fredag 20 januari 2017

Några timmar sedan

Det är nu bara några timmar sedan en man i grå paletå närmade sig Donald Trump med en mörk metallportfölj innehållandes diverse koder.

Allan Widman

21 kommentarer:

 1. Det är väl bra? Antag att det inte hade hänt, hade du då tyckt det var bra? Ibland undrar jag varför inte Liberalerna har någon bättre på posten som talesperson för försvar- och säkerhetspolitik?

  SvaraRadera
  Svar
  1. En undran varför ett visst riksdagsparti inte "har någon bättre på posten som talesperson för försvar- och säkerhetspolitik" bör rimligen riktas till relevant partiledare.

   De främsta företrädarna för flera partier i olika av riksdagens utskott har det senaste året av sina partiledare degraderats till lägre rang utan vidare omgång eller offentligt kommunicerad motivering.

   - Att byta ett partis talesperson för ett visst politikområde är inte förenat med vare sig lagliga eller avtalsmässiga villkor i övrigt.

   Radera
 2. Thomas B ! jag har inga problem med Allan Widman. jag har problem med att politiker idag säger en sak och gör en helt annan Som med försvarspolitiken: Vill en sak i försvarsberedningen. men är sedan inte beredda att betala för det. Politikernas absolut viktigaste kärnuppgift är att försvara samhället civilt och militärt: Utan dessa 2 saker kvittar allt vad bra skolor och god vård heter. Tyvärr har ansvariga politiker, nu som de senaste 20 åren helt misskött dessa 2 kärnuppgifter, Och nu återstår för många bara att rösta på Sverigedemokraterna eftersom de vanliga politikerna misslyckats så kapitalt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och på ett liknande sätt har Donald Trump fått tillgång till kärnvapenportföljen i USA. Och då ska man komma ihåg att jag definitivt föredrar Obama som president framför en populist som Trump.

   Radera
 3. Jag tycker Allan mer ska ägna sig åt att fundera över varför Liberalerna ligger på mellan 4%-5% i olika opinionsundersökningar. Det är mindre än Vänsterpartiet (kommunisterna), dvs Liberalerna har reducerats till en liten sekt, bara slagna av (sekten) KD, aka "Livets ord/Pingstkyrkan".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Funderingar kring varför ett visst riksdagsparti har x procent och inte y i en viss opinionsundersökning z är av partiledaren delegerat till partisekreteraren. Denne senare är självfallet fri att inom och utom partiet bolla idéer därvidlag.

   Att rangordna partierna sinsemellan och förutse de etiketter, som möjligen kan komma att attribueras vart och ett av partierna vid varje enskilt mättillfälle torde vara bland de enklare momenten för en partisekreterare.

   Enskilda riksdagsledamöter har att främst ägna sin tankemöda åt ett till sig avdelat sakpolitiskt område.

   Radera
 4. Polismyndigheten hemställde om nedläggning av Beredskapspolisen och politiken levererade.

  Överbefälhavaren (ÖB) har på sin kant inte behövt förödmjuka sig på samma sätt. Trots att alla parlamentariska försvarskommittéer och senare försvarsberedningar skrivit om vikten av att använda sig av reservofficerare, så har de i praktiken fasats ut ur myndighetens verksamhet.

  Om en tappad förmåga ska återtas, så rekommenderas att mindre fokusera på när det ska vara klart i alla sina delar och mer på hur det går att smyga igång i liten skala i närtid.

  Till exempel finns det nog hundratals frågeställningar rörande vad en återupptagen grundutbildning med plikt skulle innebär socialt, ekonomiskt och rättsligt för dagens unga kvinnor och män. Det har ju hänt en del inom dessa tre sektorer de senaste åren och fortsätter nog också att göra så framgent.

  Som komplement till att utreda ikapp ett ständigt föränderligt nuläge, så skulle det gå att redan hösten 2017 med plikt börja utbilda ett mindre antal tolkaspiranter i ryska och musikelever i träblås.

  Med stöd av att elitförankring föregår folkförankring, så gäller det att identifiera de hundra mest högpresterande och studiemotiverade ungdomarna, som våren 2017 kommer ta gymnasieexamen och kalla in dem till grundutbildning med plikt. Det svenska totalförsvaret kan krigsplacera ytterligare femtio förhörsledare respektive fältartister.

