torsdag 6 maj 2010

Försiktiga generaler?

Som sagt har det blivit en del förbandsbesök den senaste tiden. Lv 6, Amf Reg, Hästveda och nu på måndag F 17. Inte minst Amfibieregementet bjöd på en hög aktivitetsnivå. Man jobbade med det man hade och oroade sig föga över framtiden. Det var en bra dag på Berga.

Det var det förvisso också i Hästveda. I skuggorna av askmolnet var ju aktiviteten inte mycket att skryta med och stämningen präglades mycket av det senaste halvårets sturm und drang. ÖB:s Brännpunktare före jul väckte hopp hos många om en tillnyktring i striltänket. Men vintern och våren blev desto bistrare, också i detta hänseende.

GLC var som bekant förenat med alltför stora ekonomiska och tekniska risker. Och GLI blev fall-back position. Med spänning såg man fram emot vad denna nya akronym egentligen innebar. Den 29 mars samlades de trestjärniga runt ett bildspel på HKV. Naturligtvis kunde man inte definiera vad det var man skulle uppnå. Däremot slogs det fast att GLI "inte är ett tekniskt system, inte materiel, inte organisation, inte personal". Strax därefter erkände Anders Lindström inför försvarsutskottet att det heller inte fanns någon fastställd TTEM för GLI.

Kanske blev detta vacklande lite för mycket för Försvarsdepartmentet. Den 6 april anmodades Försvarsmakten nämligen i ganska ampra ordalag att i detalj redogöra för samtliga utgifter vid olika lokaliseringsalternativ från 2011 till 2020. Bilden av ett departement i tvivel över myndighetens bedömningar kunde knappast vara tydligare. Svar skulle ges senast den 30 april, men om innehållet i detta får den intresserade allmänheten naturligtvis inget veta.

Analysen är att Försvarsdepartementet nu blivit vis av erfarenheten. Man kräver tydliga svar för att vid ett senare misslyckande kunna freda sig. Något personligt ansvarsutkrävande av myndighetens ledande ideologer och arkitekter blir det väl knappast. Så nu ligger bollen återigen hos Försvarsmakten. Man vet att korten ska synas och att utgångsläget för ett blame-game därmed är sämre än vanligt. Samtidigt är regeringens tvivel naturligtvis i sig tillräckligt för att grunda ett medansvar vid eventuell passivitet.

I morgon besöker Lindström, Brännström, Christoffersson och Per Nilsson enligt uppgift Hästveda. Personalen i Hästveda är inte optimistisk och jag frågar mig; finns det ingen försiktig general?


Allan Widman

12 kommentarer:

 1. - Finns det något politiskt ansvar för att försvarsanslagen leder till försvarsförmåga, eller får det bli som det blir?

  41 st radiokullar med styrdatasändare bör inte ersättas av 3 st markplacerade Link-16 sändare utan åtminstone ett medvetet politiskt beslut om kraftigt sänkt Stril-ambition!

  Med början 1959 anskaffade Sverige 41 st mycket effektstarka fasta markradiosändare FMR 10 ursprungligen till Stril 50, men sedemera använda som styrdatasändare i Stril 60. De grupperades fristående från luftförsvarscentraler och radarstationer i högprioriterade områden och så långt framskjutet, som möjligt för att ge en god radiotäckning även under störda förhållanden. De fjärrmodulerades via tråd- och radiolänkförbindelser. Principen för korsvis ledning mellan luftförsvarssektorerna tillämpades i de fall det var lämpligt och möjligt.

  Mycket har förändrats de senaste två decennierna. Men Sverige är fortfarande militärt alliansfritt/allianslöst och radiovågor på VHF/UHF-banden utbreder sig alltjämt rätlinjigt och jordytan är oförändrat krökt.

  Fyrtiotalet radiosändare/-kullar är nog alltjämt vad som krävs för att från marken nå ut över de mest högprioriterade delarna av Sverige.

