torsdag 20 november 2014

Akademin

I förra veckan fick jag möjligheten att hålla högtidstalet på Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Det följer här.

Ärade akademiledamöter,

Insatsorganisation 2014 dras med flera problem. Ett uppenbart och allvarligt sådant är att den vid utgången av detta år enbart till hälften är rekryterad, utbildad och nödtorftigt övad. Ett annat att den mest sannolikt aldrig kommer att bli klar.

Men det finns även skäl att fråga sig hur relevant dess konstruktion någonsin var för försvaret av Sverige? De flesta torde vara beredda att erkänna att kvantitativa brister i stor utsträckning kan kompenseras av eld, skydd och rörelse. Ja, Ni vet; ”man behöver inte binda resurser på Gotland, sådana kan föras dit när och om de behövs”.

Låt oss börja med rörelse. Under det sena 90-talet drev delar av det dåvarande försvarsutskottet tanken på en luftburen bataljon. Det skulle vara ett lätt utrustat infanteriförband med hög taktisk rörlighet. Medeltunga transporthelikoptrar som skyddades av eskorterande attackhelikoptrar, som även kunde understödja bataljonens markstrid.

Som de flesta vet existerade luftburen bataljon som insatsförband några år under 00-talets andra hälft, men redan 2009 fattades beslut om avveckling. Några attackhelikoptrar blev det aldrig tal om och själva avvecklingsbeslutet av förbandet får nog kopplas till Helikopter 14:s ständiga förseningar. 2009 hade beslut om avveckling av Hkp 4 i princip redan fattats, medan tankarna på Black Hawk ännu inte tagit form. Utan plattformar för såväl transport som eskort blev det helt enkelt svårt att argumentera för en ”luftburen bataljon”.

Men våra åtta manöverbataljoner är ju i alla fall väl försedda med splitterskyddade fordon, det medger väl rörlighet? Nja, givet en motståndares sannolika luftherravälde samt moderna vapens räckvidd och precision kommer nog taktiska förflyttningar att bli starkt beroende av eget, omfattande luftvärn på marken och i luften.

Det markbaserade luftvärnet har under lång tid behandlats styvmoderligt. Två ynka bataljoner återstår nu. De medelräckviddiga luftvärnsrobotarna är starkt föråldrade och – av någon obegriplig anledning – ska den svenska bästsäljaren Robot 70 ersättas med någon ännu inte utvecklad, korträckviddig variant av en jaktrobot.

Flygstridskrafternas möjlighet att stödja markstridskrafternas taktiska rörlighet synes också begränsad. Liksom alla generationsskiften blir övergången från ensad flotta C/D till dito E en känslig historia. Varje svårighet som uppstår i utvecklingen av det nya grundflygplanet riskerar att finansieras genom forcerad avveckling av betalda och fungerande plattformar. Ingen utveckling sker i ett vakuum.

Samtidigt väntar vi ju på nya radarjaktrobotar och hemlig, säker stridsledning från marken. Till detta ska läggas en minskande numerär och en alltmer begränsad infrastruktur för spridd gruppering. Bedömningsvis måste markstridskrafternas taktiska rörlighet vara högt prioriterad för att resurser från det spetsiga stridsflyget ska avdelas för att skydda dessa under känsliga delar av en taktisk förflyttning.

Motsatsvis har betydande investeringar gjorts i den strategiska rörligheten de senaste tio åren. Sverige har engagerat sig i såväl SALIS som SAC. Men även strategisk MEDEVAC har handlats upp och kompletterats med taktiska sjuktransporter i våra internationella operationsområden. Det var väl närmast i sistnämnda hänseende som anskaffningen av Black Hawk aktualiserades. Sammantaget har dessa ansträngningar varit helt nödvändiga. Både operativt och – inte minst – moraliskt.

Det är för mig oklart om IO 14 har en annan stridsteknik, taktik samt metodik jämfört med invasionsförsvarets plutoner, kompanier och bataljoner. I och med avskaffandet av truppslagsinspektörerna och deras staber år 2000, så utges inte längre några generella reglementen för lägre förband. Något som naturligtvis är ytterligare en utmaning för den grundläggande militära utbildningen utspridd, som den är, på trettiotalet organisationsenheter.

När insatsorganisation 2014 beslutades 2009 hette det att vi nu skulle ha samma förband både hemma som borta. De skulle vara flexibla, tillgängliga och användbara. Dessa beskrivningar var ägnade att måla upp bilden av en liten, men modern och vass insatsorganisation. Något som var långt bättre än ett stort och orörligt invasionsförsvar. En av mina slutsatser är att IO 2014 varken har förutsättningar att bli det ena eller det andra. Liten? Ja, men knappast inte mera rörlig än det större försvar vi hade under tidigt 90-tal. Vad beträffar skydd och eldkraft utfaller en jämförelse knappast heller till fördel för den nya insatsorganisationen.

Talet om samma förband borta som hemma har även gjort avtryck i personalförsörjningen. Sålunda ska såväl kontinuerligt, som tidvis tjänstgörande soldater och gruppbefäl, kunna delta i internationella insatser med sina stående respektive kontrakterade förband. Förutom att detta initialt lett till mycket höga ambitioner avseende tjänstgöringen för tidvis anställda har också de teoretiska kompetenskraven höjts. För att kunna antas till GMU krävs nu godkända betyg i svenska, samhällskunskap, matematik och engelska från gymnasiets A-kurser. Ribban har lagts högt i den myndighet som, för inte så länge sedan, utbildade i stort sett varje svensk man och som erbjöd officersaspiranter att komplettera sina studier vid Försvarets läroverk.

Och det är naturligtvis inriktningen mot krävande, internationella insatser som drivit fram de höga kraven på den enskildes färdigheter, vilket i sin tur lett till att Sverige idag har dubbelt så många heltidsanställda soldater, som tidvis tjänstgörande. I en tid när den nationella dimensionen pockar på uppmärksamhet och nya, omfattande operationer utomlands inte synes stå för dörren, måste ju också frågan ställas hur mycket stående förband svensk försvars- och säkerhetspolitik har avsättning för? Och vad innebär denna avvägning för de kvalitativa och kvantitativa val som måste göras i andra delar av försvaret?

Jag delar ÖB:s oro över att soldater slutar i förtid. Men detta är inte enbart en konsekvens av låga löner utan även en indikation på att våra soldater inte finner arbetsuppgifterna tillräckligt utmanande över tid. Och kanske att man inte uppfattar att livet som enskild är ett långsiktigt hållbart yrkesval.

Min slutsats är att insatsorganisation 2014 – materiellt och personellt – i huvudsak dimensionerats för internationella insatser. Därför har strategisk rörlighet prioriterats framför den taktiska. Därför har brigadformatet blivit ett tabu. Och därför försöker vi med alla medel pressa fram ett synnerligen kompetent, men i nationellt hänseende nu otillräckligt försvar. Ehuru flexibel och modulär medger insatsorganisationen inte ett utfallsrum som omfattar väpnat angrepp.   

Visst har vi gjort skillnad och fått värdefulla erfarenheter i den internationella krishanteringen. Och visst ska svenskt deltagande ske även framöver. Men det går heller inte att blunda för ett antal negativa biverkningar. Förmågor som har haft svårt att passa in på den fredsfrämjande arenan, som t.ex. indirekt eld, luftförsvar och manöverkrigföring, har fått stryka på foten. Vår logistik har blivit alltmer fredsmässig och civilförsvaret har i rask takt tillintetgjorts.

Officersförbundets ordförande, Lars Fresker, har sagt att inget växer på den åker som ständigt plöjs. Han har naturligtvis helt rätt. På ett sätt är det dock en ironi, att just då den internationella dimensionen fått sitt absoluta genomslag i insatsorganisation 2014, så är det nu helt andra krav som tornar upp sig över horisonten.

Inför försvarsbeslutet 2004 hette det att Sverige fortsättningsvis skulle ta årliga försvarsbeslut. Tiden för de fyra eller fem år långa inriktningsperioderna sades vara över. Det är osäkert varför detta inte kom att genomföras. Vi kan blott konstatera att den nuvarande försvarsministern avser att i mars nästa år lägga en försvarsproposition som i princip inriktar försvaret för återstoden av detta decennium.

Givet den snabba försämringen i vår nära omvärld och vår resoluta vägran att ge upp allianslösheten blir det därför nödvändigt att ifrågasätta den insatsorganisation som byggts på helt andra förutsättningar. I sin tur kommer detta att leda till långtgående effekter på personalförsörjning, materiell förnyelse och en lång rad andra avvägningar i det som brukar kallas system av system.

Nej, inget växer på den åker som ständigt plöjs. Ändå tvingas man ibland, när vädret slår om och grödan inte växer till. 
 
Allan Widman       

 

85 kommentarer:

 1. Svenskt försvar idag är en organsationa förlust utan motstycke. Sveriges försvar om de ger sig ut i krig snarare kanonmat än väpnat försvar.
  De flesta materielen och organisationen omkring är värdelös rent ut sagt mot rysk modern materiel.
  I en konflikt närmaste tiden är det inte lönt att mobilisera om ingen politisk mobilisering för snabb ökad militär omställning.
  Tyvärr är det nog försent.
  Läs min blogg om Rbs15-mk2.
  http://kanonmat90.blogspot.se/2014/11/rbs15-mk2-svenska-marinen-mot-havets.html

  SvaraRadera
 2. Allan - varför kommer du på det självklara nu när du inte längre är i regereingsställning? Hur är det med fantasin? De beslut om avveckling av materielanskaffningsprojekt som togs under alliansåren när du med genomförandegrupen satt och strök anskaffningar - visste du inte vad du gjorde Allan?
  Vad strök du då? Du strök AMOS, dvs nytt splitterskyddat bataljonsartilleri - nu får de våra manöverbataljoner klara sig med de 8 cm granatkastare som våra jägarförband bar med sig istället för de 12 cm som vi tidigare hade. Skillnaden i eldkraft mellan 8 och 12 cm är oerhörd samt att 12 cm kunde skjuta slufasstyrda granater för att bekämpa stridsvagnar.
  Du strök renovering och modifiering av strf 90 samt strv 122
  Luftvärn till våra Visby-korvetter som nu är oskyddade mot luftanfall
  Ny sonarboj - hade varit bra att ha den när vi sökte efter en möjlig ubåt i skärgården...
  Du avvecklade robotsystem 17, Hellfire, som användes av kustförsvaret - hade varit bra att ha det på Gotland idag...
  Rb 56 Bill har avvecklats - fanns en pv-pluton per kompani tidigare samt ytterligare en fristående pv-bataljon på bataljonen - där försvann vårt bästa förmåga att bekämpa stridsvagnar
  Tittar man på hela listan du strök så är det skador på försvaret som det troligen tar 20 år att reparera - problemet är att vi sannolikt inte har den tiden.
  Wiseman kallade dig ju "amatör" under rubriken "amatörerernas afton" - läs och må dåligt av vad Allan har ställt till med. http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/03/amatorernas-afton-far-svidande-kritik.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Försvar
   Politk är ett jävla skit, och vi ska vara rädda om de som faktiskt har kultur nog att vara en smula ärliga.
   orsaken till det läge vi sitter i, går att läsa på:

   "en knapptryckares bekännelser"

   Politik, liksom krigskonst, är ett lagspel, med en fältherre. Nu är det så att fp varit ett litet parti, som tog kommandot över utbildningsdep. och då har man inte så mycket att säga till om på försvar, och Alliansen är en allians, största hunden styr, och hålller man inte ihop, så klappar alliansen ihop.

   Alternativet du har som knappgryckare, är att rösta mot förslaget, men sedan är du borta. Alla moderater som hade en annan uppfattning än hövdingen är borta.

   Så förklaringen är enkel, när allianse föll samman, pga hövdingens felkalkylering, att ha skulle vinna valet genom att lägga ner försvaret och öppna gränsen, byggde på antagandet (primatet) om att kvinnor i storstäder i allmänhet, och kvinnor i storstäder som är journalister i synnerhet, är de som styr opinionen. Nu föll det sig inte så, kvinnor tycker också om att inte oroa sig, och just nu har hövdingen försatt alla i ett betydande osäkerhetsläge. Att då ge sig på de som dokukenterat varit mot nedläggningen, men av interterndemokratiska skäl varit tvugna att rösta för nedläggning, är inte målrationellt.

   I en demokrati följer man så långt de går beslut.
   Regereringsformen stipulerar
   Regeringen (dvs regenten) styr riket.

   Om inte knappgryckarna gör som regent säger, måste regenten avgå, och det finns bara en (1) regent, och det är statsministern, det är regenten som utser regeringen och bestämmer regeringsförklaring, och regenten går att påverka när denne inte är vald, så fort regenten är vald, kommer han, om det är en xådan regent vi haft, att ständigt hota med att avgå, varför han effektivt kväser andras uppfattning. I gengäld låter regenten fp få fritt spelrum på utbildningsdep.

   Nu råkade moderaterna lägga rabarber på

   migration (fp fick svarte petter integration.....)
   försvar
   handel (under UD)
   bistånd (under UD)
   UD
   finansidepartementet

   Konklusion. om moderaterna lyckas lura i väljarna trams i den omfattning de gjort, så får de många röster, och då vinner de departementen, samtliga, so påverkar främmande makter, och då gör m som de vill, och alla andra i alliansen är i praktiken hjälpryttare, dvs ngt kan de på verka, men absolut inte mål, medel och metoder, ej heller strategi och definitivt inte resurser, efters varje departement krigar om sitt utrymme, och försvaret är den enklaste köttgrytan, militärer protesterar inte, utan viftar på svansen :-) det gör inga andra intressegrupper i Sverige, de sjuter i högan sky, när någon lägger ner deras verksamhet :-)

   och när ÖM sa som det var, förklarade hövdingen att Sveriges säkerhetspolitik var ett särintresse, och det var det, men inte som folk tror, utan en liten elits intresse, inom de inre cirkeln inom m, som har sina egna intressen, så fungerar politik, och i den verksamhet Allan befinner sig, alltså både politk och försvar, så får man gilla läget, vem är bättre? Tolgfors, Arkelsten? Beredningens ordförande, som backas upp av mp? Nä, det är amatörer, som är statister, för att de som bestämmer, är för smarta för att skylta med ansvaret. S.W

   Radera
  2. Gustav Wasa sa...