  Historiskt har det gått utomordentligt väl inom förvaltning och näringsliv för de som blivit militärtolkar eller musiksoldater.

  - Kanske skulle dessa mer extraordinära exempel till och med kunna sporra några av deras jämnåriga att söka till yrkesofficersprogrammen på Försvarshögskolan (FHS)?

  I vart fall så skulle argument om att lumpen inte är något för den som har höga ambitioner eller att överhetens barn slipper lumpen med exemplens makt vederläggas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Idag måndag 30 januari går remisstiden ut för slutbetänkandet om återupprättad grundutbildning med värnplikt.

   Huruvida vapenutbildning med plikt av några enstaka procent av årsklassen är rättvist eller ej avhandlas inte i detta inlägg.

   Däremot så bedömer uppenbarligen Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten att mönstring med plikt är vida träffsäkrare jämfört med mönstring utan plikt.

   - Av förslagna tvåtusen mönstrande med plikt antas 75% påbörja militär grundutbildning.

   - Av föreslagna sextusen frivilligt mönstrande antas 42% påbörja grundutbildning.

   Det är inte orimligt att anta att det är de mest högpresterande och studiemotiverade ungdomarna som kommer att kallas till mönstring med plikt.

   Den grundutbildning som denna årsklassens "elit" efter mönstring erbjuds av Försvarsmakten kommer att forma framtida opinionsbildares uppfattning om försvaret av Sverige för lång tid framåt.

   Det vore därför direkt kontraproduktivt av statsmakten att inte ge årsklassens mest högpresterande och studiemotiverade ungdomar som kallas in till grundutbildning med plikt synnerligen kvalificerade krigsbefattningar och utbildning som motsvarar dessa.

   Det är allmänt omvittnat att journalister som gjorde sin värnplikt på dåvarande tidningen "Värnpliktsnytt" alltjämt återfinns på snart sagt alla svenska redaktioner och att domare i våra domstolar och kyrkoherdar i våra församlingar, så länge som dessa yrken var mansdominerade ofta genomgick reservofficersutbildning varvat med sina akademiska studier.

   När nu värnplikten görs könsneutral, så bör också framtida kvinnor i höga positioner i förvaltning och näringsliv kunna tillägna sig kvalificerad militär grundutbildning till gagn för samhället som helhet och dem själva som individer.

   Radera
 5. En förståndshandikappad idiot har nu fått hand om koderna till USA:s kärnvapenarsenal. En lika begåvad församling ansvarar för Sveriges inre och yttre säkerhet.

  Man tar sig för pannan!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 6. Är det krigsförbandet "Amfibiebataljon" eller organisationsenheten Amf 1:s depåförband, som tillförts den återtagna förmågan sjömålsbekämpning med tung kustrobot?

  På sidan 86 i Prop. 2014/15:109 står det:

  "I depåförbanden krigsplaceras aktuella organisationsenheters tillgängliga personal och materiel som inte är krigsplacerad vid andra krigsförband."

  "Geografiskt spridda depåförband...som stöd vid aktivering i fredstid och mobilisering vid intagande av höjd beredskap."

  I enlighet med regeringens förslag i proposition 2014/15:109 kapitlet Stridskrafternas utveckling, så beslutade riksdagen i försvarsbeslut att Försvarsmaktens organisation 2016 ska bestå av krigsförband, däribland fyrtio (40) hemvärnsbataljoner och nitton (19) depåförband.

  Hemvärnsbataljonernas manskap och befäl har oberoende av hur och när individerna en gång i tiden grundutbildades redan i fred sig tilldelade personliga handeldvapen.

  Lika självklart som att reservofficer som är uppenbart olämplig inte krigsplaceras bör det vara att krigsduglig reservofficer krigsplaceras i krigsförband till exempel ovan nämnda depåförband och inte i personalreserv. Det kan vara aktuellt att reservofficer för krigsplacering i förband avkrävs att uppfylla samma villkor för tjänstbarhet, som gäller för yrkesofficer i motsvarande ålder med avseende på fysisk prestationsförmåga, skjutskicklighet eller annan relevant färdighet.

  Beredskapsskäl talar för att i förband krigsplacerade reservofficerare redan i fred tilldelas personliga handeldvapen.