  Långt billigare vore det givetvis om vi som Danmark, Norge och Polen realiserade stridsledning, som medlemmar av Nato:s gemensamma AWACS-pool. Istället för att dygnet runt bemanna underjordiska nationella luftförsvarscentraler kan det som Nato-medlem räcka att vara med och turas om att bemanna ett par av befattningarna i de i Tyskland baserade och i Luxemburg registrerade multinationella flygande stridsledningscentralerna av typ E-3. Det är dessas antenners placering på riktigt hög höjd, som ger dem dess räckvidd för både radar och datalänkar.

  Sverige accepterar att svensk militär personal bemannar Nato-flygplan i skarpa operationer var som helst i världen genom att fullt ut delta i Nato:s pool SAC med C-17 baserade i Ungern. Det finns således knappast några arbetsmiljörättsligt eller folkrättsligt tungt vägande skäl mot svenskt deltagande också i Nato:s AWACS-pool.

  Två stycken små turbopropdrivna ASC 890 är ingen ersättning. Alldeles särskilt så eftersom de inte är ackrediterade i enlighet med regelverket DIT 04.

  (Informationen om svensk Stril ovan är hämtad från sidan 241 av John Hübberts öppna skrift Stril 50 daterad 2007-10-30 med beteckningen F03/07 i Försvarets Historiska Telesamlingars FHT:s skriftserie.)

  SvaraRadera
 2. Allan,

  Som du märker ingen reaktion att tala om på det kanske vassaste inlägg du någonsin har publicerat. Strilarna har resignerat, ty "mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves", därav den uteblivna bloggstormen.

  Under dagens generalsbesök, till vilket Lindström "råkade" få förhinder men i nåder lät sig representeras av FVI, fick alla lokala chefer veta att de lojalt ("ANNARS..."!) skulle verkställa nedläggningsbeslutet enligt C LSS 80-punktslista. Vad som står i denna lista är det ingen som vet, dock. Ingen lokal chef vid Hästveda har fått ta del av den, ingen annan underställd i landet eller chefen F17 heller.

  Chefen LSS sade, föga förvånande, inte ett ett ord av vikt under besöket men antecknade febrilt så fort generalitetet yttrade sig. Chefen PROD LED:s närvaro förbigicks med isande tystnad, gränsande till rättmätigt förakt.

  Acceptera som ett politiskt faktum: Det finns inte längre något strilsystem i Sverige att tala om. Alla anställda i strilsystemet har nu accepterat att generalitetet i allmänhet eller FVI i synnerhet INTE vill ha kvar ett fungerande och professionellt ledningssystem för nationellt luftförsvar och har hittat civila anställningar de kan gå till innan det dramatiska datumet 2014-12-31. De inser att viktigare är att rädda ansiktet på alltför många noviser med för hög grad, för mycket självförtroende och för lite kunskaper om luftstridskrafternas ledningssystems komplexitet och betydelse för det nationella försvaret.

  Ska vi kunna försvara Sverige även i den förutsägbara framtiden krävs ett politiskt förbud IDAG om att lägga ner fungerande ledningssystem, berganläggningar och härtill hörande förband. Generalitetet lyssnar inte längre på förnuft och sans, prestigen är viktigare.

  Dag för storstädning i FM myndighetsledning!

  SvaraRadera
 3. Så genomfördes besöket vid Hästvedaanläggningen av ovan nämnda generaler och andra företrädare för Försvarsmaktsledningen under fredagen.

  Helt i linje med Herr Widmans förebådande profetia grusades Hästvedapersonalens eventuellt kvarvarande optimism genom ytterligare upprepningar av mantrat att beslut om organisatoriska förändringar, inom ramen för Steg I, ägdes av Försvarsmakten och att landets folkvalda representanter endast ägde rätt att besluta om åtgärder inom det s.k. Steg II. Eller som man också skulle kunna beskriva det hela. – Det är Försvarsmaktens rätt att rasera och röra till och att det sedan är regering och riksdags ansvar att därefter, till ett mycket högt pris, försöka bringa ordning i ruinerna av en före detta väl fungerande organisation!

  Likt tidigare bemöttes sakargument och initierade frågeställningar med vaga påståenden och till del direkta felaktigheter.
  Att ta medvetna risker i samband med stora beslut är egenskaper som många av oss tillskriver duktiga ledare. Att heller inte handla mot bättre vetande är även det egenskaper som tillskrivs samma duktiga ledare. Kanske är det denna egenskap Herr Widman söker i den försiktige general han efterlyser i sin text ovan?

