tisdag 19 maj 2009

Förmågan ska finnas över tid

Idag justerade Försvarsutskottet sitt betänkande. Till det som i övrigt stod om stridsledningssystem i propositionen tillfogade utskottet följande rader:

Inom Försvarsmakten pågår en utredning om en gemensam lägescentral (GLC). Eventuella, genomgripande förändringar av dagens organisation kopplat till detta bör ske efter godkännande av regeringen.

Försvarsmakten har för utskottet redovisat att enligt gällande planering kommer något avbrott i förmågan att säkert leda våra stridsflygplan inte att uppstå. Utskottet, som avser följa utvecklingen noga, delar Försvarsmaktens syn att förmågan att säkert leda våra stridsflygplan ska finnas över tid.

Innebörden av detta är bland annat att Hästveda inte får avvecklas utan att Försvarsmakten slutfört sin utredning och regeringen med ett formellt beslut godkänt de förändringar som föreslås. Inga andra genomgripande förändringar får heller företas utan att dessa villkor är uppfyllda.

Det andra stycket handlar om förmågan att säkert leda våra stridsflygplan. Utskottet understryker här att något avbrott i denna förmåga inte får uppstå. Den ska finnas över tid. Undertecknad anar att detta kan komma att minska "reformtakten" hos myndigheten. Vilket inte är mer än rätt. Vi har aldrig tidigare stängt ner fungerande STRIL-system utan att vi förvissat oss om att de nya fungerar. Så agerar ett ansvarsfullt försvar när det gäller vidmakthållande av centrala förmågor.

Innebörden av ovanstående är inte att GLC och andra planer definitivt avskrivits. Med fog kan man dock påstå att försöken att huvudstupa kasta sig in i det okända och rasera fungerande strukturer tillfälligtvis är avvärjda. Det fick vara gott nog denna gång.


Allan Widman

11 kommentarer:

 1. Tack för ett gott arbete Allan. Jag med flera hoppas nu att detta kan vara början till en förnuftigare hantering av vår försvarsmakt. Kan inte låta bli att ändå hoppas att förnuftet ska segra till slut. Men det som är allvarligt är att personal kommer att fortsätta försvinna tills dess att definitiva besked kommer.

  SvaraRadera
 2. Kan månne kravet på regeringsbeslut även omfatta omstruktureringen av sjöinfosystemet? Förefaller vara ett ypperligen ounderbyggt beslut att investera fantasisummor i nya SjöC under steg 1 för att sedan avveckla dessa i steg 2.

  SvaraRadera
 3. Tack Allan. Du har genom ditt idoga arbete inte bara sparat en massa skattebetalarpengar men också räddat ledningssystemorganisationen från total kollaps. Ditt engagemang är beundransvärt.
  Ezra

  SvaraRadera
 4. Blizzard och Ezra,

  Jag ser nu att man snart spelar ut arbetsmiljökortet. Underlag som sätter frågetecken för arbetsmiljön i Hästveda och Bålsta har ju redan presenterats (om än mera kopplat till flyttkarusellen i sig)och antydningar om att det "inte går att rekrytera till arbete under jord" har också förekommit.

  Och vad beträffar idogt arbete så är det ändå viktigt framhålla att det är ett på denna punkt enigt utskott.

  Whiskey, med respekt för den marina arenan är ledningsproblematiken nog långt mer kritisk för flygstridskrafterna. Även vi politiker måste välja våra strider.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 5. Instämmer med föregående skribenter: Bra jobbat, hela försvarsutskottet. Tyvärr är det sådan oordning i FM, att de behövs någon som "granskar" verksamheten.
  Vad gäller arbetsmiljön i skyddad anläggning, så är det knappast den fysiska miljön som gör att personalen mår dåligt, utan den icke förmåga FML visar med sitt ledarskap. Berganläggningarna står idag för 80% av incidentberedskap luft och 70% av flygtidsproduktionen... Så problemet är inte att de inte går att rekrytera dit. Men jag förstår att NBF-ivrarna tillsammans med konsulter i Enköping börjar bli lite desperata, kanske börjar pengarna tryta...
  Sedan FML i ett bildspel februari 2008 presenterade sitt "luftslott" angående ledningssystemens framtid har 17 medarbetare slutat... En flygstridsledare producerar ca 1200 flygtimmar/år, det tar 4år att utbilda en flygstridsledare, snacka om att dribbla bort skattemedel. Efter att Danmark lagt ner sin mest personaltunga stril-anläggningen, så var de så få danska flygstridsledare kvar, att de inte kunde reproducera sig själva... Danmark skickar numera sina elever till Sverige för utbildning! Trots de är de så få kvar att de i Sverige inte skulle räcka till att driva incidentberedskapen.
  Trevlig helg!

