fredag 12 december 2014

Förståsigpåare

Marinchefen Jan Thörnqvist skriver i sitt Julbrev till Marinens personal om  att ”Förståsigpåare”, journalister och självutnämnda experter kommer försöka så tvivel i vår verksamhet. Eftersom Julbrevet avslutas med en fotnot som länkar till IKFN Handbok 2014 och Marinchefen ger läsanvisning till; "skrivningen under punkt 66 – 70 på sidan 27 och 28, som handlar om Ubåt inom svenskt territorium, Ubåt inom territorialhavet och Ubåt inom inre vatten" antar jag att bland annat undertecknad är tänkt som adressat.

Tråkigt nog hänvisar Marinchefen inte till bilagorna i slutet av handboken. På sidan 125-126 står nämligen följande att läsa just där:

"IKFN-förordningen ger Försvarsmakten mandat att använda våld/vapenmakt mot personer,
vilket innebär att lagen om europakonventionens tillämpning är relevant i sammanhanget.
Lagtext (som beslutas av Regeringen) är överordnad förordningstext (som beslutas av Regeringen).
Detta innebär att IKFN-förordningens bestämmelser måste tolkasi ljuset av relevant lagtext, i det
här fallet

lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Ingripanden enligt IKFN-förordningen som syftar till avvisning eller kvarhållande av ett
utländskt statsfartyg, statsluftfartyg, militärt fordon eller militär personal kan betraktas
som en form av frihetsberövande. Vad avser ett fartyg eller luftfartyg som ska avvisas från
territoriet så

är det frihetsberövat på så sätt att det har förlorat sin rörelsefrihet, och är
skyldiga att följa anvisad kurs från Försvarsmakten. Vid tillämpningen av IKFN-förordningens
bestämmelser om användande av vapenmakt i fredstid (dvs. inte vid ett väpnat
angrepp mot riket, se nedan) innebär detta bl.a. att:

Vapenmakt vid ingripanden som riskerar att medföra dödlig utgång får endast tillgripas

om det är absolut nödvändigt i syfte att:


– omhänderta utländsk militär personal eller kvarhålla utländska militära fordon eller
kvarhålla utländskt statsluftfartyg som landat inom svenskt territorium i strid mot
tillträdesförordningen (10, 12 och 27 §, IKFN-förordningen),


– tvinga upp en ubåt från undervattensläge på inre vatten, liksom för att hindra sådan
ubåt från att avvika under färd till ankarplats eller avvika från ankarplats, för att i ett
senare skede kunna vidta rättsliga åtgärder (15 § 1 stycket, IKFN-förordningen".

Det tycks således som om handboken menar att Europakonventionen om mänskliga rättigheter ska tillämpas på främmande, militära farkoster på svenska inre vatten. Och att nämnda konvention (som förvisso utgör svensk grundlag) kan sätta IKFN ur spel.

Ja, jag är inte någon expert på området. Kanske ska främmande militär som kränker svenskt territorium åtnjuta skydd av Europakonventionen?

Det som är helt klart är dock att IKFN:s 15 §, om att ubåten ska hindras från att bedriva verksamhet och att vapenmakt får tillgripas utan förvarning, skiljer sig från konstaterandet i handboken sid 126, att ingripanden som riskerar medföra dödlig utgång endast får tillgripas om det är "absolut nödvändigt i syfte att tvinga upp en ubåt från undervattemnsläge på inre vatten".

Jag ställer inte frågor i riksdagen för att misstänkliggöra Försvarsmakten. Jag är intresserad av att det blir kristallklart vilka åtgärder vår militära personal får tillgripa för att freda vårt lands gränser. Och ett sådant förtydligande av Sveriges regering synes på sin plats.

Allan Widman

16 kommentarer:

 1. Stort garv
  Gällande suveränitet och regler

  Riksdag och regering sätter ramar

  och ska inte lägga sig i myndigheten (minsiterstyre)

  Tex försvarsmakten, och aktuella förordningar IKFN, som hanterar främmande makt, tex statsfartyg, och så har vi ju UD som är både regering och myndighet..