   I genomförandegruppen satt tre statssekreterare, två från moderatledda departement och en från ett centerlett departement.

   Gruppens sekretariat som tog fram alla beslutsunderlag leddes av en generallöjtnant, som vid tillfället tjänstgjorde i Försvarsdepartementet. Han hade till helt nyligen haft en av de mest centrala positionerna i Högkvarteret varför han kan anses ha varit väl uppdaterad på Försvarsmakten och dess behov.

   Därtill hade vardera alliansparti en parlamentariker i gruppen.

   Gruppens av regeringen fastställda mandat var inte att föreslå försvarsanslagets framtida nivå. De hade att välja mellan osthyvel och tårtspade.

   - Det är möjligt att det hade varit rättvisare att osthyvla rätt över hela materielanslaget? Det är möjligt att den svenska försvarsindustrins bredd hade varit bredare idag om inga projekt hade utpekats av genomförandegruppen?

   Radera
  3. Det handlar snarare om HELIDIOTER än amatörer!

   Radera
 3. " och – av någon obegriplig anledning – ska den svenska bästsäljaren Robot 70 ersättas med någon ännu inte utvecklad, korträckviddig variant av en jaktrobot"

  Så ditt förslag är att nyttja det 40 år gamla 70-systemet i hur många år till? 40?

  Varför föreslår du då inte att RBS-90 nyttjas?

  "har också de teoretiska kompetenskraven höjts. För att kunna antas till GMU krävs nu godkända betyg i svenska, samhällskunskap, matematik och engelska från gymnasiets A-kurser"

  Samtidigt har kraven för de mer intellektuellt krävande tjänsterna, tex i luftvärnet, sänkts kraftigt. Och detta märks kan jag lova!

  /Orolig

  SvaraRadera
 4. Jo, en sak till - Fresker är ett proffs och ingen amatör. En klippa i stormen i strid, en mycket god man från Ede i Hammerdal. Det är såna som han som Allan och det övriga politiska etablissemanget har förrått. Nej, man kan inte få någon skörd på åkern längre för Allan har sålt utsädet och plogen - återstår att så för hand. För att överleva måste vi köpa in utsäde och redskap utifrån och det kvickt innan vi svälter ihjäl... Allan borde framledes aldrig ha något med Försvaret att göra. Ja, inte jordbruk heller för den delen...

  SvaraRadera
 5. Nej, inget växer på den åker som ständigt plöjs men å andra sidan kan man nagga åkerlappen i kanten för att plöja upp det som lagts i träda och i vissa fall har det legat så länge att får vi börja med nyodling.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 6. @ Thomas B
  Makt korrumperar och i regeringsställning ville alliansen bara se om sitt eget hus och sitta kvar så länge som möjligt. Vett och sans försvann direkt när dåvarande finansministern styrde allt.

  Det riktigt tråkiga är att ingen politiker kommer någonsin att ta ansvar för de idiotiska beslut de tagit. Att Allan nu vill påvisa hur viktigt försvaret är blir bara tragiskt med hänsyn till de beslut om försvarsdestruktion Allan har varit med att ta.

  Politiker är bara ute efter makt. Att deras beslut leder till haveri bryr de sig inte ett smack om. Om Allan menar allvar så borde han vara bland de första att be om ursäkt för riktigt skadliga beslut han har varit med att fatta.

  Som du säger, Allan hade åtta år på sig att stå på sig i försvarsfrågan och resultatet ser vi idag och det är inte slut än.

  Tid för självrannsakan bland politiker och föralldel hos det militära toppskiktet.

  Med vänlig hälsning
  Sweddo

  SvaraRadera
 7. Thomas B,

  Du har naturligtvis helt rätt; det var ju amatörerna i regering och riksdag som pressade på proffsen i FM både frivillig personalförsörjning, insatsorganisation 2014 och alla dessa kontinuerligt tjänstgörande soldater. Speciellt jag borde verkligen skämmas.

  För att nu inte tala om Genomförandegruppen. Där jag bland tre statssekreterare och en trestjärnig general - mer eller mindre på egen hand - lyckades trumfa igenom katastrofer som avveckling av mobila TV-studios, NBF och AMOS...


  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bertil Rolfs bok "militär kompetens"
   ISBN 91-578-0066-9

   tar delvis upp problemet (målkonflikten) mellan politisk och militär nivå, men med fokus på det militära. sid 403 ff är bra:

   Har inkompetensen kännetecken?
   (det är nämligen svårt att definiera kompetens, så vad man gör är att definiera motsatsen, inkompetens, vilket är lättare, hur man inte ska göra, om man vill vara kompetent :-)
   Det finns alltså nödvändiga, men inte tillräckliga villkor för kompetens.

   Utrymme för analys och reflektion
   Utrymme för kritik och kritiska frågor

   Inkompetens
   1. undvikande av osäkra eller otydliga problem

   2. göra det man är bra på, och förbise (låtsas som att det inte existerar) det man är dålig på) Detta är klassiskt i om psykologi, att förtränga sina mindre goda sidor.

   3. undvika mjuka frågor som strategi och planering, dvs att undvika allt som är komplext och svåröverblickbart, det platsar inte i statsbudgeten.

   4. Lätt att urskilja kunskap (skillnaden mellan en pratmakare/psykopat och en expert) i hårt specialseriserade områden, tex fluidmekanik, medan det är mycket svårare inom området strategi och säkerhetspolitik, det kräver stor bildning, lång erfarenhet och hög abstraktionsförmåga, och eftersom det är komplext, går det inte att förenkla, och då tenderar galningarna att vinna, de enkla medlens primat, vilket var precis vard som hände i Tyskland på 30-talet, militären briljerade och var överlägsen, men den strategiska nivån och underrättelsetjänsten, bortprioriterades, eftersom det var klåpare som tog över makten, och då spelar det ingen roll hur duktiga militärer man har.

   5. Djupgående reformer är förenade med osäkra konskevenser och stora konskevnser för en organisation, (som tex att lägga ner sig själv) En sådan refform måste ställas utom allt tvivel - som en katastrof, det gamla sedan 100 år inarbetade territproalförsvaret är på 91an nivå, och klarar inte av den nya tidens utmaningar, dvs vad som hände när Preussen krossades militärt av Napoleon 1806 och Napoleon sedan (så klart) fick storhetsvansinne, och sedan blev Sverige av med Finland, som ett resultat av frihetstidens korruption i Riksdagen (främmande makt mutade in sig rätt duktigt, och påverkade utrikespolitiken i hög grad.

   6 . Att man inte har tid att tänka, utan bara marscherar i ny riktning, eftesom alla andra också går i den riktningen. Uprprätthållandet av den nya riktnignen, dränerar alternativa val, och hjärnan förtränger helt orsaken till att man övergav den tidigare traditionen, dvs att förtränga vad det var rationella orsaker som gav ny riktning är så mödosamt (skuld) att ta till sig, att man inte klarar av att inse att man faktiskt är blåst (på konfekten) jmfr "bron över floden K".

   7. Gamla rutiner dominerar, i helt ny organisation
   S.W

   Radera
  2. Visst är det bra att slippa ta ansvar? Att du inte var ensam. Att det fanns fler som var lika obegåvade. Mmmm. Visst är känslan skön? Du är väl ett "proffs", Allan? Du förstod vad det skulle innebära att stryka luftvärnsrobot till Visbykorvetterna - inget skydd mot flygattacker. AMOS - inget bataljonsartilleri till Armén - 8 cm granatkastare är ett skämt. Funkar kanske i Afghanistan mot lättbeväpnade Talibaner men mot Ryssland...Njet. Du kör alltid med samma taktik - rulla omkring på golvet yrandes - sparka mig då, sparka mig! Nä, Allan, det gör vi inte. Vi påpekar vad du personligen har ställt till med och att du har noll förtroende kvar. -273,15 för att vara exakt. Sen tycker jag att ditt sätt att försvara dig på är synnerligen omanligt men å andra sidan är du ju Folkpartist. Du fick ju en oerhörd massiv kritik för den skada du åstadkom, bl a Riksrevisionen kapade ju Genomförandegruppens arbetssätt och resultat jäms med fotknölarna. När sedan Försvarsutskottet röstar igenom "att riksdagen fattar beslut om att ge regeringen tillkänna vad utskottet anfört om redovisning för riksdagen av förändringar i Försvarsmaktens förmåga och om en tydlig rollfördelning mellan regeringen och myndigheterna för att kvalitetssäkra viktiga beslutsunderlag". Här reserverar sig Allan mot Försvarsutskottets beslut....Vansinnet kan man läsa mer om här: http://navyskipper.blogspot.se/2013/04/forsvarsutskottet-underkanner.html

   Visst är du duktig, Allan - din mamma sa väl det en gång...

   Radera
  3. Fast nu är det ju så att alla manöverbataljoner använder 120 mm GRK. Till och med Hv har detta på försök. Jag håller dock med om att skrota AMOS var riktigt dåligt. Används i Finland med ett leende på läpparna.

   Radera
  4. Allan, det är ju solklart att du har inget ansvar för de beslut som du har varit med att ta fram. Hur understår sig folk att ens tänka tanken att ge kritik till en riksdagsledmot och medlem i genomförandegruppen när allt har blivit som ni (politikerna) ville.
   Vet hut alla ofrälse som inte sitter i riksdagen eller har varit en del av genomförandegruppen och som inte vet ett smack om omvärlden.
   Politiker vet alltid bäst! Det har precis den gode Allan visat.
   Undrar varför folk har så dåligt förtroende för politiker?

   //Sweddo

   Radera
 8. forts på spännvidden av monumental historisk inkompetens, som jag ser det uppvisar AW inte dessa kvaliteter som systemberoende komponent, tvärt om Strilaren1 utgör ett gott exempel på aktivt motstånd, mot Ledaren.

  8. Viktiga nya problem, som att lösa frågan om helikoptrar, sorteras bort, eftersom målet var att göra sig av med de gamla.

  9. Att de reflekterande enterna, (tex politiker) sorteras bort från den aktiva enheterna, som konfroneras med realiteter, dvs analys och beslut fattas i en låda som inte sysslar med verkligheten, där den nya verkligheten inte verklige, utan en dold icke uttalde agenda, som CB förklarade på ADD, 'ärlighet varar längst" det var ett sätt att urskulda sig för hövdingen. Tyska generalstabens isolering, efter tyskfranska kriget och den stora (ekonomiska) katatrofen 1887-89 så isolerade sig strategerna i G-staben. Schlieffenplanen räknade med 13 armékårer, medan krigsministeriet diponerade fem armékårer, och då fungerande inte planen, i synnerhet inte som man skicka en armékår i fel riktning med tåget. och läget är ganska likt hur vi har det i dag, man skiljer inte på hur det är mot hur det borde vara, med "en revolution inom försvaret" detta kallas för retorik, och alla vet ungefär hur det går, när kunskapen försvinner och det blir amatörernas julafton, frågan är om det är demokratiskt, eftersom väljarna inte kan granska och ställa tomtefar själv till ansvar.

  10. att belöna lojalitet framför tankeverksmhet
  (här är det lätt att se likheter mellan den brittiske pansarspecialsiten Fuller, som läste böcker och argumenterade öppet, han var inte populär, mer än i motståndarlägret, som sög i sig allt.... Jo, nog finns paralleller. S.W

  SvaraRadera
 9. Final

  11. uteslutande belöna specialisering eller enbart belöna generalisering,d vs antingen eller.Poltisk och strategisk naivitet eller håglöshet hos militrer är inte bra, och här har vi stora problem, avståndet mellan politikens "sakkunniga" och militärerna expterter, utgör inget vidare bra gränssnitt, eftersom det är målsättningar från ett håll, från hövdingen, och då fungerar inte demokratin så bra, med diktat, som framförs av budbärare, som får skylta med ansvar, som marionetter. Både AH och Hindenburg föedrog vilkorslöshet och ett "hedersamt" slut, dvs fullständig katastrof framför en begäran om fred, i synnerhet under 1a VK var detta möjligt, att begränsa skadan, av att man inte klarade av målen, med den medel man hade. och då uppfann belackarna dolkstötslegenden, freden borde (strategiskt) kommit före mars/oktoberrevolutionen.

  12. sortera bort all motstridig information, obekväma perspektiv, jmfr migration, kan inte diskuteras alls. kritsika frågor bestraffas. Ludendorff förbjöd ordet strategi bland militärer, och då kan man fundera hur generalstaben tänkte med takiken, eftersom strategi bl.a är val av taktik, dvs man gjorde sig av med sin handlingsfrihet och bredd, tex genom att lägga ner hela KA och allt luftvärn, då har man undanröjt strategin effektivt, och toppat med en helikopterutredning och ökenkängor. (popis bland mods på 60-talet)

  13. Klychor och mantran, inkl slagord och oneliners, som livsrum eller globalisering, ingen reflekterar över vad det betyder. Under 30-talet i Enlgand, när man kalkylerade nästa krig, använde man begreppet "limited liability" nästa storkrig i Europa, kunde avgöras på kontinenten, med en begränsad engelsk insats...Eller vad sägs om slagorden på försvarsberedningen skrifter, i efterhand ter de sig kusligt naiva, jubeljulafton.

  14 Förändring blir kamouflage för förhandling mellan särintressen I aktuellt fall resursstrid mellan utgiftsområden, och eftersom m kontrollerade utfogsområde 6 samt migration, och migrationen var överordnad strategiskt, så föll det sig naturligt att slakta försvaret, och sälja allt som gick, de tär en funktion av två mål, dels att få råd/prioritera ett annat mål, avs migrationen, som medel för att sänka socialförskringssystemen, men samtidigt målet att ställa om försvaret till nato, så att det inte finns ngt val.

