onsdag 3 juni 2009

Ingela Mathiasson...

har skrivit en analys avseende kostnaderna för införande av Gemensam Lägescentral (GLC). Efter formell framställan har jag nu lyckats få ett avhemligat exemplar enligt beslut av Stefan Ryding-Berg den 25 maj 2009.

De delar av analysen som jag inte fått ut omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet, enligt 2 kap 2 § sekretesslagen. Visst känns det lite märkligt att jag som en av folkets företrädare och ledamot av Försvarsutskottet inte får veta hela sanningen, men så är nu lagen en gång skriven. Ännu konstigare är kanske att uppgifter om var anläggningar ska finnas, när de ska etableras och vilka målsättningar som gäller är öppna, medan just kostnadsberäkningarna som Mathiasson gjort ska vara hemliga. Med hänsyn till rikets säkerhet.

Att just kostnadsberäkningarna belagts med sekretess är naturligtvis mera ägnat att hindra ifrågasättande av den planerade flyttcirkusen än att skydda vår nationella säkerhet. Ingen ska kunna vända utredarens siffror emot de storstilade besluten.

Ändå är Mathiassons utredning en skarp inlaga riktad mot IML och den övriga försvarsledningen. Eller vad sägs om följande:

I utredningsarbetet har framkommit att en tydligt beskriven målbild avseende GLC och NOC saknas. Det saknas även en kravbild på vad den gemensamma lägescentralen skall leverera utöver vad nuvarande StriC, SjöC, UVSC och MaRa levererar idag.

Både den operativa och taktiska ledningen bedöms ha en god nytta av en gemensam lägesbild, men - framhåller Mathiasson - dessa enheter "planeras inte att samlokaliseras med den genmensamma lägescentralen". Hon tillägger: "Vilken effektökning som avses uppnås genom att samlokalisera befintlig teknik kan inte utredarna tydligt utläsa".

Så här långt är det uppenbart att ingen vet vad GLC är och heller inte vilka krav man ska ställa på ett sådant. Ändå har Försvarsmakten i underlag till regeringen redovisat omfattande besparingar vid införande av GLC och NOC den 15 maj 2008. Besparingar som sedan tagits tillbaka i ett senare underlag av den 16 juni samma år, men enligt Mathiasson går detta "inte att tydligt urskilja i underlaget till regeringskansliet". Dubbel "maskirovka"?

Man behöver inte telepatiska förmågor för att inse att Mathiasson inte är särskilt imponerad av den interna beredningen av beslutet om GLC och NOC. Hon noterar att det saknas information om teknisk samordning mellan denna process och den förestående Nordiska samverkan om lägesbilder. Och vad beträffar Marinens samverkan med civila, nationella myndigheter. Hon konstaterar vidare att ÖRA inte tillämpats i beslutsprocessen. Till slut slår hon också fast att den största besparingen över en sexårsperiod uppstår om verksamheten koncentreras till nu befintliga platser. Alltså blir en flytt till Enköping dyrare.

Slutsatserna i utredningen visar på en Försvarsmakt i förfall. Man är beredd att fatta långtgående beslut om en av de mest vitala verksamheterna i vårt försvar utan att veta vad man strävar mot och mycket mindre hur man ska nå dit eller vad det kostar. Jag delar helt Mathiassons uppfattning att ett sådant agerande ytterst innebär "ett risktagande avseende förmågan att hävda territoriell integritet".

Sverige behöver en öppen och grundlig utredning om luftförsvaret innan fler proppar dras ur badkaren.


Allan Widman

18 kommentarer:

 1. Uppenbart att det hela tiden funnits substans bakom och relevans i strilfolkets upprörda kommentarer i bloggar, tidningsartiklar och på hemsidor. Kan man hoppas på att de ansvariga bakom denna jätteanka får ta konsekvenserna av sina handlingar? Eller blir det som vanligt: Befordrade och nya toppjobb.