  Kvar från det numerärt mycket stora mobiliserande invasionsförsvaret torde finnas en i sammanhanget högst betydande mängd med väl beprövade i Sverige utvecklade och tillverkade handeldvapen för niomillimeters parabellumammunition, som kan tilldelas personal krigsplacerad i depåförband.

  Det går att kan tänka sig ett invasionsförsvarsmässigt mobiliserande depåförband enligt ovan med bekämpningsförmåga realiserad, som en kombination av Robot 15 och Kpist m/45.

  - Vill vi det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla vill säkert "öka Försvarsmaktens operativa förmåga" som det brukar formuleras.

   Och alldeles särskilt så om det kan ske på ett kostnadseffektivt sätt genom att bara omgruppera tillgängliga resurser på ett nytt sätt.

   Men i ett läge i Sverige där personer mer eller mindre dagligen oprovocerat skjuts ner på öppen gata kan det svårligen delas ut skjutvapen till vita medelålders män.

   - Vilken signal skulle det sända?

   Gatuvåldet är fullt tillräckligt utmanande utan att del av statsmakten ska tvingas försvara ännu fler skjutvapen i omlopp gentemot andra delar av det samma. Erfarenhet talar dessutom för att utagerande unga män växer upp, bildar familj och blir successivt allt mindre våldsbenägna, så snart kan situationen mycket väl på detta område åter ses som hanterbart.

   Då kan beväpning i fred av annan krigsplacerad personal än hemvärnets möjligtvis tas under övervägande. I värsta fall kanske ett ansvarslöst prematurt agerande i dagsläget vore direkt kontraproduktivt och bara "väcker-den-björn" som sover därmed ledande till att polismyndigheten kräver att hemvärnet lämnar tillbaka sina AK4:or?

   Därtill har väl inte Försvarsmakten själva uttryckligen framfört önskemål om att krigsplacera anställd personal av kategorien reservofficer (RO) i depåförband? Det är bara något som skulle kunna rymmas inom ramen av senaste försvarsbeslut.

   - Finns det ens krigsförbandschefer för de 19 depåförbanden utsedda?

   - Behövs det verkligen depåförband om expertmyndighetens kvalificerade bedömning är att det inte föreligger något invasionshot mot Sverige under innevarande försvarsbeslutsperiod?

   Om svaret på de två frågorna omedelbart här ovan är nej, så har nu tillsatta försvarsberedning sedvanligt rådrum om två till tre år för reflektion innan dess rekommendationer behöver komma regeringen till känna avseende depåförbanden och reservofficerarna.

   Det kanske inte ens är bråttom att fylla på det ekonomiska utrymmet för A26 och JAS 39E?

   Radera
 7. Vanligtvis välunderrättade källor gör gällande att det sedan en tid tillbaka förelegat "icke obetydliga och tilltagande meningsskiljaktigheter" mellan det ryska utrikesministeriet och den nyss avlidna ryska FN-ambassadören Vitalij Tjurkin.

  Att hjärtattack är en mycket smittsam och dödlig sjukdom som tenderar att plötsligt drabba ryska politiker, tjänstemän och journalister som av den maliciösa Putinregimen inte anses vara obrottsligt lojala, har vi i flera fall under de senaste åren tvingats konstatera.

  Med en "bred ansats" i förhållandet till Ryssland kan Wallström säkert komma tillrätta även med denna lilla disproportion...

  SvaraRadera
 8. Myndighet, industri och politik kan enas om det fördelaktiga med att JAS 39 Gripen i fred, som till exempel under Almedalen, opererar från Visby flygplats.

  - Men är det med flygstridskrafter baserade på Gotland, som Sverige försvaras i krig?

  Marinens fartyg och båtar behöver om än tillfälligt kunna baseras på Gotland också under krigstida förhållanden. Bara Fårösund, som Försvarsmakten lämnat, och Visby räcker inte i ett läge när svenska stödfartyg av typ L10 ligger långt bort i planeringen.

  Förnödenhetsförsörjning i hamnar på fastlandet stödjer ett kustnära marint uppträdande, men räcker inte om ytstridsfartyg mer uthålligt ska operera på gotländskt sjöterritorium.

  - Hur långt upp i en säkerhetspolitisk eskalation bör det planeras för att JAS Gripen landar på och startar från Visby flygfält?