  Jag är ingen fotbollsälskare men jag skulle ändå, som avslutning, vilja försöka mig på liknelsen om att landets folkvalda är på väg att bli rejält uppdribblade på läktaren!

  SvaraRadera
 4. Torkel,

  vet inte längre om jag hjälper eller stjälper. Sakliga argument tycks ha föga effekt. Hur kan den myndighet som har det yttersta ansvaret för vårt nationella oberoende från och med 2015 satsa alla sina resurser på något som man endast kan definiera i negativa termer; dvs vad det inte är för något.

  Omvärlden ömsom skrattar och ömsom gråter.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 5. Att förre hemvärnsmannen Lindström inte skulle dyka upp var väntat. Argumentation och kognitiv flexibilitet är ju som bekant inte denne mans förtecken. Däremot borde Silwer som varande Flygvapeninspektör kunna agera kraftigare. Som gammal pilot vet han mycket väl vad detta kommer att innebära men kanske ytterligare stjärnor på axlarna hägrar? Då får man inte tycka fel.

  Varför synas inte alla kopplingar mellan FM beslutsfattare och de som förväntas få bygga upp detta?

  Janne Josefsson, framåt!

  SvaraRadera
 6. För den summa det kostar att leasa AWACS i en timme, kan man flyga ASC 890 i veckor.

  SvaraRadera
 7. Sverige har aldrig och kommer mest sannolikt aldrig att behöva leasa en C-17 varken "torrt" eller "vått" i en enda timma. Varför skulle vi leasa en eller flera E-3:or?

  Vi bidrar med pengar och enstaka besättningsmedlemmar till en gemensam Nato-pool med tre (3) stycken C-17 stationerade i Ungern. Svenskar flyger inte nödvändigtvis svenska laster och svenska laster flygs långtifrån alltid av svenska besättningar. Alla svenska statligt anställda besättningsmedlemmar följer USAF-regerlverk i denna flygtjänst. Inga resurser har avdelats för att anpassa till svenska arbetsmiljöregler eller svenska vare sig tekniska eller taktiska ledningsförhållanden.

  Två stycken svenskägda ASC-890 är måhända en utomordentlig resurs i exportstödet och för eventuella andra uppgifter utanför svenskt territorium. Men så länge som de inte är ackrediterade i enlighet med DIT 04, så har de ingen skarp operativ roll att spela i svenskt luftrum.

  Vi har avsatt många miljarder för att först utveckla och anskaffa sex (6) stycken FSR 890 (S 100B Argus) utan stridsledare ombord och sedan omriktat förmågan mot två (2) stycken ASC 890 med stridsledare ombord.

  Det känns självklart bra om denna sammantagna investering i särlösningen "Fattigmans AWACS" kunde betala sig genom att Hästveda avvecklas. Men det vore ett risktagande av astronomiska proportioner att ersätta Hästveda med GLI (f d GLC) och 2 st ASC 890.

  Jag vill mena att om vi prompt inte ska ha kvar en beprövad och bevisligen fungerande nationell stridsledning och luftbevakning, så är alternativet att ansluta oss till en likaledes beprövad lösning, som används av Nato-staterna i vårt omedelbara närområde, inte att själva på egen hand bygga upp en unik interoperabilitetslösning kring GLI/NOC.

  - Har de som vi solidariskt ska försvara närområdet tillsammans med bett oss att avvika från de samarbetsinstrument som redan finns?

  SvaraRadera
 8. "- Har de som vi solidariskt ska försvara närområdet tillsammans med bett oss att avvika från de samarbetsinstrument som redan finns?"

  Just denna fråga har jag också reflekterat över många gånger.

  SvaraRadera
 9. Gustav Wasa: jobbar du på PROD LED? Förslag byggda på okunskap leder ofta in på fel väg. PROD LED använder denna metod. Att ersätta markbundna centraler med flygande motsvarighet är naturligtvis helt ogörligt. Våra grannländer saknar inte markbundna centraler, tvärtom är dessa ryggraden i väl fungerande luftförsvarssystem. Däremot är den flygande ett utmärkt komplement och möjlig förstärkning i önskad region, nära eller fjärran. Landet, hela landet, skall luftrumsövervakas dygnet runt: hur många flygande enheter krävs, till vilken kostnad och vilken förväntad miljöpåverkan är några av de först uppdykande frågeställningarna.