  SvaraRadera
 2. Ane: Vad tror du själv...?

  SvaraRadera
 3. Ane,

  Wiseman förstår. Det blir inga huvuden som rullar. Generaler är per definition ofelbara och om så gott som alla skrivit på (i matrisens heltäckande ansvarsfördelning)kan ingen invända. Därför är det också svårt att se hur vi ska kunna lyfta verksamheten.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Det enda jag kan tänka mig är att lägga ned hela försvarsmakten och sedan starta om från början. Låta alla, general som korpral, söka om sina tjänster och låta en utomstående ha hand om rekryteringsprocessen.

  SvaraRadera
 5. Nyckelfraserna är
  "Både den operativa och taktiska ledningen bedöms ha en god nytta av en gemensam lägesbild, men - framhåller Mathiasson - dessa enheter "planeras inte att samlokaliseras med den genmensamma lägescentralen". Hon tillägger: "Vilken effektökning som avses uppnås genom att samlokalisera befintlig teknik kan inte utredarna tydligt utläsa".

  Det står alltså att både den operativa och taktiska ledningen bedöms ha GOD nytta av en gemensam lägesbild. Men att HUR STOR effektökningen blir inte går att tydligt utläsa.

  Om jag förstått Wiseman, Widman och andra rätt, hävdar de att hela GLC-satsningen är helt fel. Bara för att "HUR STOR effektökningen blir inte går TYDLIGT att utläsa".

  Vlken kamrersmentalitet! Vill man ha en redovisning där det står att
  "effektökning i operativ ledning är 27%, effektökning i taktisk ledning är 73%"?

  Om samma anda härskat i försvarpolitken under hela 1900-talet, skulle vi fortfarande ha hästdraget artilleri, infanteri till fots och vare sig pansar eller flygvapen.

  Skulle inte tro att något av besluten om vare sig pansar, motoriserat artilleri, flygvapen eller infanteri föregicks av utredningar där man KVANTIFIERADE HUR STOR EFFEKTÖKNINGEN blev.

  Att Strilofficerare känner sig hotade vid en förändring av deras skrå är ju förståeligt. Och att Allan Widman kanaliserar det missnöjet är också begripligt. Han kan ju positionera sig som en engagerad och kompetent försvarpolitiker.

  Men de argument som används är i det närmaste omöjliga att begripa. Akronymer som NOC, TTEM, CONOPS och LINK16 staplas på varandra. Däremot borde det vara enkelt att förstå den enkla sanningen "Bättre tillgång till information ger bättre beslut." Och därför är det en bra ide att koppla ihop information från olika ledningssystem.

  SvaraRadera
 6. GLC behöver inte vara fel.
  Men ingen har med öppna fakta kunnat belägga att projektet är genomförbart, billigare eller på något vis bättre än de befintliga strukturerna. Tillgängliga fakta ger en allt otäckare bild av att det hela är ett orealistisk vision skapad av PowerPoint-krigare som inte alls vill lyssna på obehagliga fakta eller erkänt kompetenta sanningsägare.

  SvaraRadera
 7. Jag tror nog att vi får skilja på GLC som koncept och som realiserbar lösning. En gemensam lägescentral anser jag kan vara ett bra chefstöd och i linje med att skapa informationsöverlägsenhet i ledningen.

  Men bara för att operativa chefer kan få bilden presenterad för sig så innebär det inte att behöver direkt taktiskt leda de förband som presenteras i GLC.

  Nu är vi inne och tassar i begreppen om kommandotaktik eller uppdragstaktik. Vad jag vet så har FM valt uppdragstaktik för att leda sina förband. Vilket innebär att chefen presenterar sin vilja och beslut i stort. När ordern sedan rinner ner i organisationen så klaras ordern ut till de enskilda förbanden så att förbandscheferna ända ned till pluton och gruppchefer kan, inom sina givna ramar, välja hur de vill lösa striden för att lösa de tilldelade målen.