  Under skärpt beredskap kan en rote JAS Gripen i luften i patrullbana över östgötakusten ha uppgiften att vara beredd att incidentmässigt ingripa mot hotfullt uppträdande flygplan, som rapporteras av till exempel alltjämt opererande ordinarie civilt trafikflyg i de mellersta delarna av Egentliga Östersjöns svenska luftterritorium.

  För att effektivt skydda flygtrafik till Visby flygfält från luftburna hot, så bedömer jag att JAS Gripen behöver ligga i patrullbana mer framskjutet österut än fastlandskusten. Och det är inte ett ofarligt ställe att befinna sig på om det finns fientligt långräckviddigt luftvärn i Kaliningrads oblast eller mer korträckviddigt luftvärn på fientlig köl i Egentliga Östersjön.

  Svenskt och med Sverige i krig militärt allierat transportflyg (t ex TP 84/C-130) bör använda ett antal gräsfält utanför den omedelbara närheten av Unesco:s världsarv Visby ringmur. Samtidigt måste Visbys hårdgjorda rullbana skyddas från att utnyttjas av fientliga stridskrafter för ett kuppanfall. Det senare genom att förstöras mer permanent eller åtminstone med förberedd fast tung kulspruteeld dygnet runt från en eldställning bemannad med hemvärnsmän uppe på Visby soptipp.

  Alla resonemang här ovan kan behöva modifieras den dag Sverige har medelräckviddigt kvalificerat luftvärn av typ Patriot anskaffad, bemannad, övad och baserad på Gotland. Det är bedömt tidigast om tio år.

  Försvaret av Sverige inklusive Gotland bör inte heller ta sin utgångspunkt i att Tyskland eller med Tyskland förbunden stat ger Sverige säkerhetsgarantier samt tillhandahåller försvarskapacitet i vid varje given tidpunkt nödvändig omfattning.

  Svenskt spetsigt stridsflyg bör i krig baseras på krigsbaser helt nära den norska gränsen till exempel Hagfors, Torsby, nya Sälen-Trysil, Östersund och Hemavan.

  Hagshult, Jokkmokk, Kallax, Kallinge Malmen, Såtenäs, Ärna, Vidsel och Visby ligger jämförelsevis framskjutna och därmed exponerade även om de förses med luftvärnsskydd och flygplansvärn. Som de säger i fastighetsmäklarkretsar: Det är de tre faktorerna läget, läget och läget som avgör värdet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt talar för att svenskt stridsflyg tidigt i en konflikt bör baseras i Norge!

   På DN Debatt 2017-02-13 (också publicerad i norska Dagens Næringsliv) skriver försvarsministrarna Ine Eriksen Søreide och Peter Hultqvist i generella termer om "stridsflygsamarbetet" och "det förstärkta svensk-norska samarbetet" samt helt konkret:

   "Både Sverige och Norge ska återinföra försvarsattachéer i Stockholm och Oslo. Detta för att säkra ett kontinuerligt informationsutbyte."

   Med beaktande av att hårdgjorda flygplansvärn inte avses anläggas vid flygplatser i Sverige och att Ärnabasen (fd F16) i Uppsala är det enda kvarvarande flygfältet, som Försvarsmakten inte lämnat för att säljas, som har berghangar samt att Sveriges tillgång till markbaserat luftvärn är såväl kvantitativt som kvalitativt begränsat de närmaste tio (10) åren, så är det inte långsökt att svensk spetsigt stridsflyg av typ JAS 39 Gripen i ett försämrat omvärldsläge ombaseras till flygplatser i Norge med ett större strategiskt djup än Kallax/Luleå, Kallinge/Ronneby, Malmen/Linköping, Såtenäs/vid Vänern och Ärna/Uppsala.

   Uppenbarligen är nu de norsk-svenska relationerna åter på topp efter Ubåtsprojektet Viking, Stoltenbergs ord om JAS Gripen och ARCHER-affären?

   När internationellt lågprisflyg (t ex Ryanair, Wizz...) vid en uppseglande konflikt drar ner på turtätheten till och från Norge och det norska inrikesflygbolaget Widerøe gått över från ett stort antal mindre turboprop till färre och större jetflygplan, så friställs kapacitet på ett fyrtiotal flygplatser fördelade över hela Norge redan i fred.

   Nedan klipp från:
   http://www.wideroe.no/Nyhetsarkiv/Widere-anskaffer-nye-og-miljvennlige-regionale-jetfly/356BD7C6-05C0-4CD7-8005-44755F82E673/1

   Widerøe har signert kontrakt med Embraer om kjøp at tre Regionale Jetfly for levering i 2018. I tillegg kommer en opsjon på levering av ytterligere 12 fly.