  15. När det sker kamouflage av egentliga mål, så minskar resurserna, och då blir det kamp inom ett utgiftsområde, först tränger man undan civilfärsvaret, sedan blir det kamp mellan försvarsgrenar. Amiral Tirpiz gjorde tyska slagskepp till en symbolfråga, jämför våra nya insatsförband, en symbolfråga för Kaisern och övre medelklass som drämde om vida världen. Syftet och målet beaktade inte att Hochseeflotte garanterade fiendskap med England, och vi kan väl se lite hur vår omställning med de icke använda NBG hotat andra, och öppnat målet får oss själva, vakumteoin är farlig, o man dessutom inte tänker på att man samtidigt hotar andra, det borde hövdingen tänkt på, och moderaterna sitter nu med Svarte Petter, i vart fall över nästa val. S.W

  SvaraRadera
 10. Ovan beskriver ganska väl hur en zombie kan delta i en slakt av Försvaret för att efteråt låtsas som att han inte var med. Och om han mot förmodan erkänner att han deltog så var det minsann andra som var med också. De andra var dessutum duktiga, de "visste vad de gjorde". Frågan är bara om zombien visste vad han gjorde?

  SvaraRadera
 11. Thomas B,

  Jag är säkert en mycket omanlig folkpartist som vill späka mig offentligt. Eller lyckas Du inte tolka ironi. AMOS och LvRb på Visby var avskrivet långt innan Genomförandegruppen tillsattes. Och jag har diskuterat dessa satsningar både före och efter med myndighetens flaggpersoner. Mellan skål och tar ingen strid för dessa investeringar.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men vad tar du ansvar för då, Allan. Utan FP så skulle ju inte Alliansen ha kunnat genomföra denna försvarsslakt som kröntes med avskaffandet av värnplikten. Är du mer kompetent än Stellan Bojerud t ex?

   Radera
  2. Låt oss se framåt! Blir verkligen intressant att se förutom FP övriga partier ta ansvar utifrån nu rådande läge.
   Är du Allan redo att ta ansvar för ny inriktning ? Dvs föreslå anslagshöjningar med ökningar på 3-4 miljarder kr per år tills vi nått ung 2% av BNP ? Finansieringen kan komma från återtagna jobbskatteavdrag och ändrad migrationspolitik. /Jesper

   Måste nog till slaktade heliga kor nu.

   Radera
 12. Jag gillar särskilt titeln....(kompetens i sin excellens)

  "Totalförsvaret är överspelat -
  vi behöver ett samhällsförsvar!"

  URL http://www.regeringen.se/sb/d/620/a/14696
  Rapport
  Utgiven: 2001
  Avsändare: Försvarsdepartementet
  Författare: Bengt Sundelius

  Bara gå in på försvarsberedningen, det är revolutionärt, slagkraftigt och bara att marschera med, det nästa rycker att hälsa på alla mot segrarna

  Kanske dags upplysa administratörerna på FöD om följande bild av Svensk säkerhetspolitisk inriktning,
  marchen mot seger måste fortsätta, segra eller dö :-)

  Väljarna sover inte utan mer "de sovande eliterna"

  Sammanfattning

  "Som bekant har riksdagen fastslagit:

  att ett storskaligt väpnat angrepp på Sverige inte inom överskådlig tid kan anses vara en sannolik möjlighet,

  under förutsättning

  att landet bibehåller en tillfredsställande militär försvarskapacitet......

  Sålunda faller detta klassiska värsta-fall-scenario

  som huvudinriktning för den säkerhetspolitiska planeringen

  OCH (konjunktion)

  för den kunskapsuppbyggnad som skall lägga dess grund.

  Nya målbilder

  att planera för efterlyses av regeringen.... (vilken regent?)

  Försvarsberedningen har till uppgift att plocka fram nya perspektiv inför riksdagens beslut om den framtida försvarsinriktningen.

  Hälsningar från tomtenissarna

  Riksdagsledamöter
  Cecilia Widegren (M)
  Peter Hultqvist (S)
  Urban Ahlin (S)
  Åsa Lindestam (S)
  Hans Wallmark (M)
  Sofia Arkelsten (M)
  Peter Rådberg (MP)
  Allan Widman (FP)
  Staffan Danielsson (C)
  Torbjörn Björlund (V)
  Mikael Oscarsson (KD)
  Mikael Jansson (SD)

  S.W

  SvaraRadera
 13. KOmmentarer på sammanfattande anlaysen

  "att ett storskaligt väpnat angrepp på Sverige"

  SW man utesluter inte ett angrepp?

  inte inom överskådlig tid kan anses vara en sannolik möjlighet,

  SW man förklarar inte vad överskådlig är, 1, 5 eller 10 år, och vad gör man när man skådar ngt?

  "under förutsättning att landet bibehåller en tillfredsställande militär försvarskapacitet"

  SW Jojo, tillfredsställande, det är ett adjektiv, som betyder att den som har makten att säga att man är till freds tillfredsställande, men har någon förklarar konkret vad tillfredställande är? kanske att lägga ner hela KA och all ubåstsjakt, vi var världsledande. man ska vara försikt med adjektiv, de betyder oftast ingen ting, demokrati går att definiera, men inte demokratisk, så när någon säger värdering och demokratisk, är det ofta en ledare och hövding, som har en fix idé. Att arbeta för bestäma mål, med öppna medel och metoder inom en demokrati, som har bestämda regler, är en annan femma.

  "Sålunda faller detta klassiska värsta-fall-scenario"

  S.W storskaligt anfall, ett begränsat anfall på Gotland eller Skåne, eller att Ryssland travar över hela mellanSverige över Värmland mot sydNorge, och i övrigt låter oss behålla vår suveränitet, det behöver vi inte heller planera för :-)

  "som huvudinriktning för den säkerhetspolitiska planeringen

  OCH (konjunktion)

  för den kunskapsuppbyggnad som skall lägga dess grund."

  S.W YES, slutsatsen blir att Sverige både ska göra sig av med planering OCH kunskapsuppbyggnad för ett alternativ, detta är en ny Svensk intelektuell triumf, vi inför ett tankeförbud, som Ludendorff, jo, men hur kan detta pågå, och Björklund sitter och tjatar om skolan, det är ju intelektuell bankrutt även hos eliterna. (som sagt var, jag beundrar AW, en av få som varit motvalls, och då får man gilla läget, att erkänna fel, är i själva verket hela saken, att vara långsiktig förmåga inkl respekt.

  Nya målbilder
  att planera för efterlyses av regeringen....
  (vilken regering avses egentligen?)

  "Försvarsberedningen har till uppgift

  att plocka fram nya perspektiv"

  SW Omvärldsperspektiv? Hotbilder?

  "inför riksdagens beslut om

  "den framtida försvarsinriktningen."

  Nog är det nytt och hett, det nya, var ju gammalt för fem år sedan, men kan inte ställa om, hövdingen visste var han skulle, och fanflykten från alliansen lär bli bestående.
  Nya moderaterna, har givit både ny och moderat en helt ny konnotation.

  Vem mer i försvarsberedningen har gjort avbön? Nä, gå ner på Nybroplan och titta på monumentet äver Raol Wallenberg, fundera på vad det symboliserar, bl.a att krypa undan ansvar i skuggorna, för något skamligt, så fram ur ljust, alla i försvarberedningen, som står upp för det nya briljanta, klartänkta framgångsrika, En helt ny värld? S.W

  SvaraRadera
 14. Jag som folkpartist har lite svårt att hänga med i svängarna när du och Jan Björklund lyfter icke-frågan med en ny Försvarsberedning.
  Självfallet har vi haft upprepade kränkningar av svenskt luftrum och vatten sen Försvarsberedningen presenterade sina "förslag", som både Alliansregeringen och S/MP-regeringen ville förhålla sig positiva till.
  Men kränkningarna är ingalunda något nytt.
  De skedde en mängd kränkningar under Alliansen tid vid makten något som tyvärr negligerades av i huvudsak Moderaterna med sina kommenterar om "särintresse" och "försvar mot vadå" samt ständiga mantrat "låg nivå". Detta skedde så sent som 2012-2014.

  Vad jag opponerar mig emot är att Folkpartiet stod bakom Alliansens skuggbudget 2014-11-10, alltså för 10 dagar sedan, där man fortsätter på den av Reinfeldt/Borg inslagna vägen med obefintliga tillskott på +5,5 Mdr först 2023 men talar om ytterligare system men ingen finansiering.

  En besviken och frågande Folkpartist,
  MVH
  Tobias Levin

  SvaraRadera
 15. Ser man på försvaret nyktert, så måste det till en del resurser, och när regeringen går mot de aderton, som nog ändå får sägas ha mer intelektuellt kapital än regeringen, i fråga om TNC och spara 5 miljoner på kultur, så har man nog inte så mycket pengar, dvs migrationen är en mycket större huvudvärk än vad någon kan uttrycka. och detta påverka naturligtvis försvaret, resurserna måste tas från något ställe. Det går att tulla lite till på bistånd, men då kommer mp behöva avgå ur regeringen, och sedan är det migration, där m svängde i går ang anhöriginvandring.

  Så kommande regeringskris är blottlagd. Idag trumpetar SD ut att de inte räds extraval, (ett hot), som fungear som säkerhetspolitik brukar, dvs har man kulor och mod bakom, så fungerar hot, och utrikesminsiern hukar, och då sitter hon på infor som ger orsak till detta. Eftersom våra sju partiera klantat till det ordentligt, och regeringen sitter fast med mp, så ligger det nära till hands att SD kommer att rösta för alliansen, och då kommer Löfven kasta in handduken, och då ska talmannen, en sosse, kalla till sig hövdingen (ja han är partiledare :-) och eftersom det är så spännande med nutidshistoria, kan man tänka sig hövdingen i en sådan där John Clease position, hoppa groda med armarna ovanför huvudet, när han inte tror att psykiatrikerna ser på :-) och då får han som har ansvaret för belägenheten bita i det sura äpplet och säga, ja herr talman, jag är beredd att ta ansvar för Sverige....

  Gissa om det blir katastrof för nya koderaterna på deras nya kongress, att föra fram AKB med en budget som är pest och kolera, och där borgarna är beroende av SD :-)

  det skulle bli politisk driftkuku, master and servant, och hamna på första sidan utanför Sverige. Så får hela RK avgå, alla med nytt jobb, alla rönsiar som fått lånen på sin brf tryggande, ja. Nja, det sannolika är att hövdingen inte kan bilda regering med stöd av SD, och här skulle man vilja höra Annies kommenter?n

  Skämt åsido, av detta följer att Sverige står inför en ev regeringskris, pga migration, som medel och metod för att nå andra mål. Eftersom inte alliansen kan gära upp med mp, så är de helt i händerna på SD eller S, och det klarar inte AKB av, så SD kan vara säkra, någon bestående Allians blir det inte, inte med AKB. Så då kommer talmannen få lomma tillbaka till Löfvén, och fråga, snälla, kan inte du bli statsminiser igen, och Löfvén tar fram plan B, och vips får vi en ny försvarsberedning, och vips blir det lite mer pengar till försvar, och vips kommer Sjöstedt framstå som om möjligt ännu mer statsmannamässig, och vips kommer det jublas och skålas i var enda sosseklubb, att slippa miljöpartiklarna, och på något magiskt sätt är det i denna regeringskris, som det kan tillföras medel för att kunna använda de metoder (inkl material) som krävs för att upprätthålla de mål som regeringen satt, att vi ska vara alliansfria, annars blir det nato. Vackert och som taget ur skolboken. S.W

  SvaraRadera
 16. Ironi... Det du ställt till med hittills är extremt bisarrt så att tolka vad som sedan eller inte är ironi blir ganska abstrakt. Du är mycket duktig Allan... Sant eller ironi?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte Allan i person, det är Alliansen. och Alliansen har haft ett stort parti, som enligt Schlingmandoktrinen lagt sig i mittfåran, för att maskera skattesänkningar, till priset av att de små partierna inte får syre. Detta ger enligt vakumteorin att någon annan tar över, och det begrep hövdingen fullt ut, att skrämma över stackars sossar, till SD samtidigt som journalsiterna talade om "vänstervinden"

   Det är regeringen som styr landet, och regeringen har en regent, där departementscheferna, och i viss ringa mån utskottsordförandena har makt.

   Hövdingen har lämnat över utskottet till fp, när det gick åt helvete, och hur mycket nu hågon än mål ogilla att AW varit solidrarisk med regenten inom alliansen, så båtar det föga att klaga på Allan, det var inte han som fördelade pengar, eller lagt upp strategin för försvar och migration. Så är någon tar över en borg eller en arme som är besegrad, efter ett nederlag, och vill starta om, och inte krypa, så ska man fundera på vad alternativet är? Järnrör, nä, att utgjuta vrede och besvikelse kan man göra, men skjut salvan dit den ska. Just nu pågår maktkkmap och positionerning inom alla borgliga partier, och alla är lite skadeskjutna, och ärligt talat så kan man vikta ansvaret. Folkpartiet är ansvarig för skolfrågår, och Tolgfors (han kommer rörresten att komma tillbaka....hu) och hans efterträdare med, huhu, vilka ska annars AKB ha som regeringsvana regenter, jo vår tidigare biståndsgunilla, som är vapendragare med hövdingen, strategin ska fortsätta, bunkergänget är kvar. Segra eller dö, alla pariter har inte drabbats av fullkomligheten, skjut på centern istället, de är om möjligt ännu mer odhederliga, i förhållande till vad de varit. S.W

   Radera
 17. Jag tillhör inte de som vill klaga på Allan Widman. Jag försöker vara konstruktiv. Jag har röstat på folkpartiet i två val, dem val där Alliansen vann. Men nu kan jag inte längre rösta på dem för de har inte levererat. Allan Widman är förstås nyttig. Jag vågar påstå att utan Widmans engagemang skulle det ha varit än sämre. Widman är precis likadan som alla övriga i 5 miljardersklubben, som inte bara finns i riksdagen utan över hela samhället. Just därför så var han den ende som kunde göra skillnad i försvarsfrågan i den borgerliga regeringen. De andra har försvunnit ut i kulisserna tack vare lille Napoleon.