  SvaraRadera
 6. Draken,

  jag vet inte säkert om reproduktionen av flygstridsledare fungerar bäst ovan eller under jord. Men vad jag vet är att de beslut vi nu fattar får konsekvenser för längre tid än någon Försvarsberedning eller perp kan blicka över.

  Jag vet också att våra "berg" representerar många miljarder i återanskaffningsvärde om den säkerhetspolitiska närmiljön skulle förändras.

  Poängen med "arbetsmiljöargumentet" är att det i vårt land framstår oavvisligt. Gissningen att FML snart styr över till en sådan argumentation är inte alltför djärv, hur ogrundad den än må vara.

  Trevlig helg


  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. Inte undra på att MAKTERNA på sina håll i världen försöker (och lyckas ibland) att strypa internet. Utan bloggosfären och insatser av Strilaren I, Wiseman och givetvis av dig Allan hade framtiden säkerligen sett annorlunda ut för vår förmåga att leda stridsflyg i nationella insatser. Av oss alla som följt bloggarna, kommenterat själva och sett till att andra engagerat sig så är det vad jag vet bara du, Allan, som har uppborrade kanaler till massmedia och därmed möjlighet att påverka den vägen.
  Tekniken har gett oss en fantastisk möjlighet att påverka områden som vi vill engagera oss i!

  SvaraRadera
 8. Bosse,

  Så är det, att det som fritt och otvunget tänkt, är större än det mesta.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 9. Håller med Blizzard och övriga angående det positiva i den halvhalt som nu gjorts rörande stridsledningsförmågans väg mot schavotten.
  Jag blir dock, åter, mycket bekymrad över dagens läsning av Förvarsmaktens officiella info- kanal : www.mil.se.
  Där framgår tydligt följande:
  "Försvarsmaktens förslag till regeringen om att avveckla en militär flygplats i Mälardalsområdet är nu beslutat. Bedömningen är att en militär flygplats i Uppsala inte är ett operativt krav och därför ses nedläggning av Uppsala/Ärna flygplats och dess flygplatsverksamhet som en rationaliseringsmöjlighet".

  Förvarsmakten avser uppenbarligen avveckla en militär flygplats i Mälardalsområdet. Hur många fanns det att välja på???
  Vidare framgår att det var just Uppsala som avses och denna flygplats bedöms sakna operativ relevans för luftstridskrafterna.
  Huruvida flygplats i Uppsala ej är ett operativt krav råder den största oenighet inom Försvarsmakten. Uppgifterna i mil.se får anses stå för den kultur som tycks råda inom FM, där obehagliga sanningar tvättas och förändras ju högre upp i organisationen de hamnar.
  Sanningen i denna fråga har från sakkunningt bedömande till beslutsavsikt, förändrats från svart till vitt.
  Som Allan Widman påpekat tidigare består luftförsvarsförmågan ej av antalet JAS 39, utan skall som helhet fungera som ett system av system. En vital del av detta system, är bla förmågan att flexibelt och snabbt kunna ombasera stridsflyg och därvid tanka och vid behov ladda med för ändamålet lämplig beväpning. Detta gäller över hela konfliktskalan, ej endast i djupaste fred. Denna förmåga kommer nu att nedgå
  radikalt, då planer saknas för ersättning av Uppsala flygplats. Den okunnige stirrar sig gärna blind på Uppsalas geografiska position, istället för att sakkunnigt inse att de förmågor som nu är existerande och operativa på Uppsala ej låter sig flyttas/byggas upp till exempel på Västerås flygplats,utan enorma kostnader som följd. Därtill tillkommer den personalflykt som inom kort kommer att stänga flygplatsen, långt innan den, okände, civila operatören tagit över driften. Planer saknas därvid från FM hur detta skall gå till.Gäller inte slagordet: "Tillgänglighet"
  Detta "icke beslut" kommer att medföra att Sverige tappar en mycket viktig komponent i den utopiska möjligheten till återtagning av vår mycket låga förmåga till adekvat luftförsvar.
  Systemtänkandet där alla komponenter samverkar mot tänkt operativ effekt saknas för närvarande helt.
  Två omedelbara åtgärder bör omedelbart utkrävas av FM:
  1.Redovisa resultaten från senaste beredskapsövning.
  2.Redovisa hur luftförsvaret skall bedrivas, här och nu, i alla konfliktskalor.