   Nedan klipp från:
   https://www.flightglobal.com/news/articles/wideroe-to-be-e190-e2-launch-operator-434117/

   Norwegian regional carrier Wideroe will be launch operator of the Embraer E190-E2, making a move up to jet operations after years of operating Bombardier turboprops. Wideroe currently operates a fleet of 41 Bombardier Dash 8s to destinations within Europe.

   - Senast samtidigt som sprängning av Apotekarkajen i Slite verkställs bör den hårdgjorda rullbanan i Visby likaledes förstöras. Finns ett hot om att den förstnämnda infallsporten inom kort kan komma att utnyttjas av en motståndare, så finns garanterat också ett motsvarande hot mot den senare.

   Radera
  2. - De internationella avtalsmässiga förutsättningarna för krigstida basering av svenskt stridsflyg i Norge är till stora delar redan på plats, som framgår av klippet nedan ur Försvarsmaktens årsredovisning för 2016 huvuddokumentet sidan 60:

   "I juli 2016 undertecknades avtalet om alternativa landningsplatser (Alternate Landing Base Concept, ALB). Avtalet möjliggör för de nordiska ländernas flygstridskrafter att nyttja en alternativ landningsplats vid någon av de andra nordiska ländernas flygbaser då väderförhållandena kräver detta.

   Under försvarsministermötet i november 2016 undertecknades avtalet Easy Access Declaration (EAD), ett avtal vars ambition är att förenkla det territoriella tillträdet mellan de nordiska länderna.

   Arbetet med Nordic Cooperation on Air Surveillance (NORECAS) fortgår. Vid ministermötet i november beslutades det att avtalet, som möjliggör utbyte av radardata, ska gälla vid alla konfliknivåer ˗ fred, kris och krig.

   Nordic Cooperation on Tactical Air Transport (NORTAT) som syftar till ett nordiskt samnyttjande av respektive länders transportflygplan avses undertecknas under första kvartalet 2017."

   - Till ALB, EAD, NORECAS och NORTAT här ovan beskrivna bör det av nationella parlament redan ratificerade avtalen om Host Nation Support/Värdlandsstöd (HNS) med Nato läggas samt naturligtvis att all av Försvarsmakten anställd personal inklusive reservofficerarna i sina anställningsavtal sedan fem år har med ett obligatorium om tjänstgöring utomlands.

   Radera
  3. För Sverige är inte Natomedlemskap en officiellt antagen säkerhetspolitisk option, som det är för Finland.

   - Därmed är Finland inrikespolitiskt långt mer mentalt förberett och följaktligen närmare en ansökan om medlemskap i Nato än vad Sverige är.

   Det är min bedömning att en finländsk ansökan om medlemskap i Nato inte bör avges om det inte står bortom rimligt tvivel att en sådan ansökan skulle ratificeras utan vidare dröjsmål av parlamenten i Nato:s 28 medlemsstater.

   - Finland kan knappast på egen hand försätta sig i en sämre position än att ha en utestående ansökan om medlemskap, som inte träder i kraft?

   Estland avsätter sedan ett antal år två procent av BNP till försvaret. Lettland har avgett avsiktsförklaringen att de skyndsamt avser att göra sammalunda.

   - Det minimum av förtroendebyggande som Finland har full rådighet att själv vidta för att understödja att en eventuell framtida ansökan om Nato-medlemskap blir lyckosam är att snarast nå upp till två procent-målet.

   Conditio sine qua non.

   Radera
 9. Osthyvel har varit sättet att skära ner.

  - Om försvarsanslaget höjs ska vi då bre på jämnt över hela bredden?

  Saab tecknade 30 juni 2015 kontrakt med Försvarets Materielverk om att bygga två ubåtar av typ A26 försedda med världsunika bogvisir för specialförbandsoperationer, samt att genomföra halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotlandsklass. Beställningarna omfattar perioden 2015-2024 och det totala ordervärdet uppgår till SEK 8,6 miljarder.