  5-miljardersklubben är de verklighetsfrämmande individer som vill ta emot 5 miljarder flyktingar i Sverige. Napoleon är vår förre statsminister. (Det finns faktiskt gott om människor som vill ta emot 5 miljarder flyktingar, som om det ens var möjligt. Det kvittar att det är omöjligt de ska bara trycka in den där fyrkantiga klossen i det runda hålet.)

  Nu ska jag vara konstruktiv. Det går att förlägga ett kombinerat pansar/infanteri/luftvärnsregemente på Gotland. Jag är också för det. Men då måste man tänka på att Ryssland förfogar över Iskander-M. Det betyder att man måste sprida systemen och förlägga dem i små grupper under mark och/eller betong. Dessutom så kan vi inte ha något logement där 500 man ligger och sover när ett par Iskander-M trillar in vid ett överraskningsanfall. Soldater och officerare måste bosätta sig över Gotlands hela yta.

  Den största logistiska bristen på Gotland tror jag är färskvatten. Investeringar måste göras. Fler bostäder måste också byggas på Gotland. I Israel så avsaltar man saltvatten till färskvatten. Det skulle man kunna göra på Gotland.

  Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Roger, det bor drygt 57000 pers på Gotland och vattnet räcker till dem och ett par hundra tusen turister på sommaren också. Vatten finns men bostäder är besvärligare då prisnivån är i storstadsklass vilket inte går ihop med en soldatlön.
   Ang Iskander så gäller faran även Blekinge och fäller man rb från luften når man nog det mesta i landet. Om inte annat så med specialförband.
   Fram till år 2000 fanns luftvärn, artilleri och kustartilleriregementen samt närskyddspluton ur Flygvapnet mm. utöver pansarregemente som fick vara kvar till 2004. Så sent som 2008/2009 drog Marinen bort den bevakningsbåt som var baserad i Fårösund.
   /Guten

   Radera
 18. Allan Widman gör ett bra arbetet och det hade sett betydligt sämre ut utan hans insatser denna mandatperiod.
  Om jag förstått Allan rätt och Folkpartiet så tycker de att försvarsbeslut 2004 och 2009 var ett misstag.

  Då kan vi börja arbeta framåtriktat och bygga upp vårt försvar igen och det mkt fort tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jan-Olov,
   96 var också Försvarsbeslutet felaktigt, mellan 96 och 2004 kan vi inte ens tala om någon form av Försvarsbeslut.
   Faktum kvarstår att Widman suttit i en central politisk roll som varit intimt förknippad med beslutsfattandet. Sedan 96 till idag är merparten av dagens försvarspolitiker direkt eller indirekt kopplade till det kaos vi ser i denna fråga. Att de (han) därtill har den dåliga smaken att blanda in Försvarsmaktens "chefer" såsom "de ansvariga" för förslag som genomförts, visar bara ett förakt för "vanligt folks" intellektuella förmåga. De chefer i Försvarsmakten som inbegrips, har utvalts av den politiska ledningen, vilket omedelbart återbördar ansvaret till politikerna. Vill inte Widman ta något som helst ansvar för Alliansens senaste 8 årens försvarspolitik bör han återgå till det eventuella yrke han någon gång utövat. Där skulle han kanske göra skillnad.

   Radera
 19. Visst ska vi vara kreativa men det jag vill göra är att skapa ett liknande upplägg som med Riksbanken - dvs att Försvaret sköts av experter och inga amatörer. Anslaget styrs på samma sätt. Då får vi en situation som i Finland där det är generalerna som styr hur pengarna används - inga klåpiga politiker. För 30-miljarder per år, 10 mindre än Sverige, så har man ett starkt och slagkraftigt försvar. Inga amatörer där inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med Thomas. Och det du säger är dessutom kreativt.

   Radera
  2. Thomas,
   Det behövs inte bara att vara kreativ när det gäller det mesta i svensk politik. Det behövs en riktig förnyelse, där det framförallt är socialdemokratiska och liberala (FP) strukturer som skall adresseras.
   Håller med dig helt att yrkesmän skall sköta detaljerna. Intressant att du tar upp Finland som exempel. Vet du att det inte ens finns skolpolitiker i Finland. Skolan skall utbilda- punkt. Att vi har skolpolitiker i detta land beror i hög grad på Socialdemokraterna. Men även Folkpartiet har skolan som sin paradfråga. Nu har även MP plockat upp skolfrågan.
   Vilket fint gäng Widman sitter i. Både Försvaret och Skolan är väl de två verksamheter i Sverige som befinner sig på botten.

   Radera
 20. Det växer heller ingenting på den åker som ej gödslas och vattnas.
  Det är endast tio dagar sedan ditt parti (och du) stod bakom en budget som inte direkt andas det du säger i ditt tal. Trovärdighet?
  Hade detta tal levererats för tre år sedan hade det kanske upplevts som trovärdigt. Nu känns det mer som att det fuktiga fingret i vinden har visat en ny väg och kappan vänts om.

  Det mesta du tar upp i ditt tal är givetvis rätt men vi är några som hävdat detta sedan många år och tvärs emot alliansen (där ni väl fortfarande ingår?).
  Att rätta till det har under åren blivit allt dyrare. Nu är det dags att räkna hem alla årens floskeltrams och bita i det sura äpplet och omprioritera.
  Jag är väldigt tveksam till att folkpartiet är de som skall göra någon skillnad i detta sammanhang.

  Du vet vilka nivåer av medel som behövs! Tala klartext med väljarna och lägg några skarpa förslag!

  Menar du det du säger måste det kännas underbart att äntligen få slippa åtta år av påtvingad alliansprostitution;-)

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Du är ju inte precis ensam om att äntligen få slänga oket av alliansen och börja tala begripligt om vårt lands försvar. Klasstvåvarning för starka vindar som kan påverka samhället?

  SvaraRadera
 21. Visst kan man kritisera Allan för en del, men håller ändå med de skribenter som ändå ser honom som en extremt sällsynt och viktig komponent i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Ärlighet, prestigelöshet och därmed förmågan att beskriva verkligheten för vad den faktiskt är. Det är orimligt höga krav och förväntningar en del verkar ha på en enskild individ i det samhällsklimat vi haft de senaste 15 åren.

  Jag måste dock avsluta med att hålla med TobbeT: Det är otroligt ryggradslöst att trots valförlusten och sin nya ställning i opposition, välja att dels ställa krav på ett snabbt och omfattande omtag i svensk försvarspolitik, dels SAMTIDIGT ställa sig bakom en fullständigt otillräcklig budgetmotion med övriga allianspartier. Skäms.

  SvaraRadera
 22. Rådande läge oklart. direkt efter valfurlusten öppnade fp mf upp för att varje parti skulle gå sin egen väg, med en friare opi ionsbildande egenda (vilket är det enda demokratiskt riktiga), sedan var det några chefstänkare som såg luckan, faran, att SD skulle fälla S, efters deras budget var lagd på samma nivå avs försvar och migration, som Alliansen, (och detta framgår indirket av en knapptryckares bekännelser), så man sydde sanbbt ihop konceptet, att inför budgetomröstningen hålla kvar enad front, för att sas säkerställa att SD garanterat inte skulle rösta på Alliansen, så skickade PR-byrån (Timbro, frivärld, Pedersen & co) fram stjärnskottet Annie, som orerade som om hon ätit svampar, om att SD inte skulle rösta på Alliansen, trots att knapptryckare än mycket tydlig med en tydlig högervind, med tydligt anspelning på framfångarna för SD, och då gick det ju inte att låta bli att driva med yrhättan Annie. Det blev så tydligt, och då fokuset på SD och interndebatten där. Sedan kom ju frågorn om riksdagsordningen upp, och Troedsson ordningsmammautredning från kaoset som uppstod med NyD, och Ian är rimligtvis kvar som grå eminens, med bitterljuva erfarenheter från galochdagarna, så rimligtvis insåg talmanskkonferensen, vart hän det lutade inför omröstningsrafflet som stundar, och och så fick vi detta resoluta block, som alltså handlar om m:s förestående maktskifte. I denna soppa kan inget göras åt budgeten, och av pengapåsen följer allt annat, inkl sossarna inställning till nya tomtenissar i försvarsberdning, eftersom det i sin tur handlar om mål, occh statsbudget, som ska turas med mp. Avseende värnplikt, så är det ju en stor manöver, att avlöva allt civilförsvar från försvarsdepartementet, vilket är strategiskt fel, men nu taktiskt rätt, eftersom alla tjatar om hur stor försvarsbudgeten är, så ska man få mer utrymme till militärts försvar, måste man baka om civilförsvaret på gamla civildepartementet, dvs justitie. och bakgrunden i sint ur att medborgare nuför tiden inte begriper att försvar, förr, var något mer än utlandsstyrkan i Kongo, på Hammarskölds tid. Dvs Försvaret var tom något mer än totalförsvar, och där det var tydligt i statsbudgeten, post för post, vad som var fynktionella uppgifter, så visste medborgare och granksare, vad försvaret gjorde och hade för nytta, idag vet man inte det, eftersom förvaret är en "mädchen für alle" ifråga om övriga problem "samhållet har. och det mest dystopiska/cyniska, är att inte ens i anarchy, state & utopia, så föreslår Nozick att man ska lägga ner statens grundläggande uppgift att värna, dvs nattväktarstaten, men det är just vad hövdingen gjort, det finns inget värn i 100-tals orter utan polis, med drstiskt ökad kriminalitet och medbborgargarden, och det finns inget fungerande värn av nationell suveränitet, och inget värn av civilförsvar, inget IT-försvar, tom psykologiskt försvar nedmonterat, där internationella PR-pyråer bara har kvar att övertyga medbrogarna att montera ner SvT och SR. Så ska försvaret hålla, måste man börja där, notera dagens insändare i Expressen, att rusta upp försvaret är något nyhögern inte vill, med socialdemokraterna anser motsatsen, så det kommer att bli en fin spänning i inrikespolitiken mellan försvar och migration, och det är som Schlingman mycket riktigt påpekat, mycket avgörande av kvinnor inom PS i Stockholm, så det är ingen slump att nymoderaterna (och faktiskt SvD) är mycket förtjusta i Gudrun, en av alla nyttiga....S.W

  SvaraRadera
 23. Roger Klang,

  Ja, Du är konstruktiv. Dessutom har Du helt rätt i att markstridskrafter på Gotland måste vara väl utspridda i den nu räddade Ojnareskogen. Sjö- och luftstridskrafter där kan vi bara glömma.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 24. Allan.

  Som ställts i fråga ovan undrar också jag varför du förordar ett 40 år gammal Lv-system framför ett nytt med ca 10 gånger så stor volymtäckning per eldenhet. Är det industripolitik bakom eller finns det någon annan orsak?

  Vänligen
  R Tunholm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Därför att AW är ordf för FöU och om han skulle svara adekvat ja på frågan, dvs han skulle förmodligen hålla med, så måste han förklara vilken syltburk han ska få sylten från. Sultburk nr 6 är barskrapad framgent, dvs minst 10 år, därav luftförsarsutredning 2040 (när Allan är ca 100 år), så det finns en prioritering, tex helikoptrar och en ubåt till, och framför allt, eld på de plattformar vi har, av industripolitiska skäl, men inte bestyckar med eld. Och personligen är det här, robotvapnet, som är en industripolitisk väg framåt med Finland. Egenutvecklad eld. Långa grejor kräver GPS, medan kortare grejor klarar sig med en signatur och ett bra bibliotekt, och då kan vi börja meka själva, annars är vi beroende av system av system, och nya komplea kompoflyplan är inte alltid bäst, som humlor, JAS är en geting. Om Wall En Berg förmås att först att försvarssamverkan med Finland, (inkl industripolitik och kunskapsutveckling) stavas robotvapen, så är saken biff. Svenska spelutvecklare redan de främsta i världen, så man undrar i bland, varför man ska gå över ån efter vatten. Finland får en ny regering i vår, och då börjar deras resa, att titta på framtiden efter Nokia, ska det bli gummistövlar och kamp med Kina, eller ska våra grannar ta ny språng. Innan nästa mandatperiod är slut, har det runnit vatten under broarna, och Finland ska fatta beslut om nästa generation stridsflyg, och det är ca 2018. Om Wall En Berg Nygren och Co lägger kursen rätt, och inte säljer ut det sist vi har av Svensk avencerad försvarsindustri, så är det mycket möjligt att kursen går upp en del för Saab, dvs om man med Finland kan utveckla eld till våra plattformar, som inte är beroende av ryska eller amerikanska sateliter, som det kommer att finnas motmedel mot. Därför ska en rackare, som ska bli av, vara tillräckligt bra, det är bättre som tröskel än ingenting alls, eller vänta på bättre tider i syltburken. SW

   Radera
 25. @R Tunholm:

  Vi behöver såväl medelräckviddiga IRIS-T SL som långräckviddiga Aster-30 och Aster Ballistic Missile Defense Block II eller motsvarande system.

  Men det finns ingen anledning att anta att inte också RBS 70 kan göra nytta till ett mycket billigare pris. Förr eller senare så måste fienden bruka helikoptrar från flytande helikopter- och ledningsbaser, och landstiga med tunga pansarfordon på vårt territorium. Mot helikoptrar så är RBS 70 effektivt. En Mistral kan ta 16 tunga eller medeltunga helikoptrar.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 26. Det finns säkert mycket man kan säga om Allan Widman, man kan säkert skriva en bok bara om hans dåliga egenskaper.

  Men en sak är säker, jag vet ingen annan riksdagsledamot som driver en blogg man kan kommentera på och där blogginnehavaren svarar på både positiva och negativa kommentarer. Som sådan fungerar Widman som avspänningsfaktor mellan folk och riksdag.