  FM beslut om aveckling av Uppsala flygplats går dock helt i linje med ÖRA, vilket för många innebär;

  Överraskad
  Rejält överkörd
  Apatisk

  SvaraRadera
 10. Det kan ligga något i farhågan att ”någon” i FM är korkad nog att spela ut arbetsmiljökortet.
  Just nu finns det falanger på hög ledningsnivå som slår vilt omkring sig för att omöjliggöra en sund och personalvänlig utveckling av FM ledningssystem för lägre taktisk ledning.

  Men det är svårt att se hur arbetsmiljökortet, oavvisligt eller inte, skulle kunna ändra på följande grundläggande förhållanden:

  1. Den militära miljön är speciell och civila arbetsmiljönormer är inte alltid tillämpbara fullt ut. Av samma skäl som att det är psykiskt ansträngande att arbeta under jord så borde i så fall arméns fältövningar med tältförläggning förbjudas liksom många av jägar- och specialförbandens uthållighets- och överlevnadsövningar som också bedrivs i psykiskt och fysiskt ”onormala” miljöer.

  2. Den refererade utredningen från FöMedC avhandlade inte primärt arbetsmiljöperspektivet i arbete ovan eller under jord. Det vore direkt oetiskt att använda utredningsrapporten för att "bevisa" att personalen föredrar arbete i ovanjordsanläggning. Utredningsmännen kommer att protestera högljutt mot att deras arbete utnyttjas på det viset. Dessutom har strilcentralen i Skåne mycket god personaluppfyllnad relativt andra centraler och har så haft sedan 60-talet. Det finns m.a.o. andra inflytelsefaktorer som är lika viktiga eller viktigare för den enskilde än anläggningens belägenhet ovan eller under jord.

  3. Argumentationslinjen om att det inte går att rekrytera till berganläggningar är lika ihålig. FM har rekryterat personal för tjänstgöring i berganläggning sedan efterkrigstiden (stril, fast KA, etc.). Den vikande rekryteringen inom strilsystemet idag beror i första hand på att dess traditionella rekryteringsbas, värnpliktiga s.k. målföljningsobservatörer, inte längre finns kvar. Härtill kommer att yrket p.g.a. sin natur är lite ”hemligt” och håller låg profil. Eftersom FM rekryteringsansvariga under många år avsiktligt har uraktlåtit att rekrytera mot strilfacket så vet lämpliga potentiella sökande ungdomar inte om att yrket finns. Över tiden har det också funnits behov att försörja högre staber med erfaren strilpersonal, liksom att ge personalen tillfälle att utvecklas vidare genom t.ex. högre utbildningar, specialistkurser eller karriärväxling. Detta har under många år inneburit att ekvationen "inflöde - utflöde" under många år har slutat på minus. Ingen organisation kan vidmakthålla sin produktionskraft under sådana betingelser under längre tid utan självdör sakta men säkert.

  4. Slutligen kan påpekas att striltjänst i fredstid bedrivs vid en handfull platser i landet varav fler ovan jord än under, så den enskilde har goda möjligheter att själv välja den typ av arbetsplats och geografiska belägenhet som passar bäst.

  Så frågan handlar mer om FM beslutsfattares okunskap om och utbredda likgiltighet inför strilfunktionen, inte om hur strilpersonalen upplever arbetsmiljön som sådan. Och då är det naturligtvis enklare att vifta med arbetsmiljökortet än att erkänna begångna misstag. Historien har en tendens att upprepa sig...

  SvaraRadera
 11. Blev det någon skrivning om ny LFU? Ska bli mycket intressant att läsa betänkandet. Trevlig helg Allan.

  SvaraRadera