  SvaraRadera
 10. Ett bra inlägg Allan, bara så du vet har vi inte givit upp, "bara döda fiskar flyter med strömmen"... Trots "fin" besöket i fredags har vi genomfört en massa verksamhet i helgen, övning Focus har bla genomförts, med stridsledning och LV-ledning från Cobran.
  Efter besöket kan man konstatera att inte ens de som tagit fram powerpoint-bildspelet du refererar till, kan svara på vad innehållet egentligen betyder... Förutom då att man i Hästveda ska upphöra med all verksamhet kopplat till FM. Hur det ska fungera med övertagandet av verksamheten vet man inte, redundans? Ekonomin är grundad på flera antaganden (?), hur det nu är möjligt att bolla med en av huvuduppgifterna enligt regleringsbrevet. Att huvudinitiativtagaren för luftslottet GLC/NOC mm, besökte Hästveda gjorde ju inte att frågorna blev färre... Och då menar jag bla hur det är möjligt att ha fortsatt förtroende, efter att gång på gång visat att det inte finns något bakom powerpoint-bildspelen.
  Att dribbla med skattemedel gör man obehindrat, det är tydligen billigare att bygga nytt, då blir det avskrivning... OK, jag betalar av min bil och sen ger jag den till grannen, för att sen köpa en ny bil, med nya lån. Jag är inte ekonom, men får inte ihop detta.

  Heder till Stf C F17, som "vågade" besöka Hästveda utan skyddsväst;-)
  Borneo, kan bara hålla med, straffspark Janne Josefsson!

  SvaraRadera
 11. Doris,

  Johan Svetoft är ju en utomordentlig karl. Dessutom skåning.

  Slaget om Hästveda har bara börjat.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 12. Allan, det är många som med stor tacksamhet ser din blåslampa i rumpan på de ansvariga för hela stril-frågan. För oss som, faktiskt, på öret vet vad vi pratar om i sakfrågan är det skönt att någon åtminstone håller generalerna irriterade.

  Deras besök i Hästveda härförleden var rena skämtet. Flera sakliga och mycket relevanta frågor ställdes av personalen. Röda kinder, nedslagna blickar, mumlande, plattityder. Inte ett enda vettigt svar...förtjänade personalen inte bättre? De begär bara ett enda ärligt svar på frågan (som fortfarande är obesvarad): varför har ni valt Hästveda? Ge oss bara ett sakligt och begripligt svar som går att förstå så är vi nöjda. Varför förvägrar ni oss det?

  Detta är en skunkaffär där HKV tidigt sprang bort sig ivrigt understött av toköversten Per Nilssons powerpoint-bombardemang. När kalla fakta efterhand började strömma in från ALLA andra platser i FM UTOM Stockholm valde HKV att bortse från dessa och fortsatte, med den drucknes envishet, att bygga vidare på sina egna felaktiga antaganden. Sedan gick det prestige i hela frågan och precis där sitter vi nu. Tänk så helgalet det kan bli...

  Tror någon att Lindström någonsin kommer att erkänna hur hopplöst fel alltsammans blev? Vad hände förresten med ÖRA?

  En av mina gamla chefer, en man av rätta virket, sa en gång att "vi måste tåla syn". Han tålde syn själv och hans ansvarsområde också. Det var rena händer. Jag saknar honom mycket just nu.

  Jag vill inte ens tänka på hur mycket ljug och mörkande det finns i HKV svar på det begärda aprilunderlaget. Ni kan lugnt utgå från att det finns både rena lögner, lösa antagande, rök och dimma i papperen. Mitt råd: begär detaljerad syn på varenda siffra och korsreferera gärna med t.ex FMLOG, FMV och FortV.
  Grilla dem sakta och mata ut lite rep efterhand så har de snart hängt sig själva. Det finns inte en chans i världen att de kan prata sig ur detta. Det hänger nämligen inte ihop i någon ända.

  Vilket underbart läge!

  SvaraRadera