  Sedan håller jag med FV-sergeanten och Tobbe T när de säger:

  "Det är otroligt ryggradslöst att trots valförlusten och sin nya ställning i opposition, välja att dels ställa krav på ett snabbt och omfattande omtag i svensk försvarspolitik, dels SAMTIDIGT ställa sig bakom en fullständigt otillräcklig budgetmotion med övriga allianspartier."

  Det är bara det att hade Widman, Mats Johansson eller Rolf K. Nilsson fått sitta i den borgerliga regeringen som finans- eller statsminister så hade den borgerliga mandatperioden inte förlöpt som den gjorde. Förstå det.

  Roger

  SvaraRadera
 27. Om vi struntar i en massa tramsigt skuldbeläggande, det är historia, och tittar på realpolitiken, så har vi en parlamentarisk mardröm, pga just historia.

  Mardrömmen består mer i osäkerhet i allmänhet, och säkerhetspolitik i synnerhet, samt därtill att alla partier flaxar runt som yra höns, eftersom en stabil ordning med en hövding, som visste var han skulle, bytts ut mot en:

  1. Rödgrön röra
  1. en blå-gul röra

  Röran består i kalkyl, först lockade Hövdingen över en väldig massa sossar från S till m 2006, sedan skrämde han över dem till SD.

  Sår rent generellt, för att förstå läggspelet, (politik är som krig), så handlar tassandet ganska mycket om hur man tror att et kommer att se ut 2018, hur kommer väljarna rösta då?

  Vi kan anta att SD:S ledning är trad.höger, ungefär som moderaterna var på Bohmans tid, dvs mer fokus på nation (frivärld skulle föraktfullt kalla dessa moderater för kommunalmoderater), medan det var fp och S som tittade utanför gränsen.

  Nu är det en ny tid, och tom SD tittar utanför gränsen. Så, antar vi nu att SDs strateger vill öka, så kan de inte göra misstaget som hövdingen, locka in, skämma bort. Så SD kommer att ta hänsyn, i början, till vad den vanlige väljaren tycker, och då är basen i högre grad S än m, vilket många analytiker antingen inte vill säga, eller inte kan förså. Bara att studera valresultatet 94 eller på 80-talet, så ser vi att S minskat mest, och att väljarna flytt till mp och SD.

  Så, med anledning av att ingen vet hur de ska bete sig, så är försvarsbeslutet 2015 centralt, och det beror på om Löfven tror eller inte tror att han sitter kvar. Det vet vi runt Lucia, alltså om det blir ny S regering eller extraval, och sannolikheten för extraval är låg, liksom att Alliansen tar över med stöd av SD, innan AKB är vald.

  Så det finns bara två utfall, SD lägger ner, och kör regeringen åt skogen efter sommaren, eller SD ombildar regeringen inför första advent. Hövdingen har givit makten till ett parti med blågul flagg, vars väljarbas består av gamla sossar, företrädesvis söder om Bagarmossen.

  Detta betyder att makten, just för tillfället vilar hos folket, dvs i Riksdagen, och inte på PR-byråerna, faktum är att det är ett drömläge för nutidshistoriker att studera. Eftersom bollen är rund, är politiken öppen, och vänder sig till folket, för att söka mandat och få signaler, precis som det ska vara, med utan köpta smörjare, spinhandlare tänktankar, opinionsbildare.

  Riksdagsmännen kan andas och har lite mer öppet mandat uppifrån, dvs partikanslierna styr inte, utan riksdagsmännen själva. Detta betyder att det inte är förbjudet att tala med SD i utskottet :-)

  Hur ser det då ut, och varför är AW kanske den mest centrala Riksdagsmannen just nu?

  Jo - man ska kunna räkna till 10.
  S.W

  SvaraRadera
 28. Ordförande
  Widman, Allan (FP)

  Vice ordförande
  Lindestam, Åsa (S)

  Härstedt, Kent (S)
  Holmqvist, Paula (S)
  Ottosson, Mattias (S)
  Jeppsson, Peter (S)
  Völker, Alexandra (S)

  Henriksson, Stig (V)

  Dalunde, Jakop (MP)

  Wallmark, Hans (M)
  Forssell, Johan (M)
  Asplund, Lena (M)
  Andersson, Jan R (M)

  Småborgarna +AW = 3
  Oscarsson, Mikael (KD)
  Bäckström, Daniel (C)

  Jansson, Mikael (SD)
  Richtoff, Roger (SD)

  Sum Borgen = 7
  Småborgarna = 3
  Mo.drutterna = 4

  Sum Socialt försvar = 7
  V = 1
  S = 6

  Balansspelare (libero i fotboll, fri position)
  MP 1
  SD = 2

  Borgen + SD = 9
  Borgen + mp = 8

  Socialt försvar + SD = 9
  Socialt försvar + mp = 8

  För att hantera ekvationen, bör man dessutom titta på vilka personer som S och M placerat i utskottet, samt studera ålder. Unga personer i sin första mandatperiod håller med partiet, och personer som har suttit minst 2 perioder, har pensionen tryggad, och är mer svårstyrda, för partierna :-)

  Vad som framgår är:

  FP + S +v + SD är för värnplikt, i någon form, och denna form vill de inte belasta utgiftsområde 6 med, eftersom alla vet att utgiftsområde 6 behöver materielanslag, och då måste man hitta de resurserna. Räknar man till 10, är inte bollen lika rund längre, fram till 2015, när moderaterna (kommunalpartiet, som sa försöka vinna tillbaka väljare från SD, eller i vart fall inte tappa, för risken med Schlinman-doktrinen är m landar på 15 %, vilket är den förhoppning alla borgare som har en ide kan hoppas på, om försvaret ska kunna rustas upp.

  Ergo, som brogare röstar man inte längre på en flagga, eller en tramsig id+e, man röstar realt, p var skattemedlen används till, och det kan 2018 tom betyda vp :-)

  Poängen är att mp + C + nya m, tillhör en avslutad epok, och detta är det mest centrala, säkerhetspolitiskt.
  (oavsett vad man har för egen åsikt, är spelplanen ändrad, och hövdingen har för all framtid ändrat på Sverige)

  Tilläggas ska även att det är en kamp mot klockan, avseende opinionsbildning, ska dumskallarna, för det är vad de är, i i PR.byråerna sätta agendan, eller ska akademierna sätta agendan, dvs bildningen. Nu har S startat med en antologi, och det beror på att de begriper opinionsbildning bättre, eftersom motanfallet, ännu sä länge fallit platt till marken. Ska det bli en nato-debatt värd namnet, måste det till något mer intelektuellt än debattartiklar från Timbro Pedersen och Co, och detta är viktigt, ska nato debatteras, måste det göras på ett realpolitiskt plan, och inte ideologiskt, man kan inte vinna över en kgb-officer som är är kallhamrad realpolitiker när man är längst ut i linan med en puffra, man måste ha något att värna sig med, om man samtidigt ska kunna ha mål i munnen. S.W

  SvaraRadera
 29. PS
  civil är antonym till militär

  och

  social har antonymen antisocial :-)

  Frågan är hur ett civilt socialt samhälle ska fungera,
  inbegriper social ordning gemensamma värderingar
  tex att värna det man inte vill förlora, sin sociala ordning.

  Så ska Sverige ha ett försvar, kan det bygga på

  - ett knektsystem, nattväktarstat
  - en social gemenskap, att värna en gemensam framtid

  Eftersom ingen längre verkar kunna förklara att utigiftsområde 6 för var något mycket mer än en fana och fänika med kulor och krut,

  så måste det sociala försvaret byta plats i budgeten, men inte nädvändigtvis plats/funktion i "samhället"

  Eller vad det nu är för berättelse om framtidens samhälle, som nya Centern ska slå i medborgarna nästa val.

  Bara hålla tummarna att de antisociala krafterna inte vinner, utan att kommunalborgarna vinner kampen om verkligheten. Torget, handelsplatsen, arenan, skolan och kyrkan (andeplatsen) kommer spela roll även i framtiden, liksom brandstationen och det lokal försvaret, i synnerhet om polisen halat ner flaggen.

  "djävulen bor i detaljerna"

  Fungerar inte detaljerna i kolossen EU, så faller den samman, komplexitetsforskning är inte lätt, system av system.

  Tainter (amerikan) är bra, nästan kuslig.
  Att tänka på hur gått med tidigare komplexa system, och världen har blivit betydlig mer komplex nu än på 80-talet, men inte nödvändigvis våra politiker och tjänstemän, till på köpet postmodernismens gift i språket.

  Alltså vinner alltid kommunalmoderater i längden, hur fel än eliten tycker att de har från hästryggen, hur bonniga än kommunalpolitikerna än anses vara, så är det dessa som ska ta hand om det samhällsbygge som m bygger från partikansliet med rötter i Täby/Djursan + BSO.

  Eftersom komplexitet och abstrakta föreställningar om hur det borde vara oftast faller på att det inte går att få in ärlig ofiltrerad input så bygger elitens generalisering nästa uteslutande på avstämning med andra höga hästars uppfattning, istället för ned - > upp, (demokrati)

  så blir det

  upp - > ner (diktat)

  och det fungerar inte :-) inte ens hos tsar Putin, men å andra sidan kan han försvars- och säkerhetspolitik som ett rinnande vatten, omger sig med samma människor, och prioriterar detta, så kunskapsläget måste komma först, att se till att både elit och folk förstår spelreglerna.

  Om man inte är absolut säker på att de på verkstadsgolvet följer order, är lojala och all logistik sitter som en smäck och alltid kan fråga Prio, så är de inte säkert att det blir säkrare för att man kopplar upp sig på en ännu högre abstraktionsnivå, Pentagon, och satt jag själv i femhörningen, skulle jag inte vilja spela med någon som inte själv lärt sig krypa, först, innan man får spela libero.

  Systemekologer är nära problemet,
  liksom Cybernetiken, in the days before 1973. S.W

  SvaraRadera
 30. Joseph Tainter
  är upplysande, bör vara en av utgångspunkterna, för försvarsutskottet och Försvarsberedningen, att utgå från vid planeringen, det Allan tagit upp, oförmåga att förstå komplexitet, och tro att det löser sig på en PR-byrå.

  Exemplifierar med Rom, Dagen D och allt mer sofistikerade stridsflygplan,

  Visst kan man bli anklagad för att föredraget är sprunget ur extrema amerikanska dogmatiska gröntroll, men det är inte säkert, det kan ju vara en annan sida av USA?

  Vad som är alldeles klart, för den som vill ta ett strategiskt perspektiv på riktigt, är det är en fråga om bildning avseende de större dragen och förmåga att planera för framtiden, både vad vi vet kommer inträffa, och för det oväntade.

  I det perspektivet håller Urban Express samma intelekuella nivå som Mein Kampf. Det är helt enkelt bluff.

  Framtiden finns några år, men inte längre än till luftförsvarsutredningen 2040, i våra storstäder, inom en överblickbar framtid, så går det inte att äta betong, våra barn kan överleva ett tag, men priset blir extremt högt.

  Framtiden finns ute på landet, och Cornu är väl ett bra exempel på en bildad människa som begripit ett och annat, även om vi inte vill tro det nu.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Joseph_Tainter
  http://www.youtube.com/watch?v=G0R09YzyuCI

  När man lyssnat på detta föredrag, vare sig man tror eller inte tror på informationen (från USA), så ändrar man lite inställning, till det mesta, om vilken bubbla våra politiker sitter i, och om de själva överhuvud begriper att de inte begriper, vad som ligger framför oss

  anarchy state of confusion & dystopia

  Från denna nivå kan man börja diskutera försvaret, det civila och militära och därmed vilket samhälle som ska försvaras. Migrationen är naturligtvis ingen lösning alls, såvitt man inte tror på evig tillväxt med olja i storstäder.
  Migrationen är endera en moralisk ståndpunkt, som för Sv kyrkan, eller en partitaktisk, för att vinna val. men ändrar inte på ekvationen, det finns möjlighet för ca 4 - 5 miljoner människor att försörja sig i Sverige, på den jord vi har, om flödet av varor och energi upphör.

  Abstraherar man lite 20 – 50 är framåt, dvs medan de flesta av oss lever, och vi är 11 miljarder människor.

  Vad kommer få befolkningstillväxten att avta? Rikedom?

  Fattigdom och resursbrist är de allvarligaste säkerhetshoten, liksom kampen om de platser som går att leva på, dvs fred, med kommande klimatförändringar.

  Putin ett problem, men inte i närheten av vår egen aningslöshet, gör vi Putin till det enda problemet (han är ett problem), men mer en finne i arslet än ett dödligt hot, så gör vi oss själva en otjänst, för då får vi själva värre problem.

  Den stora elefanten i rummet är människan själv, dvs myten om framsteget, vilket von Wright skrev om 1993, han tog över lärdomsstolen i filosofi efter Wittgenstein, som skrev Tractatus under det krig Peter Englund skildrar i krigets skönhet och sorg.

  Det handlar om klimat, föroreningar, energi och överbefolkning, relaterat till skulder och att komplexa samhällen kommer att kollapsa, mer eller mindre kontrollerat.

  Snabb kollaps = krig.
  Långsam kollaps = småkrig kring stugknuten.

  Så man kan lika gärna börja resan mot framtiden med försvarspolitiken genom att fundera på sin egen situation och hur vårt samhälle genom reflektera lite, hur vi ska agera nu, för att våra barn ska ha något att leva på alls, och då behöver vi ett totalförsvar och en social idé.