  Sedan tillkommer undret EU, som ingen ritkigt vet vad det är, eftersom EU inte är Nato, och när EUs lagstiftning ska implementeras i Svensk suverän lag, inkl förordningar att hävda Svenskt territorium, så blir det nog en del missförstånd även bland experterna.

  man kan väl utgå från att AW har en liten poäng, och att MC vill skynda lite till CFöD försvar, och det är väl inte fel, men nu gäller det nog att fundera ett steg till. Tidigare regering,förvisso Reinfeldt och div tomhylsor, har försatt försvaret i en situation, och nu försöker S göra något, och grundproblemet var väl att det pågått märkliga operationer i skärgåreden länge, som tystats ner, så i sljuset av detta, är väl både AW och PH ljuspunkter för försvaret, och kunde gott komma fram till att kalla ett elände för ett elände, och att MC helt säkert är svårt störd över att försvarsdebatten lever ett eget liv, det är ju detta som det det mest intressanta, alla förståsigpåare, det har det varit alldeles för lite av sedan i vart fall 2002, och då går det som det går, det finns mycket att återhämta. För att komma till det mest självklara:

  Det ska alltid vara förenligt med livsfara att oinbjuden kränka Svenska farfatten, i syfte att förbereda krig, varför har annars militärer skarpa vapen i fredstid?

  Varför har Piketpolisen tyngre vapen än dialogpolisen?
  Sunt förnuft säger att om våra militärer inte har eld och inte är beredd att använda den, så behöver vi inget försvar, då klarar vi oss med feministiska dialogakatiivister, som möter hot från främmande makt. Däremot borde PH kunna ge ett rakt svar nu, när hans chef går till nyval, utan mp. Detta blir spännande, hoppas att PH drar rätt slutsats, och ordnar fram några värmande granter och nyårsraketer, så att insatsförordningen betyder något mer än luft, och det är faktiskt inte MC:s fel. S.W

  SvaraRadera
 2. Bra, att du lyfter frågan! Tolkningsmöjligheten i regelverket är stort, så det vore intressant att få veta vad regeringen vill, om marinen skulle få läge...

  Mvh Joakim

  SvaraRadera
 3. Nä, någon otydlighet är det inte. Snarare ett preciserande att stort våld inte får vara första steget. Därför vi hade den lätta torpeden och vi hade de små ELMA-granaterna. Fartygschefen kunde välja verktyg för att tvinga upp ubåten.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. J.K Nilsson,

  Nu är Du på samma sluttande plan...

  Våld för att tvinga upp ubåtar får alltså användas, men inte våld för att avbryta verksamheten på annat sätt?

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du ska i första hand använda våld i syfte att tvinga upp, alltså lätt torped eller ELMA. Träffar du inte eller målet inte blir så skadat att det avbryter får du använda sänkande vapen som tung torped, mina, m.m.

   Precis som polisiärt våld enligt skyddsvaktlagen.

   J.K Nilsson

   Radera
 5. Vilka är rättssubjekten för Europakonventionen? Gäller den även personal i väpnade styrkor som bryter mot Folkrätten?

  SvaraRadera
 6. Försvar och Säkerhet,

  Svårt att förstå handboken på annat sätt. Och detta aktualiserar ju andra frågeställningar. Det kan ju inte uteslutas att det finns asylsökanden ombord på utländska, militära statsfartyg. Vilka konventioner aktualiseras då?

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så länge inte krig är förklarat eller bedömt råda, så gäller de mänskliga rättigheterna och inte krigets lagar. Jag förstår att det blivit bryderier i huvudena på juristerna

   Radera
 7. Vill man krångla till det så kan man, det är en av orsakerna till att försvaret fungerar så illa som det gör, ekonomi och felsatsningar oräknat. På den här punkten ger jag dig helt rätt, Allan. Solklara regler utan tveksamheter är nödvändigt för ett funktionsdugligt hanterande i stegen innan kriget är ett faktum. Om jag inte missminner mig totalt så var reglerna tydliga för svenskt inre vatten, inte bara kunde vapen sättas in mot kränkande ubåt i uläge utan det var en självklarhet att så skulle ske om tillfälle gavs. När och varför ändrades detta? Inte hört något från politisk nivå om att detta skulle ske. Klåfingriga militärer har ju haft uppgiften att överse IKFN på senare tid, dock. Läste IKFN häromveckan och förundrades själv över vissa skrivningar. /Nemo Saltad Sobrius