  Om inte en exportkund för A26 kan vinnas, så har industrin rätt att omförhandla kontraktet. Det sades vara Australien, Malaysia, Nederländerna, Norge, Polen, Singapore och Thailand som var prospects för att anskaffa A26. Av dessa stater återstår idag formellt Nederländerna och Polen även om de har ett studiearbete tillsammans med Norge avseende ubåtssamarbete och Norge valt tysk ubåt. De baltiska staterna, Danmark, Finland och Nya Zeeland är för små för att vara aktuella.

  Mitt råd är att staten tar initiativet och sätter agendan. Det är dyrt att vidmakthålla ubåtsutvecklingsförmåga för exklusivt svensk användning. Det behövs en serie längre än två exemplar att slå ut utvecklingskostnaderna på och det kostar självfallet ytterligare en peng. Mitt förslag är att 17,2 miljarder det vill säga 2 gånger 8,6 miljarder avtalas med industrin mot att staten beställer fyra (4) A26:or och tar bort bogvisiret.

  Teknisk utveckling innebär alltid ett risktagande. Annars vore det knappast utveckling. Men risktagandet bör kunna motiveras. Att bara Sverige, men inte USA eller Israel behöver ett bogvisir för specialförbandsoperationer är inte tillräcklig motivering för att göra ingrepp inte bara i formskrovet utan också i det långt dyrare tryckskrovet. Även utan bogvisir finns det projektrisker i A26, men sannolikheten för att projekt A26 bidrar till svensk säkerhet är oändligt mycket större med en bas om 4 istället för 2 samt efter att bogvisiret aborterats.

  Argumentet "ensad flotta" anses relevant när spetsigt stridsflyg ska hanteras i det svenska försvaret. Det borde äga lika stor tyngd avseende en framtida ensad flotta om fyra ubåtar av typ A26?

  I avsaknad av ovanstående kan vi se fram emot ett par decennier av i längden lika kostbar "skedmatning" till svensk ubåtsutveckling, som vare sig leder till export av A26 eller fullt operativ A26 till gagn för nationellt försvar av Sverige.

  Men visst kommer i så fall två A26:or med sina världsunika bogvisir i sinom tid kunna visas upp på örlogsbesök utomlands även om de är att betrakta som begränsat operativa i jämförelse med sina krigsförbandsspecifikationer.

  Och visst kan vi fortsätta att sälja bättre begagnade svenska ubåtar till konkurrenskraftigt pris till stater, som vill komma in på ubåtsområdet utan att ännu förfoga över egen inhemsk mer kvalificerad varvsindustri. Angola, Brunei och Mozambique är självklara marknader för Gotlandsklassen.

  SvaraRadera
 10. För EU:s alla politiska utmaningar är inte den optimala lösningen självklar. Det kanske till och med är svårt att se en rationell metod för hur ytterligare svårigheter ska kunna minimeras?

  Då återstår att "laga efter läge". I EU:s fall innebär det att bladdra igenom Lissabonfördraget.

  - Är "PErmanent Structured COoperation (PESCO)" vår tids EU BG?

  För tolv år sedan sades Nato stå inför utmaningen "Go Out-of-Area or Go Out-of-Business". EU sades vara "en ekonomisk jätte, men en säkerhetspolitisk dvärg". Storbritannien, Danmark och Italien stod på ena sidan och Frankrike och Tyskland på den andra sidan avseende väpnad intervention i Irak.

  Enighet säges vara styrka och EU:s minsta gemensamma nämnare var konceptet EU Battlegroup (BG), som alla dess medlemsstater kunde acceptera om de gavs frihet att själva utforma dem. Det svenska militära rådet var att låta alla Försvarsmaktens lokala organisationsenheter utom Ubåtsflottiljen och Hemvärnets stridsskola bidra med trupp och materiel till den svenska implementationen av EU BG. Därtill skulle i bataljonstridsgruppen (NBG 08) för markoperativa uppgifter ingå nationella bidrag från flera av våra grannländer samt Irland. Förvisso ett synnerligen kvalificerat beting, kanske till och med en överkomplicerad uppgift närmast omöjlig att lyckas med?

  - Det är svårt att veta om dagens säkerhetspolitiska situation är lättare att analysera och förutse konsekvenserna av än vad det var för tolv år sedan? Att den svenska staten är sårbarare och lever med större risker idag jämfört med för tolv år sedan torde det däremot råda närmast enighet om.