  Den finns inte (ännu) på partikanslierna eller spinhusen, ingen social ide som handlar om det praktiska livet.
  Denna förändring är Ryssland bättre rustad för mentalt, än Sverige, det är bara att tugga i sig. S.W

  SvaraRadera
 31. När man ändå har ångan uppe, och om man köper Tainters förklaringar och är intresserad av säkerhetspolitik på den översta nivån, kan man lika gärna tugga i sig:

  The Myth of Progress and the Collapse of Complex Societies

  av Chris Hedges

  Man ska sätta på föredraget vid 16 min 30 sek
  http://www.youtube.com/watch?v=GotSNw6s6GE

  Sen kan man krydda med:

  Ronald Wright (Om social kollaps)
  A Short History of Progress

  http://en.wikipedia.org/wiki/A_Short_History_of_Progress
  http://www.youtube.com/watch?v=AsPMaGdg_38

  Charles Redman (inte ambassadören)
  Human Impact on Ancient Environments by Charles L. Redman (Oct 1, 1999)

  Natofrågan ska debatteras från ett nu-perspektiv, och ett perspektiv om 50 år, och kalkylera med att USA:s ekonomi kollapsar, då måste man ha en plan B och kunna klara sig själv, så man kan köpa tid nu med nato, och bygga in sig i komplexitet, eller fortsätta och vara tillräckligt bra, på något vi själva kontrollerar, och leka lite vid sidan med nato, och inte trampa in i Putinland för mycket, eftersom det är rimligt att anta, hur elak han än är, att han sitter på samma kort, och funderar på hur han ska ordna/trygga handel, sjöfrat och förnödenheter (naturresurser) till sitt land, och det finns som sagt var intressekonflikter där det finns människor, det är förför det finns poliser och militärer.

  I slutändan måste varje individ, enligt vår myndighet ör civilt försvar....,tyvärr, ta eget ansvar för att kunna överleva helt själv, eftersom våra politiker sparat bort på funktionsindelningen av försvaret, sparat in på de mesta om det civila samhället förr erbjöd, och marknadslösningen är inte sämre, så länge det finns lojalitet, att betala staten för för att låta marknaden lösa statens uppgifter, och skeppa vinsten utomlands, det är ett stort kommande säkerhetspolitiskt problem, systemlojalitet.

  Om samhället klappar samman, tex något samhålle i Sydeuropa, likt Island gjorde, så sprider sig detta.

  De system vi lever i, är fruktansvärt sårbara. Det finns inga marginaler, och bygger på lastbåtar i Östersjön, utan fartygen och handelsflottan är vi kokta och stekta på 3 dagar, det var vi inte när Hövdingen gjorde lumpen.
  S.W

  SvaraRadera
 32. Fortfarande ingen förklaring från Allan varför han inte förstod det uppenbara och varför FP deltog i att förstöra försvaret genom att minska försvarsanslaget, avskaffa värnplikten samt delta i den numera ökända Genomförandegruppen? Sen pratar Allan om "trestjärniga generaler" - Vi har inga sådana i den Svenska försvarsmakten men det finns sådana t ex i Nato-landet USA, så Allan kanske gick vilse någonstans? I Sverige heter det generallöjtnant och de har bl a tre guldstjärnor på axelklaffen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. om han inte deltagit hade Alliansen spruckit.
   Moderaternas praktiska politik var

   sänka skatterna för medelinkomsttagare
   privatisera välfärden (Lännu mer än s)
   gå med i nato genom att lägga ner försvaret
   migrera sönder landet, vilket syftar till något som kallas för minoritetsmajoritet, dvs många små grupper av missanpassade grupper det är synd om, som man ställer mot varandra.
   Med migrantstrategin belastar man socialförsökringssystemet, vilket leder till att kommunernas förmåga att leverera, minskar, och måste man sälja ut, och då skiftar lojaliteten.

   Det enkla svaret är "Alla är politiker" det finns ohderliga och mindre ohederliga :-) De flesta riskdagsmän är knapptryckare och lyder order, precis som i det militära, faktum är att det är rätt likt, lyd order eller utmönstra. S.W

   Radera
 33. Synd att signaturen S.W gör bloggen oläslig. Hade varit intressant att få svar på sina frågor från bloggägaren, vars lön jag trots allt faktiskt betalar.

  /R Tunholm

  SvaraRadera
 34. När Inga-Britt Ahlenius avgick från posten 2010 skrev hon en intern promemoria med skarp kritik mot Ban Ki-moon, vilket läcktes.

  Inga-Britt Ahlenius: Mr Chance: – FN:s förfall under Ban Ki-moon

  Mr Chance är en ironisk allusion till komedin
  Välkommen Mr. Chance med Peter Sellers

  Mr. Chance lever i en lugn och skyddad tillvaro som trädgårdsmästare hos en förmögen familj i Washington DC.

  I själva verket Mr Chanse levt så hela sitt liv och aldrig varit utanför trädgårdsmuren, utan fått alla sina intryck om hur världens utanför är, från olika TV-program.

  När hans arbetsgivare dör blir Chance utkastad i verkligheten, ovetande om vad som väntar honom. Allt är nytt och Mr Chanse fortsätter att betraktar världen ur samma naiva och världsfrånvända perspektiv som i den skyddade verkstaden, han vaknar inte. Chance behandlar omvärlden som ett TV-program som går att stänga av eller på beroende på situation.

  Av en slump kommer Mr Chance i kontakt med en affärsman och får kontakt med samhällets eliter. Genom sin rättframma fullständigt frånvarande meningslösa prat och rättframma enkelhet blir han snabbt populär. Hans uttalanden går hem över allt, eftersom allt bara handlar om trädgårdsskötsel, som snabbt tolkas om bland eliten - som raffinerade politiska och ekonomiska utspel.

  Mr Chance snabbt blir en maktfaktor, helt ovetande om att det är hans frånvarande verklighetsuppfattning som är själva orsaken till framgången. Filmen är en satir över det innehållslösa språket, förkärleken till enkla lösningar, att människor tolkar in det vi vill höra, liksom medias (televisionens) påverkan på oss för att bygga upp en personkult i det moderna samhället.

  2006 var Ahlenius sommartalare. Den 11 november 2010 intervjuades hon i SVT och uttalade att korruptionen är mycket mer utbredd i Sverige än vad som är allmänt känt.

  Det gäller framför allt den ”mjuk korruptionen”, där toppviktiga befattningar och andra favörer utdelas inom kretsen.

  Vi vanliga medborgare har inte så många fora att hylla saklighet och relevans på, tips, strunta i trollen som befolkar facklorna (en symbol för upplysning).
  Läs var ordf. för FöU själv skriver, och spar tid.

  I allt väsentligt måste man kunna skilja på verklighet, vitböcker, blå böcker och partiböcker. Just nu är blåböckerna så vajiga att vår debatt bygger på luftslott.

  Problemet med Putin & Co, är att Svenska motmedlel är alá Chance. Vem vinner på obegåvade tomma innehållslösa artiklar som bara spär på cynismen.

  Fienden till vårt försvar och suveränitet finns även i den omtolkningbara mediavärlden, som bla DN uppfriskande beskriver idag, (det enda som fattas analysen är att Putin själv faktisk håller linjetal som han sedan följer och att Svenska politiker hållit tyst under 8 år)
  Nu driver P gäck med alla, och istället för en relevant diskiussion om problemen med vårt försvar. Inte vad vi borde ha för materiel, utan hur detta ska finansieras, (om vi ska fortsätta understödja den organiserade brottslighet som upprätthåller smuggling av flyktingar från konfliktområden, som uppenbarligen inte FN rår på)

  Att då bara diskutera desinformation är inte fruktbart, ignorera och för konstruktiv diskussion, att kritisera andra, osakligt, är leder inte framåt. Öppna korpgluggarna, om vad som faktiskt sker.

  Nu vill somliga förståsigpåare vidmakthålla avrustningen, point of no return, det finns goda skäl att anta att risken då ökar, vem i Sverige skriver om opinionssiffrorna hos A Stubb och förestånde Finska val, och vad det kan bero på? Natoanhängare borde hänga lite i Helsingfors, och studera vad som händer där, med opinionsbildningen.
  Om man alls ska ha sin dröm kvar, alltså studera inkompetensen och dra lärdom av proffsen. Svårt att acceptera, främmande makter påverkar opinioner. och länder med ett svagt psykologiskt försvar, som tagits över av hylsor utan krut och glada ballonger, är ett lätt byte. S.W

  SvaraRadera
 35. Trams är trams, strunt är strunt och eld är eld.

  Bloggägaren (informationsägaren), ger visst svar på frågor, pröva Tunholm. Fokusera på AW:s texter och svar, jämför sedan det "höga taket" i försvarsmakten eller debatten i media, inkl PS i försvarspolitik under föregående CFöD och CFöU.

  Inte en enda undervattensoperation eller hotbild fanns.

  Kanske vaknar några borgliga krafter upp, (utanför Stockholm) eftersom S, efter vanvården 98 - 2006 med mp, raserade trädgården, och att m sedan brände upp resterna, inkompetens fick ett pris.

  Vakumteorin är en orsaksförklaring som är nära nog lyder under fysikens lagar, och då bör de tas på allvar. Så länge ordf Reinfeldt sitter kvar och m är tysta i försvar, får man finna sig i tråkningar, eftersom naturlagar till skillnad från den teleoglogiska världen, har en bestämd orsak. S.W

  SvaraRadera
 36. En hypotes på mycket hal is, relevansen handlar om när och varför ord Persson fattade beslut 2004/2005 om den sista spiken i försvaret, nu har han bestämt sig på allvar, Sverige ska rusta ner av ekonomiska skäl, och avrusta hela Svenska försvaret, för att ha råd att omlokalisera med ökenkängor och fredsinsatser utomlands, så att både kvinnor och män kan delta riskfritt i internationella insatser. Försvaret behöver ca 3 år på sig, för att hinna bilda den första Europeiska bataljstyrkan, och än i dag vet ingen vem det var som lurade i ordf Person, att äventyra hela Östersjöns säkerhet, mot att delta i EU:s stridsgrupper, alla andra, utom Finland, var ju med Nato, men Finland behöll gudske lov sitt försvar, och just därför kommer Finnarna i kommande val köra Samlingspartiet ut i lingonskogen, trots att de inte avrustat. Men nya M kommer inte att nyktra till, som amen i kyrkan, råder Reinfleldtdoktrinen, ända in i kalket, en ärofull förlust är bättre än att erkänna misstag, det gäller alla stora ledare.

  - Ronald Reagan 20 januari 1981–20 januari 1989

  - George H.W. Bush 20 januari 1989–20 januari 1993

  - Bill Clinton 20 januari 1993–20 januari 2001

  - Kofi Annan 1 januari 1997 till 31 december 2006

  - Inga-Britt Ahlenius 2005 utnämndes hon till FN:s 3e
  högsta ämbete, nominerad av USA

  - George W. Bush 20 januari 2001–20 januari 2009

  - 20 mars 2003 Operation Iraqi Freedom

  - 2006 Inga-Britt Ahlenius. Sommartal i P1 (2
  mån före valet då Persson förlorar)

  - 2007 - 2011 Mr Chance. Ban Ki Moon 1

  - 2009 Barack Obama. 20jan 2009–jan 2017

  - 2011 Mr Chance2 Ban Ki Moon
  21 juni 2011 valdes BKM enhälligt tom
  den 31 december 2016

  2016 blir det hett i USA inför presidentvalet, som kommer att avvgöra rätt mycket, hur det går i mellanöstern,. I december ska FN GS bytas, och månaden efter ska USA få en republikans eller demoratisk president. Nettan Yahoo stöder öppet republikanerna, och sossarna har gjort honom arg som ett bi, så vi får väl se hur det går för Hillary, om Sverige satsat på fel häst där, så är det alltid val i Sverige 2018, och för att Alliansen ska ta det valet, och SD kommer att vara vågmästare, och mp för all framtid inte kommer att vara det, så inses att SD kommer att komma in i finrummen redan nu. Så är det, och är inget en kräsmagad Djursanbrud kan göra något åt, inte en rödhårig bonnjänta i blå dress heller för den delen. Valet i Sverige 2018, handlar om huruvida S sitta kvar med SD eller inte, och på den vägen är det. (tyvärr ska kanske sägas, med rättvisan ligger i att det inte fungerar med Mr Chance, i längden, och det har tom CB begripit.

  Under innevarande Svenska mandatperiod ska FN välja ny generalsekreterare och det är Europas tur, posten brukar alternera mellan Österrike och Sverige, som varandes icke Natoländer. Men det kan faktiskt bli en Finländare, bollen är rund.

  Operation Iraqi Freedom - invasionen av Irak vilken genomfördes USA och Storbritannien som avslutades den 18 december 2011. Bakgrunden var att USA ansåg att Saddam Hussein utgjorde en fara och uppmanade FN att avrusta landet. Ryssland, Frankrike och Tyskland motsatte sig detta . Meningsskiljaktigheterna resulterade i en diplomatisk kris och FN skickade vapeninspektörer till Irak (Blix). Så undrar någon varför Nato är känslig, och varför det inte bara handlar om säkerhetspolitik i Östersjön, så måste man faktiskt beakta att S har en en väldigt stor tilltro till FN, och alltid kommer att vara USA vänliga, men inte för vändliga, får då upphör inflytandet, det potentiella, vilket innebär att Ryssland inte får vara mot. Och Sveriges turer i Afganistan ska vi inte ens nämna, i samband med att Obama omgrupperade ut från Irak, glömde kvar Kurderna och IS (med en kärna av skogstokiga Tjetjener) och sedan hände magiska saker i Syrien, någonstans 2007, i samband med Georgien, så får förmodligen Ryssarna fullständigt fnatt, inte bara över Sveriges utrikespolitik. S.W

  SvaraRadera
 37. Finns nu belägg för vad som var grunden för ordf Perssons beslut att lägga ner Sveriges försvar?
  Regeringens uppfattning om vad som styr Svensk försvarspolitik återfinns i Prop 2004/05:5

  Regeringen Persson med Leni B (och MP i knät) med Kofi som generalsekr med Bush W vid spakarna i vita huset. Överägandet, det som är officiellt deklarareret i blåbok, och inte vitbok, är bara att läsa i propen. Texen nedan redigerad och försedd med rubriker, för att ge texten högre läsvärde. Bara hänga med på Svensk pregnant baklängessvenska. All brödtext hämtad från propen.

  FN ansvar
  FN har det yttersta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.
  FN är det enda organ som kan ge internationell legitimitet åt våldsanvändning
  Möjligheten till beslut av säkerhetsrådet under stadgans kap 7 speglar organisationens särställning.