  Att leda förband taktiskt i GLC kan på sikt vara en lösning för att rationalisera och effektivisera organisationen mot afghanistandoktrinens krav. Om jag ser till ledningen av flygförband så behöver inte flygstridsledarna vara lokaliserade jämte chefen för flygtaktiska staben. C FTS kan ha behov att få stridsfältsbilden presenterad för sig men C FTS skall aldrig leda enskillda rotar i insats, det skall utbildade flygstridsledare göra. Var flygstridsledaren sitter i Sverige är oväsentligt, vi har tekniken att lösa både och.

  Så du, Allan ovan, du förenklar problematiken och bortser ifrån att högre chefer inte skall detaljstyra förbanden. Chefen kan behöva informationen för att kunna fatta beslut men chefen skall inte ge styrorder till roten U56. Det är det här senare som gör att GLC, som det framställs i försvarsmaktsledningens presentationer, ifrågasätts.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. Allan, angående ofelbara generaler. Det är ju faktiskt regeringen som tillsätter och avsätter generalerna. Alliansen har således alla möjligheter att utkräva ansvar, inklusive av nye ÖB som väl också varit drivande i GLC.

  /Karl

  SvaraRadera
 9. Allan,

  Tror att Du läser Mathiasson fel. Hon vill nog inte ha reda på hur stor procentuell effektökning som uppstår till följd av GLC. Uttryckssättet ifrågasätter snarare huruvida någon sådan överhuvudtaget uppstår.

  Men annars är det som J.K. Nilsson framhåller. Vem skulle inte vilja ha ett "akvarium" där mark, sjö och luft visas integrerat. Men vem vet hur detta ska realiseras tekniskt? Hur ser kostnadsberäkningar för detta ut? Och hur löser vi kraven på tillräcklig upplösning, samverkan med utomstående och de mycket olika förutsättningar som gäller för de olika arenorna bland annat säkerhetsmässigt?

  Under en lång rad av år har en utveckling pågått. 2003 var första gången jag interpellerade om NBF. Jag vet inte hur många miljarder som redan spenderats utan att man ens har en uppfattning om vilka krav som ska ställas eller vad en slutlig prislapp landar på. Men visst vore det mycket bra med en helt integrerad lägesbild. Och med en tidsmaskin och en maskin som tillverkar guld av eld, luft, vatten och jord...

  Karl framhåller att alliansen till- och avsätter generaler. Det är helt riktigt. Och när jag på Dagens Eko för tre månader sedan för första gången ifrågasatte vår förmåga att leda C/D versionen av Gripen hemligt och redundant (krypterat och på datalänk) uttalade jag att ansvar borde utkrävas. Att så inte skett beklagar jag. Det hade skickat en tydlig, preventiv signal. Androm till skräck och varnagel.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 10. Allan W, att ingen ställs till svars beror väl då snarast på det politiska systemets och regeringens oförmåga att utöva sin roll? Att folk gör fel bedömningar eller fel satsningar (av oförstånd eller av karriärskäl) på myndigheter kommer ju alltid att ske, men det är ju regeringens roll att styra landet och myndigheterna! Eller är det så att regeringen inte vill se eller inte förstår vad som händer?
  /Karl

  SvaraRadera
 11. "Allt ljus på PROD LED". Instämmer! En avdelning som drabbats av stabsbyråkratisk elefantiasis efter att NBF-profeterna lyckats sälja in hugskottet att ledning är en egen arena i nivå med mark, sjö och luft. Detta är naturligtvis förstklassigt hästskojeri.

  Ledning, ledningsmetodik, ledningssystem, ledningssystemteknik är bara verktyg för de operativa och taktiska chefernas övervakning, samordning och ledning av insatsförbanden.

  Visst måste det finnas funktioner för övervakning och optimering av de tekniska ledningssystemens funktionalitet och användning, och även dessa funktioner måste ledas, men det kan göras av ett insatsförband bland andra. Det är ändå inte samma sak som att ledning skulle vara en egen arena.