  Det är efter BREXIT inte orimligt att Storbritannien gärna ser att EU lämnar den militära delen av säkerhetspolitiken helt och hållet till Nato. Likaledes att Rest-EU:s fyra största stater (Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien) värnar om sitt inflytande genom GUSP och bedömer att Eurocorp med HQ i Strassburg är just den nivå av kapacitet, som Lissabonfördragets artikel 46 uppställer som villkor för att ingå i PESCO.

  Om Sverige av inrikespolitiska skäl inte kan förena sig med Storbritannien inom Nato:s ram, som medlem och den svenska politiska eliten inte känner sig hemma i EU:s innersta kärna, vare sig dess monetära eller säkerhetspolitiska samarbete, då återstår att tillsammans med Višegradsstaterna ställa sig utanför PESCO.

  - Ett beslutsläge uppstår för oss om Finland en dag upplever sig tvingad att välja mellan närmare säkerhetspolitiskt samarbete med Eurostaterna eller med den svenska kronstaten.

  Med det är ju i högsta grad ett hypotetiskt läge som vi får ta ställning till den dag som det uppstår. Tur att vi hunnit återinsätta Försvarsberedningen, som ett beredningsorgan under regeringen för just denna typ av frågor.

  (När Krigsvetenskapsakademin nu tar fram tre koncept för Försvarsmakten i perspektivet fram till 2030, så kan dess koncept nummer två sägas ha landat i en satsning på ubåtar och lätt infanteri. Det vill säga de delar som inte fick plats i NBG 08.)

  https://www.grip.org/en/node/1751
  https://www.svd.se/sverige-stretar-emot-militart-eu--och-hoppas-pa-nato/om/det-skarpta-sakerhetslaget

  SvaraRadera
 11. Att kalla Ny Generation Ubåt NGU/A26 för en bojsten i framtidens svenska örlogsflotta är hårt, men dessvärre nog redan en realitet!

  - Det är nog en högst avsevärd operativ fördel för nationellt svenskt sjöförsvar om övergången till större ubåt än idag fast med färre torpedtuber än idag försenas eller inte ens blir av?

  De senaste decennierna har en svensk väl beprövad ubåt regelmässigt överförts till skarp operativ drift i tropiskt synnerligen korrosiv miljö när den utgått ur den svenska krigsorganisationen avsedd att utnyttjas i kalla och bräckta vatten.

  Singapore bör kunna anses hantera en säkerhetspolitiskt väl så utmanande uppgift i Malackasundet när de parerar konfrontationen mellan Indiens och Kinas regionala ambitioner och dess modernaste sjömilitära instrument för väpnad strid.

  Kan specialförbandsoperatörer i USA och Israel klara sig utan ubåt med bogvisir, så bör också dito svenska kunna göra detsamma. Det handlar om avsevärda kostnaderna och likaledes projektrisker att öppna stora och geometriskt inte helt runda genomföringar av också tryckskrovet i en ubåt.

  En mingördel sitter utanpå formskrovet, så det är inte hållfasthetsmässigt jämförbart. Experimentera gärna med hydrodynamiken, men aldrig med hållfastheten. Varje gång en svets görs om i ett metalliskt material, så försämras metallens mekaniska egenskaper, närmast alltid duktiliteten, ofta segheten samt inte sällan till och med hårdheten.

  SvaraRadera
 12. Beaktat att de diktatur- och korruptionskristiska demonstrationerna var på god väg att bli allvarligt besvärande för kleptokratregimen i Kreml – lite för många och lite för stora – inträffade bombdådet i S:t Petersburg aningen för lägligt. Nu kan det ryska folkets missnöje i stället riktas mot en yttre fiende.

  Minns den serie fruktansvärda bombdåd som inträffade under augusti och september 1999 där hundratals oskyldiga fick sätta livet till. Dessa ledde till en bred nationell enighet om att det var hög tid för Jeltsin att överlämna makten till den ”handlingskraftige” Putin. Tjetjenska separatister beskylldes för dåden, men trovärdiga källor har i efterhand gjort gällande att bombdåden var iscensatta av FSB (se Masha Gessens Putinbiografi ”Mannen utan ansikte”).

  SvaraRadera
 13. Oppositionsalliansen Det andra Rysslands kandidat inför det förestående presidentvalet i Ryssland, Garri Kasparov, twittrar på samma tema:
  https://twitter.com/Kasparov63/status/848953545021960192

  SvaraRadera