  FN:s roll
  I flera fall svarar regionala och subregionala organisationer för genomförandet av FN-mandaterade krishanteringsinsatser. För närvarande leder FN ett dussintal fredsbevarande insatser med totalt ungefär 50 000 personer. Enligt FN:s uppskattningar kommer personalen i fredsfrämjande insatser att öka de närmaste åren. Sverige har visat sitt engagemang genom deltagande med trupp i FN-insatser i DR Kongo och Liberia.

  Reformera FN? (utopiska tankar bygger Svensk säkerhetspolitik)
  Det förs inom FN diskussioner om hur organisationen skall kunna bli mer effektiv för att möta de allt större utmaningar den ställs inför.
  Diskussionen om reformering av FN-systemet gäller
  - hur säkerhetsrådet kan bli mer effektivt
  - hur säkerhetsrådet kan bli mer representativt
  - fördelningen av vetorätten.

  Regeringen:
  - välkomnar en reformering av FN-systemet
  - ser positivt på det breda engagemanget hos flertalet medlemsländer för att…stärka FN:s roll.

  Ordförane Perssons influenser (alltså analysen om FN i propen)
  FN:s generalsekreterare (Kofi) har tagit initiativ till en bred genomlysning av de hot, utmaningar och förändringar som världssamfundet står inför. Högnivåpanelen kommer i december 2004 att lägga fram rekommendationer om hur det kollektiva säkerhetssystemet skall stärkas.

  Gränslöshet eller aningslöshet?
  Nationsgränser kan aldrig få bli en sköld bakom vilken förtryck och brott mot mänskliga rättigheter kan accepteras. Stora och långsiktiga ansträngningar kommer att krävas för att förbättra det internationella samfundets förmåga att agera i sådana lägen.

  Intervention (uppskattas inte av alla stater)
  Internationellt pågår en diskussion om rätten och skyldigheten att intervenera med militära medel för att förhindra humanitära katastrofer. I de fall en stat inte har förmågan eller viljan att efterleva sin skyldighet att skydda det egna landets befolkning anser regeringen att det internationella samfundet har ett ansvar att verka för sådant skydd, även inom staters territorium.

  Den lilla människans säkerhet i vida världen
  (blev Sverige säkrare efter 2004/2005?)

  Ökade insatser behövs för att värna den enskilde individens säkerhet och förbättra skyddet för människor från övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna. En annan central fråga är uppföljningen till resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet som FN:s säkerhetsråd antog 2000.

  Resolutionen uppmärksammar kvinnors situation och ställning i väpnade konflikter bl.a. vid utformningen av mandaten för internationella insatser, i sammansättningen av de kontingenter som deltar i krishanteringsuppdrag samt i val av samarbetspartners på plats i konfliktområden

  Rapporten: “The Responsibility to Protect”
  innehåller viktiga slutsatser och rekommendationer
  som föranleder aktiv uppföljning.

  SvaraRadera
 38. Det är väl inga större moraliska fel i texten, trots att den bygger på en illusion, att Sverige kan ändra på reglerna för vetot i säkerhetsrådet....

  Detta är naturligtvis realpolitiskt bankrutt, och ingen på UD som tror i praktiken, det är en officiell motivering till medborgarna, för att motivera att om vi lägger ner försvaret OCH ställer om det till utrikes tjänst under FN (Fn har inga egna trupper, utan det betyder Nato, och då drömmen om de snart nedlagda Europeiska stridsgrupperna) OCH Sverige lyckas övertala säkerhetsrådets permanenta medlemmar, att de ska göra sig av med sitt veta (makt) för att småhundarna ska få vara med i hundgården, jag om detta skulle inträffa, så kanske man gå med att lägga ner halva försvaret och omgruppera utomlands, men nu byggde kalkylen på hur det borde vara, i den bästa av världar, inte hur det var, eller med 99,9% sannolikhet kommer att fortsätta vara.

  Det är väl inte så här stormakter hanterar sin egen säkerhetspolitik.

  Sverige är en lillhund och kan inte påverka så mycket mer än sin egen planhalva, och delta i andra större länders säkerhetspolitiska läggspel, och eftersom USA rustar ner, och Ryssland upp, sedan 10 år och Ryssland har sin militära slagkraft förlagd till Östersjön och Murmamsk, så undrar man om hur Persson tänkte, om en spelare i Stratego har väldigt många pluppar som växer till, han själv har en eller två, och USAs pluppar minskar och grupperas om till Asien, ska då ordf Persson flytta iväg sina pluppar med USA och lämna skafferiet på vid gavel, för Ryssland och stora multinationella riskkapitalbolag, som inte hittar så många varma visthusbodar att få avkastning på alla Fiat-pengar?

  Ur en stormakts synvinkel är Svenska politiker nyttiga naivister. De ser ju med egna ögon den dubbla agendan där det som sägs inte är alltid är det som utförs.

  Inget land förutom Sverige klarar av att lägga ner försvaret, utan att förklara detta för medborgarna, TF och offentlighetsprincipen till trots.

  Här har Reinfeldt rätt, det är sömnigt, detta utnyttjar både S och M jämte Fi. Det är helt enkelt få partier som det går att få ut något rakt ur, för tillfället förefaller det vara de två skadeskjutna fp och kd, det klandervärda sd och det statsmannamässiga vp, som förmår förklara vad de tycker på riktigt, sedan behöver man inte hålla med, men ärlighet varar längst, i en demokrati. S.W

  SvaraRadera
 39. Det är lustigt detta, hur politiken styr politiken, och bra att begreppet grand (övergripande, inte grandios) strategy kommit till heders, ett begrepp som självklart i England (imperiebyggare), som som inte alls var självklart i ett nymornad stat so Tyskland ens efter tysk-franska kriget.

  Så för att få igenom sin övergripande strategi, som bland annat handlar om försvar och migration, så uttalar man den överhuvudtaget. det är vad som inte sägs som är säkert, och vad som sägs, är oftast en krigslist, och hur vuktigt journalister än tycker att det är med hbtq, ekovego, libertarianfeminism och alla människor på jordens lika rätt och värde och möjlighet att söka tillflykt i Sverige, så är och förblir denna uttalade policy, inget mål i sig, utan ett medel och metod, för att nå andra mål. S.W

  SvaraRadera
 40. Allians för Sverige
  Ordförande Reinfeldt, utbytt mot AKB
  Lars Leijonborg, utbytt mot Björklund
  Maud Olofsson, utbytt mot frivärldaren Annie Lööf
  Göran Hägglund, det ankare som finns kvar, och är en den enda som kan begrunda och reflektera över resan alla varit med om, där Hägglunds slutsats är att staten måste ta ansvar för sin egen politik, och inte kan lämpa äver politikerna nycker, på kommuner och landsting, vilket är helt rätt analys, så Hägglund är den enda med förmåga, som fullt ut kan förstå konsekvenserna av systemskiftet, bland väljare utanför Stockholm city, tiden är alltså mogen för "verklighetens folk" - fast man få nog knäcka om det till att bara heta: "verkligheten ljuger inte"
  (efter karl Marx "intresset ljuger inte")

  När Bo Lundgren 1999 valdes till ny partiordförande invaldes den misantropen Reinfeldt in till riksdagens förtroenderåd, vilket blev den första viktiga posten sedan han tog strid med partiledningen.

  2001 till 2002 var Rajraj ordförande i justitieutskottet.
  Efter m:s nederlag i valet 2002 utsågs Reinfeldt till gruppledare i riksdagen och talesman i ekonomiska frågor samt vice ordförande i finansutskottet. (jmfr AKB)

  Reinfeldt valdes enhälligt till ny partiordförande på partistämman den 25 oktober 2003 efter Bo Lundgren som alltså var den som tagit Rajraj till nåder.

  Som ny partiordförande var Reinfeldt drivande i förändringen av m:s framtoning (men inte i själva politiken) under namnet "de nya Moderaterna".

  Det som var nytt på riktigt i förhållande till de gamla moderaterna var retoriken och berättelsen, så Rajraj packade i allt väsentligt om Lundgrens bearbetade "Ny start för Sverige, som var en gammal CB produkt.

  Det som var nytt talade Rajraj tyst om. Fortsatt nedläggning av försvaret, samt ungmoderaternas gränslösa uppfattning om att skapa en fri värld, i vart fall ett fritt Europa genom att öppna gränsen för alla som vill kormma hit och skapa fler arbetstillfällen. (det är inget moraliskt fel med idén, men ska det fungera praktiskt, måste alla göra samma sak, man kan inte ha kvar socialförsäkringssystemen och ensidigt utropa sig som fristat i Europa.

  Kanske miistänkte Rajraj att det inte gick att vinna val på:
  - NATO
  - Fortsätta rasera försvaret
  - Öppna hjärtan

  kanske planerade m att detta indirekt skulle lägga grunden för ett nytt socialkonservativt parti, som kunde tippa över maktbalansen i Riksdagen. I vart fall kom SD in i Riksdagen 2010, och det kan inte bara ha varit ett olycksfall i arbetet, Rajral är ju ändå känd som strateg.

  Vakumteorin säger att det visserligen var lönsamt att inte tala om detta i valet 2006 och 2010, men att ett politikområde som misshandlas, tenderar att slå tillbaka. Så visst vann Rajraj, men han har lämnat efter sig ett arv, som kommer att kunna analyseras och beskrivas först om 2 –ä 3 år, i ljuset av en eget kommande försvarssskrift med självkritik, för att ge AKB i vart fall lite vind i seglen.

  Det nya programmet lanserades på partiets arbetsstämma 2005 i Örebro med uttalat fokus på:

  • "Det skall löna sig att arbeta"
  • Arbetsmarknadsfrågor
  • "Satsningar på välfärden"; skola, vård och omsorg
  • "Nolltolerans mot brott"

  Allians för Sverige lanserades den 30 augusti 2004 med en debattartikel i DN och höll ett första möte hemma hos Maud Olofsson i Högfors som tillsatte sex gemensamma arbetsgrupper 1 november 2004.

  Respektive arbetsgrupp syftade till att ta fram gemensamma politiska förslag inför valet 2006. S.W

  SvaraRadera
 41. Så studeras nu arbetsgrupperna, och studerar vilka som var med, och att Gunilla C från MUF-kuppen hoppade av idag, samt även noterar vilka viktiga stora elefanter som inte är med arbetsgrupperna nedan, och vilka stora förändringar som Rajraj åstadkommit för att förändra Sverige, så är det inte märkligt alls, att plane inte höll. Planen var att tillsätta AKB i mars, som ordf, och sedan vänta med ny partistyrelse, och förändra lite på ytan (ta bort LAS och göra Sverige till ett låglöneland förr än senare) Eftersom det nu inte gick att sitta kvar som regent, och natofrågan fallit pladask, och migrationen släppts lös, utan ansvar för integration, som med varm hand överlåts till våra kommuner, så är det självklart att AKB är knäpptyst.
  Det sannolika, och enda hederliga, mot de moderata distriken, som har äran att sitta vid årorna, är att välja en helt ny styrelse, och parallellt fundera på vilken idé m har för väljarna, om nu AKB har ambitionen att regera 2018 med stöd av SD. Det är inte att man undrar, så här i efterhand, hur tänkte de och vilken info sitter man själv inte på, som gör att man begriper ekvationen? S.W

  SvaraRadera
 42. Arbetsgrupperna för Alliansen var:

  • Ekonomi
  Ordf. Mikael Odenberg (m)
  Karin Pilsäter (fp)
  Mats Odell (kd)
  Roger Tiefensee. (c )

  • Kunskap & utbildning
  Jan Björklund ordförande (fp)
  Sten Tolgfors (m)
  Inger Davidsson (fp)
  Sofia Larsen (c )

  • Utrikes- och EU-politik
  Gunilla Carlsson ordförande (m)
  Cecilia Malmström (fp)
  Anders Wijkman (kd)
  Agne Hansson (c )

  • Välfärd(vård och omsorg)
  • Maria Larsson (kd) (socialminister)
  • Kristina Axén Olin (m) Hon blev utbränd
  • Erik Ullenhag (fp)
  • Kenneth Johansson (c )

  • Tillväxt, arbetsmarknads- och näringspolitik
  • Åsa Torstensson (c) ordf
  • Sven Otto Littorin (m)
  • Anna Grönlund Krantz
  • Per Landgren

  • Rättspolitik för trygghet
  • Johan Pehrson ordförande (fp)
  • Beatrice Ask (m)
  • Peter Althin (kd)
  • Johan Linander (c )

  Den 23-24 februari 2006 samlades ett stort antal företrädare för de fyra partierna i alliansen till ett "konvent" med seminarier och diskussioner för att förankra den överenskomna politiken hos fler personer i partiorganisationerna.

  Allians för Sveriges presskonferens i Sundsvall under bussturnén 6–7 mars 2006.

  Ett år efter bildandet av Allians för Sverige träffades partiledarna i Bankeryd hos Göran Hägglund. Bankerydsöverenskommelsen innehöll hörnstenarna i alliansens politik:

  lönsamt att arbeta genom jobbavdrag (som kan ha varit Lundgrens eller frivärlds idé)

  - förändringar arbetsmarknadspolitiken
  - arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen.
  - Mer lönsamt att driva företag
  - sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag
  - införa så kallade nystartsjobb
  - förändra beskattningen av fåmansbolag
  - tillföra mer riskkapital till småföretag
  - minska antalet regler för företag
  - införa avdrag för hushållstjänster/hushållsnära tjänster.
  - avskaffa förmögenhetsskatten
  - privatisera, dvs sälja ut offentlig verksamhet
  - avskaffa fastighetsskatten

  Mest slugt av allt var att anlita Angeles B Svanqvist, som hade till uppgift att sänka Arbetsförmedlingen, en värre kommandora gick inte att få tag på, och hela verksamheten lades om till att bli en bidragsverksamhet för ”jobbcoacher” och privata företag, som höll sticknings- och TV-tittarfilmer för de stackars arbetslösa. Detta var förvissa Sven-Ottos plan, och inte Reinfeldts.