  SvaraRadera
 8. Anonym,

  Tror inte att IKFN ändrats på denna punkt under ganska lång tid. Det är nog mera tolkningen som ändrats. Sven Anderssons "det är bara att panga på" känns inte längre lika aktuellt.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 9. Som jag anade, det är med andra ord FM som begränsar sig själv eller som en kollega så passande uttrycker det "enmansjudo". Först på 90-talet kom regeländringen som medgav vapeninsats utan föregående varning på svenskt inre vatten, d.v.s efter Sven Andersson. Detta grundade sig på att tvinga upp inte gick, vilket fortfarande gäller. / Nemo Saltad Sobrius

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, den kom redan på 80-talet. Från 1988 gällde även vapeninsats utan föregående varning på territorialhavet.

   Radera
 10. Hmm... vad som jag ser som allvarligt i din frågas svar är att Marinchefen inte verkar veta vad som gäller.
  Kanske är svaret en anpassning till de resurser som FM förfogar över.
  Att då kalla det för något annat än ubåtsjakt är väl ett sätt att undvika pinsamma frågor.
  För att kunna kalla det jakt bör man ha en bössa att jaga med;-)
  Har man inte det får man ägna sig åt fågelskådning, spännande upplevelsedyk och skogspromenader med naturupplevelser. Allt under högst en vecka och på en enda plats:-)

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Spår av ironi kan finnas i texten.

  SvaraRadera
 11. Man kan föra in i debatten ovan om IKFN även:

  - materielläge
  - personalläge
  - handlingsfrihet
  - tröskeleffekt

  frågan om olika sorters eldverkan är det mest centrala, utan eld ingen verkan.

  Om man
  - trollar bort ordet totalförsvar
  - lägger ner civilförsvaret, inkl funktionsansvaret
  - lägger ner värnplikten
  - driver IO14 som har andra syften än att hävda Svenska farvatten (grunden för handel opch suveränitet)
  - avväpnar alla plattformar,
  (låtsas att militär förmåga inte behöver eld)
  - minimerar antalet plattformar
  (och låtsas att de inte behöver eldledning eller samordning)
  - lägger ner ubåtsjakt och i princip minförsvaret
  - lägger ner luftvärn (jakt) och KA (sjöatack)
  - lägger ner övrig landatack enl WW i går

  så avskffas konflikttrappan, dvs att först
  spanar man och upptäcker, sedan
  försöker man med dialgopoliser (diplomater) innan man utlöser våld,

  har man sedan inga trappsteg, utom kärnvapen, så finns det tyvärr natoförespråkare som på fullt allvar tror att kärnvapen avskräcker från militärt våld, det stämmer kanske avseende USA (och möjligen Israel), men ett angrepp på Georgien, Ukraina och Krim gav inget gensvar alls, och ärligt talat, om Finska viken naggas i kanten, är det ingen som utlöser ett kärnvapenkrig, det blir strid med konventionella vapen.

  Vore vi med i nato, tror någon på allvar att Gotland skulle förbli fredat inför beslutet, utan ett försvar?

  Ur Fi:s perspektiv är det fullt rationellt att knipa Gotland först, eftersom det inte kommer att bli någon konsekvens, och inte finns någon tröskel, det går inte att införa så mycket värre handelssanktioner. Så att gå med i nato är en väg, och den vägen tar flera år, och under tiden, givet att vi fortsätter rusta ner, så förlorar vi alla egen handlingsförmåga, och här har nya moderaterna sas tänkte lite fel.

  Mer intressant nu är valutor och oljepris, sannolikt kan Ryssland prionetra om leveranser till Kina.

  Gulfstaterna kan inte dumpa priserna så värst länge till.

  För ett år sedan talade FM om att man skulle behöva lägga ner ett helt vapenslag, (utöver det nedlagda KA) och flyget menade man inte, och armén är redan avskaffad, utöver några jägarförband, så man avsåg marinen....

  Men frågan är om inte flottan nästan redan är avskfaffad, eftersom det finns eld och vissa brister i stridsledning och förmågor som tex ubåtsjakt, jämte att våra U-båtar fått uppdraget att i första hand vara signalspanare, så det fanns inte så mycket mer än bottenkanten kvar att lägga ner, efter allt osthyvlande.


