara kan realiseras från en viss höjd.

  Det är inte känt för mig att man omedelbart efter fällning av en från det egna flygplanet optroniskt styrd frifallande bomb, som skydd för luftvärnsbekämpning från målet kan gå ner på lägsta flyghöjd. Varje fällning som är föranledd av nödvärn innebär med automatik en risk för luftvärnseld från marken mot det egna flygplanet.

  Om det gällde förplanerad markmålsbekämpning, så skulle vi kunna använda GPS-styrd frifallande bomb eller målutpekning med laser från marken. Då kunde vi efter att ha frigjort den frifallande bomben manövrerat ner på lägre höjd. Men det senare sägs ju inte vara aktuellt för FL 01?

  SvaraRadera
 13. Väldigt mycket irrelevant babbel. Det Allan Widman sade fick DN/Tv4/Expressen m.m att skriva saker som, och jag citerar exakt: "Bomberna styrs av piloten mot sitt mål och risken att träffa civila är därför större."

  Är detta vad våra piloter ska få höra när man åker ut i FN-tjänst?

  Tänk till lite!

  SvaraRadera
 14. Trekman,

  Jag tar ansvar för mina citat. Och det Du återger är inget citat av mig. Samtidigt hävdar jag att den tid det tar för ett vapen att nå sitt mål påverkar möjligheten att träffa det man vill träffa. Jag har agerat för att Maverick skulle finnas kvar i arsenalen på C/D och jag tror att den nu hade varit adekvat.

  Någon vilja att smutskasta svenska piloter har jag aldrig haft. Däremot kritiserar jag det som jag uppfattar som brister i materielen.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 15. Allan nä men läs om vad jag skrev? Vad media har tolkat ditt utspel som har skadat organisationen i media idag. Om du inte har som avsikt att bringa skada så måste du börja tänka till lite om hur det du säger kan tolkas av Sveriges inkompetenta journalistkår.

  RB75 hade varit ett fruktansvärt uselt vapen på 39C. Absolut fruktansvärt. Däremot är nya AGM-65 ett bra vapen.

  SvaraRadera
 16. Allan!

  Nu återstår bara din och dina kollegors viktigaste uppgift - nämligen att börja utkräva ANSVAR för den sörja vi anställda i FM står mitt upp i.

  Försvarsförmågan är i dagsläget noll och intet. Ledningen har lyckats med konststycket att på bara några få år fullständigt radera ut hela försvarsmakten. Kärnverksamheten idag är administration, ekonomin är på väg utför och rekryteringsläget kan inte kallas annat än katastrofalt!

  Är det detta som skattebetalarna förväntar sig för 40 000 000 000 kr per år? Jag tror inte det, jag tror att de har något större förväntningar än så här.

  Hur en del av dessa pengar förslösas blir svenska folket varse nästa söndag när dokument inifrån sänder ett program om konsultsörjan inom FM. Här är jag ganska övertygad om att Hydran GLC/NOC slukat en ansenlig mängd pengar utan något som helst användbart resultat. Jag hoppas verkligen att redaktionen fått tag i alla snaskiga detaljer om anställda på FMV och FM som ena dagen initierar omfattande projekt som de nästa dag - när de gått över i det civila - själva leder som inhyrda konsulter av sin f.d. arbetsgivare.

  Tycker du ALLAN att detta är att använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt?

  VARFÖR införs inte det som finns i många andra länder - en "karenstid" för f.d. anställda i FM som går över i konsultranchen? Hade det funnits en karenstid om en 3-4 år så hade man kunnat stävja mycket av det tvivelaktiga beteende som förekommer idag.

  Är det inte dags att du Allan tar ditt ansvar och börjar UTKRÄVA ansvar hos de som leder undergången?

  SvaraRadera
 17. Om stats- och försvarsminister samt ordförande och vice-ordförande i riksdagens försvarsutskott är nöjda med sakernas tillstånd, så finns synnerligen begränsade möjligheter att väcka intresse för sakfrågor utan att gå genom vad som i högtidliga sammanhang brukar benämnas den tredje statsmakten; det vill säga journalistkåren.

  Redaktionschefer vid tidningar och teveprogram är väl medvetna om att dryga en procent av valmanskåren i det allmäna valet hösten 2010 uppgav att utrikesfrågor inkluderande bistånds-, försvars- och säkerhetspolitik var av betydelse för deras val av parti att rösta på.

  Det finns knappast någon anledning för ett mediaföretag, som är mån om sin upplaga eller sina tittarsiffror att avsätta mer journalistiska resurser och mer utrymme än vad deras publik är beredd att betala för.

  SvaraRadera
 18. Trekman,

  Har sutttit i en A/B och sett målkameran på en Robot 75. Är den inte bättre än inget alls? Med frifallande bomber så kan man, vid varje given tidpunkt, träffa ett mål beroende på höjd och kurs. En robot ger fler alternativ.

  Men om varje synpunkt på den svenska beväpningen ska tolkas som förolämpningar mot personalen ska vi väl alla hålla käft.

  Mvh


  Allan Widman

  Mvh

  SvaraRadera