  Bl a amerikanska försvaret har börjat inse att NBF-profeterna har gått för långt i sina krav på en egen arena och att ledningssystem i sig saknar egenvärde. I aktuell krigsvetenskaplig litteratur, bl a utkast till doktriner baserade på erfarenheter från Afghanistan och Irak, förekommer allt oftare tecken på att fokus är på väg tillbaka mot striden i de traditionella arenorna.

  Men det kommer sannolikt att dröja innan den svenska övertron på ledningssystemens och nätverksbyggandets möjligheter får en mer realistisk tillämpning. Under tiden fortsätter PROD LED att bygga personella luftslott. De är idag över 60 personer, varav huvuddelen har teknisk inriktning.

  Det är naturligtvis befängt att tekniker tar vägvalsbeslut vid utveckling och anskaffning av system som begränsar administrativa, operativa och taktiska chefers förutsättningar att leda i enlighet med gällande doktrin, reglementen och taktiska anvisningar. Men så går det ofta till idag i FM: GLC/NOC, PRIO och Palasso är bara ett axplock exempel på när tekniken tillåts definiera chefens ledningsbehov.

  Idag har teknikivern tillåtits skena dithän att ATS menar att de har tappat kontrollen över sin ledningsutveckling, FTS ledningsförmåga kan räknas i dagar och MTS riskerar att förlora kontrollen över sjölägesproduktion.

  Det enda hållbara slutläget är att PROD LED åter reduceras till en kompetens- och upphandlingsorganisation för ledningssystemteknik. De specialister på mark-, sjö- och luftarenans ledningsbehov, som idag är mer eller mindre tvångskommenderade till PROD LED, måste återföras till de arenastaber där de naturligt hör hemma och behövs.

  SvaraRadera
 12. Allan,

  visst är det bra med en gemensam lägesbild. Men frågan är vad som är den bästa/billigaste vägen att uppnå detta.

  Behöver vi verkligen ta fram ett helt nytt systemstöd för att klara av detta, eller skulle det kanske räcka med att man i insatsledningens ledningsrum installerar tre bildkanoner som visar sjö-, luft- respektive markläge? Medan de centraler motsv som producerar respektive lägesinformation kan ligga kvar där de redan ligger (och som vi redan betalat för...). Eftersom de som ska nyttja lägesbilderna inte ska samgrupperas med GLC så kan det väl inte vara ett krav att de producerande delarna ska vara samgrupperade, informationen ska ju i alla fall skickas vidare...

  Jag skulle hellre se att man tittar mer på hur man kan lösa ställd uppgift, "gemensam lägesbild", inom befintliga system och med beprövad teknik istället för att att kasta ut de gamla systemen och bygga något helt nytt.

  SvaraRadera
 13. Trots allt som skrivits om att det gjorts en halvhalt på GLC/NOC projektet så rullar tåget på.
  Senaste direktiven säger att steg ett skall genomföras, inkl nedläggning av Hästveda.
  HKV (Generalen Silwer)säger sig inte ha uppfattat att politikerna har fråntagit dem rätten att stänga denna anläggning. Vad är det som händer egentligen?
  Jag säger som Tomas Dileva: Vem ska man tro på .....?

  SvaraRadera
 14. Blizzard,

  Jag refererar vad som står i det beslut riksdagen beslutar på tisdag. Att några genomgripande förändringar inte får ske förrän FM:s utredning är färdig och formellt godkänts av regeringen.

  Jag kommer i morgon att undersöka Ditt påstående direkt med Silwer.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 15. Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10

  Propositionen

  Insatsorganisationens utformning

  Regeringen föreslår att inriktningen ska vara att insatsorganisationen 2014 i huvudsak ska bestå av följande stående förband och kontraktsförband samt hemvärn med nationella skyddsstyrkor:

  Strategisk och operativ ledning:

  Högkvarter med stabsförband 1
  Rörlig operativ ledning 1
  Insatsledning Stockholm 1
  Taktisk sambandsbataljon 1
  Telekrigsbataljon 1
  Ledningsplatsbataljon 1
  Gemensam lägescentral (GLC) 1

  mm.