  Nu handlar frågan om IKFN lite om trappstegen för våld, först hotar man, sedan skjuter man i luften eller på behörigt avstånd, sedan används milt våld, och till slut kraftigare smällare, och räcker inte det, taktiska kärnvapen..... :-)

  Har men en förfinad IKFN, som startar med fialogpoliser, utan handlingsfrihet, och fi vet om detta, så blir det en parodi eller en teoretisk debatt, om hur det borde vara, om inte OM.

  Här tillförde ändå Strilaren och Strilaren II hoppet - eftersom det var den politiska nivån som började peka på den nakna kejsaren, vad hade hänt om inte strilaren och div visa män inkognito startat förståsigpåandet från början?

  Det vårgar man inte tänka på, bunkermoderater i tango med ökengeneraler, som gjort för en humorserie.

  utan bloggarna hade vi haft kvar Clarks ökenkängor på HK utan ett enda knallskott, det visafr sig att det ändå gick att lägga ner försvaret, det tar över tio år och enorma kostnader att ta igen glappet, och frågan man vill ställa är, hur tänkte ni, och vad var orsaken, den eviga freden och hoppet om nato? Nå, det är bara att hoppas att nya m hamnar under 20 % i extravalet, så att det blir räfst och rättarting 2018. Så länge alliansen håller ihop, finns bara två partier att rösta på, som börjar på S, och bara det är beklagligt, men icke för ty, en realpolitisk realitet. S.W

  SvaraRadera
 12. Så, ska man komma till en enkel rak slutsats, så tar man IKFN i sina olika versioner, och ser över vilka ändringar som införts, över tid, så jämför man detta med EU och materialanslagen till FM, den vanligaste politiska manövern är att skylla på EU. Kanske finns inga oklarheter, problemet är mer att ovsätt tolkning, så sitter naturligtvis en rysk undervattensfarkost med en försk översättning av IKFN, och en aktuell företeckning över vilka vapenarsenaler försvaret förfogar över, och vet de att vi saknar helikoptrar, och saknar milt våld, så är väl det troligaste målet/syftet med oktobermanövern och den svenska underrättelseinsatsen även var att testa:

  - hur IKFN fungerar i praktiken
  - vad som händer före och efter ett val,
  om de blir upptäckta, dvs vilka konskenser drar den politiska ledningen av att de avrustat sitt försvar, stutsmetoden eller agerametoden?

  Det går att gissa att Ryssland dragit andra (egna) slutsatser än Svenska politiker, efter oktobermanövern?
  och det snarare är Fi:s slutsatser om våra slutsatser, som är mest intressanta. S.W

  SvaraRadera
 13. Det visar sig att "förståsigpåarna" inte är några andra än Försvarsmaktens egna jurister - som tolkar saker och ting annorlunda än rikets kanske främsta expert på folkrätt, professor Ove Bring, allt enligt SvD.

  Detta är synnerligen olyckligt på flera plan. Det vore givetvis olyckligt i sig, om Sverige ingått en internationell överenskommelse (eller motsvarande) med innebörd att vi inte får freda vårt eget territorium i fredstid - det skulle inte direkt vara någon fjäder i hatten för dem som beredde den frågan. I själva verket ligger det dock ännu värre till. Om man antar att Bring har rätt, har Sverige nämligen inte gjort något sådant åtagande. I stället är det Försvarsmaktens egna jurister som helt enkelt själva tänkt ut en svårighet för den egna myndigheten att lösa sin huvuduppgift, en svårighet som alltså inte ens finns i verkligheten. Man blir inte avundsjuk på marinchefen, som alltså har dessa förståsigpåare i det egna huset på Lidingövägen.

  Åt vem tror dessa jurister egentligen att de jobbar? Vad tror de att de har för uppgift? Den juridiska rådgivarens jobb är att hitta juridiska lösningar, inte att ställa upp juridiska problem - det senare är möjligen motpartens juristers jobb i en rättegång. Försvarsmaktens byråkrati upphör aldrig att förvåna. "Enmansjudo", som någon skrev på twitter.  SvaraRadera