  Utskottet skriver sedan om insatsorganisationens utformning:

  Inom Försvarsmakten pågår en utredning om en gemensam lägescentral (GLC). Eventuella, genomgripande förändringar av dagens organisation kopplade till detta bör ske efter godkännande av regeringen.

  Regeringen föreslår till riksdagen att inriktningen för insatsorganisationen skall vara en GLC. Och om man skall tolka det hela rätt så föser man in dagens strilbataljon i denna då den inte finns uppräknad bland önskvärda förband 2014.

  Om detta beslut tas i riksdagen så säger man ju från politisk håll att GLC är önskvärt. Att FM sedan bör ha regeringens godkännande innan man genomför genomgripande förändringar hindrar väl inte försvarmaktsledningen från att stänga Hästveda. I det här fallet tycker jag Silwer har rätt men att han (för han är en del av FM. ledningen) gör helt fel!

  Eller skall bör tolkas som skall?

  Utskottet skriver vidare:

  Försvarsmakten har för utskottet redovisat att enligt gällande planering kommer något avbrott i förmågan att säkert leda våra stridsflygplan inte att uppstå. Utskottet, som avser att följa utvecklingen noga, delar Försvarsmaktens syn att förmågan att säkert leda våra stridsflygplan ska finnas över tid.

  Vår förmåga att säkert leda våra flygplan över tiden är inte bara beroende av krypterad radio, stridata mm. Förmågan att göra detta är beroende av den personal som idag finns i Strilbataljonen och framför allt i Hästveda. Att lägga ned Hästveda kommer påverka vår förmåga att säkert leda våra stridsflygplan.

  Jag hoppas att jag missförstått allt och att en eventuell stängning av Hästveda måste utredas och därefter beslutas på politisk nivå.

  Om jag inte missförstått och att det som jag skriver är på väg att ske så kan man väl i alla fall se personalen i ögonen och säga som det är.

  Vi har inte gjort någon utredning, vi har ingen plan men vi är beredda att chansa.

  Var det bara tomma ord från dig eller är det bara jag som inte begriper?

  SvaraRadera
 16. Om alliansen i riksdagen ska lägga till det allra minsta till en i statsrådsberedningen redan förhandlad propositionstext, så gäller det att väga orden på diamantvåg. Därav ytterligare komplikationer av en redan uppstyltad text.

  Verbet "bör" ska, i författningstext som riksdagens "beslutsklämmar", läsas som "ska". Till yttermera visso så utmönstrade regeringskansliet formen "skall" såsom varande ålderdomlig för över ett år sedan.

  SvaraRadera
 17. Nu vet jag hur fan de kom på det! Det var ju givetvis Totte Wallin.Det är Tottes fel att ledningssytemen i FM ska till Enköping. Följ länken http://www.youtube.com/watch?v=KfRTJi84MsE och njut av låten. Bålstas brudar är bäst men för långt att åka Zundapp när det är fest. Bäst att bygga något i Enköping. Han nämner även grustaget i Bålsta (bra omskrivning så vi slipper få hela låten HEMLIG). Här har vi vår utredning. Det är Totte Wallin som gjort den och det är för långt till brudarna som avgör

  SvaraRadera
 18. Det är nog tyvärr så att Tottes "utredning" framstår som seriös jämfört med den som producerats av FML.
  För övrigt verkar den här bloggen ha tagit en tidig semester.
  Skulle vara intressant att veta vad Silwer hade för åsikt om FM mandat att fortsätta med stängning av Hästveda.
  Trevlig semester allihopa, hoppas det finns något att komma tillbaka till efter sommaren.

  SvaraRadera