  S.W

  1. Migration & integration (säkerhetspolitik)

  2. Miljö & Energi (säkerhetspolitik)

  3. Ekonomi (säkerhetspolitik)

  4. Kunskap & Vetenskap (bildning)

  5. Utrikes- och försvarspolitk (säkerhetspolitik)

  6. EU-politik, export och handel (säkerhetspolitik)

  7. Sjukvårdvård och äldreomsorg

  8. Familjepolitk, (inkl hbtq :-)

  9. Tillväxt, arbetsmarknads- och näringspolitik

  10 Brott & straff för trygghet. Rättspolitik
  (säkerhetspolitik)

  11. Civilsamhälle, beredskap, civilförsvar inkl polis
  (säkerhetspolitik)

  12. IT, IT-säkerhet, datasamhälle, verksmahetsutveckling, datalingvistik, stordata, övervaktningssamhälle, integritet
  (säkerhetspolitik)

  13. Förvaltning. lägg ner landstingen, överför sjukvården på staten, inkl ansvaret för krigsskjukvård och katastrofmedicin, samt för en seriös diskussion om hur många kommuner som är FFL, dvs kommande kommunsammanslagningar.

  Nu var sannolikt Rajrajs plan baklänges, dvs nya RF har man tagit bort disktinktionen mellan kommun och landstingskommun, och eftersom nya m inte är några idioter, så inser de att hälften av Sveriges kommuner är FFL, och då finns det ideer om att ha kvar landstingen, men lägga ner kommunerna, och på det viset kommer man åt det kommunala planmonopolet. Kommunernas veto mot flyktingar lyckades man knäcka med förändringar inom LOU, så att marknaden tog över all flyktinghantering, men hur marknaden ska kunna bygga en miljon bostäder i tassemarken, där ingen bank vill låna ut en spottstyver kunde inte Rajraj lösa, men bollen är rund, sossarna sitter i samma soppa, och RF ändras inte om inte S+M= sant. S.W

  SvaraRadera
 43. Ursäkta otydligheten, punkt 1 - 13 är förslag på arbetsgrupper, för den som är intresserad av att hitta budgetutrymme för att stärka försvaret, det är ganska omfattande omställningar som krävs, och om ekonomin i EU börjar hacka blir det ännu värre, så att dessutom plocka ut en industripolitisk grupp att diskutera utvecklingsprojekt, som går att utveckla tillsammans med Finland är en viktig fråga, om inte, så blir det kaffepengar över, och då finns det inte möjlighet att göra ett omtag, och vår suveränitet blir sas mest på låtsas i en allt mer dystopisk omvärld, finns allt mindre utrymme för önskedrömmar och tro på att jultomten kommer med glada överraskningar. S.W

  SvaraRadera
 44. Intressant analys på Botten Ada, och redan fullt drag i kommentatorsfäleten (om extraval) hos Cornu.

  Det mest intressanta är Ada språkbruk, en tendens till klargörande adekvat språk, uppriktigt och tydligt, samt det klädsamma att nedvärdera sin egen testmodell.
  Detta kan i sig ses som en predikation.

  Så frågan varför försvarmakten sitter här med den soppa den gör, angående utgiftsområde 6 och oviljan att göra om den felaktiga analysen från 2004, angående vår inriktning av försvar?

  När allt kommer omkring bygger allt på (att flumskolan även tagit över partierna och PR-byråerna :-) Så mycket klokt äldre diplomater, politiker och militärer skriver, som ska ställas i relation till det trams som tas fram idag, där ingen ens brys sig om att den infantliga debatten, varke aktör, varje twet, mejl och inlägg mäts på en övergripande nivå med stordatamodeller, som är opinionsinstitut i sig, och mäter, vad de som mäster, åt eliterna mäter. Helikpterpersktivet ovanför "grand strategy", är utan kontroll. Här måste ett nytt begrepp i militära kretsar in, för att förstå vad som håller på att hända, med demokratier och internet (och de stora privata hundarna, som kontrollerar nätet)

  Att partier och opinionsinstitut anlitar statistiska modeller, som opinionsinstituten (de själva) själva tar fram, (aktiv mediastrategi) är självmål, (i vart fall inte så smart)

  Modellerna handlar inte om hur det är, utan om hur eliter vill att det ska vara. Dvs aktiv mediastrategi, går ut på att blås opinopnen dit man vill, genom förespegla människor (gruppdjur) att den uppfattning som råder, råder, så att tex trumpeta ut att Centern går upp och trumma fram ett rödhår i blå dress, har absolut inget alls med valet 2018. Vissa mindre tänkade vaarelser kanske tom får vör sig att centern gått upp, bara för att en mätning som har det intesset påstår detta. Den enda slutsatsen vi kan dra är att

  av i bästa fall 4000 personer, som blivit urvalda utan att någon vet hur, så har 3000 valt att inte svara. Av kvarvarande 25 % så anser några att C gått upp, i förhållande till hur det var, valet. men en opinion mäter ju bara vilken signal den tillfrågade vill ge, inte hur man kommer att rösta, så väljarna skickar in skit i modellen, av olika skäl. S.W

  SvaraRadera
 45. Eftersom politiker inte är matematiker, och tyvärr sedan länge inte heller begriper statistik, och dessutom (gudskelov) inte längre har vett att anlita människor som är utbildade på verkligheten (och inte på Alice i underlandet), så bygger den styrande elitens beslutsunderlag på lite Kalle Anka verklighet, en slags idealiserad fantasivärld.

  Att fatta beslut om makt

  (jmfr en underrättelsetjänst för militärer, på ett slagfält)

  på grundval av vad sitt eget propagandaministerium säger, om hur det borde vara, och inte är, är inte så smart. och ytterst handlar en demokrati om att få fram en beslutfattare som fattar klocka och övervägda beslut åt folket (alla) annars behöver vi intgen demokrati, eftersom folket har möjlighet att skifta lojalitet, om omdömet sviktar, och det var för att förtroendet för Persson sviktade som väljarna bytte sida, inte för att moderaterna kom med så mycket nytt. och att väljarna bytte sida i år, berodde inte på, (som blåklänningen tror) att hon inte hade en tillräckligt bra berättelse att dra, utan på att den politik hon fört, kunde utvärderas, i förhållande till verkligheten. Väljare fattar beslut på hur det är, och fattar sedan beslut genom att belöna den som de tror ljuger minst. S.W

  SvaraRadera
 46. Årets val är en ganska god förutsägelse om att lantisrna är smartare än Stockholmare, (i vart fall smartare än eliten i Täby/Danderyd), eftersom det trots finns matematiker, teknologer och statistiker kvar i Stockholm, som håller sig långt borta från dårpippin, och tittar på skådespelet.

  Väljare, i Stockholm, som ännu inte blivit frälsta av dårfinkeriet med glada ballonger. Det handlar om hur eliter rekryterar eliter, och just den sista 15 - 20 åren så har det varit lite si och så, med vilken typ av normal människa som överhuvud, annat som skämt, överväger att gå med i ett ungdomsparti, det gör i högre grad tokfrnsar, och de som har fötterna på banan, slutar, eftersom politken är som Robinsson, att bygga pakter och allianser, för att ta sig uppåt i hierarkin, inte så många adekvata, blir längre kvar, om de ens började. Här har demokratin en akilleshäl.

  I synnerhet som:

  PR-husen tagit efter modellerna för opiionsbildning om hur det fungerar i USA, men i Sverige är det andra (natur) lagar :-) Vi har den jämkade uddatalsmetoden och parlamentarism, som är en helt annan femma, vid opinionsbildning.

  Förr hade vi två skalor

  Vänster < - > Höger
  Centrum < - > Periferi (periferin försörjde centrum)

  Sedan kom
  Radikal/proggressiv < - > Konservativ

  sedan kom

  Grå < - > Grön (frihetlig)

  sedan kom

  Nationell < - > Global

  (här avses inte nationalist, utan idén om att land ska med lag byggas, som styrs av de som röstar och fattar beslut om sina egna intressen, eftersom detta är orsaken att de låter sig beskattas, dvs politiker företräder skattebetalarnas intressen, och inte andras, och när kommer alltid regenten stöta på problem, i sin utrikespolitik. Så när politikområden ska förvaltas i politikernas tjänst, vill de till att de förvaltar sitt pund (förtroendet), och prioriterar med skattemedelen, och här ligger vår nuvarande demokratiska problem, det är statsbudgeten som styr, resurserna, och budget måste gå ihop, så kan man öka ett område, så måste ett annat minska, det är därför migration är så förrädiskt, då det är et medel och en metod, som kan användas av bägge länger, för att nå disparata mål, och det är detta som mp /den frihetliga delen) har utnyttjat. Bland andra. S.W

  SvaraRadera
 47. De där olika dimensionerna i politiken ovan, har inte så mycket med statsbudgen att göra, men det är statsbudgeten det handlar om, att komma i kontroll över, samt utnämningsmakten, så att man kan operera med budgeten. Förestående ställnuingstagnade för SD går redan att hitta på nätet. man har anammat Schlingmandoktrinen, (han ville att nya m skulle ha omröstningar på nätet). Så SD har en fråga ute, hur "allmänheten" vill att de ska förhålla sig, och det ser väl ut som 95 - 5 i fråga om beslut. Det fina med detta är att det går att mäta vilka som röstat, när de röstat och var de ungefärligen bor, så det går att få en ganska god (representativ) bild (metabild) inte bara om hur det kommer att gå, utan också varför.

  Så redan nu sitter fler än partikanslierna och läser på som satan i RF och Riksdagsordningen (tex texterna om utgiftsområden) och allt möjligt intressant, och redan nu vet en massa smarta killar och tjejer, att sannolikt tom SD vill undvika extraval, och att det är fyra försök, så det blir drama på hög nivå, talmanskonferenserna borde spelas in som dokumentär av PS, för framtida forskning. Det bör kunna bli ett fasligt rabalder om budgeten, och en hel del inbjudningar till fp och c, närmare bestämt 3 och valutamarknaderna och penninghajarna kommer sitta på helspänn, eftersom oförutsägbarhet är väldigt bra för journalistiken, men inte bra för ekonomin eller säkerhetspolitiken. Att sitter där vi sitter, är inget att göra något åt, frågan som är viktig, hur ställer sig äntringsstyrkorna bakom AKB? KOmmer nya m att få med sig regeringsdugligheten, eller kommer de som redan har nått sin topp, att kliva av försiktigt, eftersom kalkylen inte ser så vidare bra ut, och här kan en del av läggspelet i talmanskonferensens utgång ge utslag. Dvs M ligger lågt och har inga åsikter, yrhättan Annie tillhär Stureplanscentern, och kommer inte backa från Alliansen, så frågan är vad fp och kd gör på 4 försöktet? Det beror nog på hur starkt det ser ut i stallet hos AKB. Ute i landet mullras det, även i moderata led, alla har inte drabbats av rosa ballongsjuka, så budgeten och utgiftsområde 6 var klart för två veckor sedan, nu är det inte det längre, prediktionerna har uppdaterats. S.W

  SvaraRadera
 48. Så militärer, tex Putin (eller våra egna), begriper att propagandaministeriet, har man för att inge förtroende hos dem man ska försvara och förvilla motståndaren, (familjereportaget var obetalbart, vänatar på ett hemma hos repartge hos ÖP).

  MEN den hårda analysen, hur det ÄR, den håller man så långt borta man kan från lurtutarna och ballongblåsarna,
  (där är Schlingman oöverträffad), men det är inte Schlingman som hämta in data och underrättelser för beslut, han ska bara göra det han kan, blåsa upp ballonger och förvilla motståndaren, så fort kommunikatörer och spindoktorer ges ral makt, att påverka statsbudget och statistik eller vem ska bli ny ÖB eller Rikspolischef, så går allt fullständigt åt skogen.

  Vi kan anta att Rysk säkerhetspolitik i högre grad än
  - svensk bygger på
  - fakta och analys, än spindoktorer

  Det är här demokratin är stark och svag, gör man fel med verkligheten hos väljarna, så blir säkerhetspolitiken och försvarspolitiken åt pepparn.

  Vår egen säkerhetspolitk (tex utrikes- och försvarspolitik), skulle kunna bygga på adekvat input, från våra myndigheter, om de alla hade rätt chefer, som tillsatte rätt underlydande, som gav rätt input, men nu tar politiekrna in input från partikanslierna istället,som styrs av spinhusen, och vem som betalar dem, vet ingen. Politikerna, inkl flickan i blått, fattar inte ens, att de själva inte fattar, att de fattar beslut på hokus-pokus. Detta är ett allvarligt säkerhetspolitiskt problem, att ordf Person är spindoktor, visar på vilken väg vi vandrar. S.W

  SvaraRadera
 49. Eftersom nymoderaterna (med tyvärr även S) drabbats av ballonghybris (spinhus), så låter man sina egna desinformationsorgan, mäta opinionen (vinden) som är den faktor som politiken själv styrs av. Så man låter illusionisterna och trollkonstnärerna tom arbetet med underrättelseavdelning, det skulle aldrig Putin komma på på, att en elit låter skojare sköta fakta, Rasputin räckte, om nu historien ens är sann.

  Det är inte så genomtänkt, att låta egna prefabricerade sken byggda på en modell vi inte ens kan kontrollera, (opinionsundersökningar hos privata företag, som betalas av den som är beställare) Så det första forskningreppet man ska ta journalistiskt, är vilka PR-byråer sköter vilka opinionsinstitut, och i vilka tidningar trumpetes åsikter ut.
  Man kommer aldrig åt modellen eller undersökningsdtat, och man kommer inte heller åt spinhusets eget resultat, men man kommer åt vilken tendens som opinionen kommer fram till, och visar det sig tex att Sention i Norge är de enda som träffat rätt med SD och alla andra fel, så ljuger inte statistiken, dvs samtliga övriga opinionsinstitut har inte fel på sin modell, de har haft en bedräglig modell, om hur det borde vara, och sålunda fatta beslut på fel underlag. Alla andra kan inte ha fel, och SD rätt, gång på gång, mätning efter mätning, det är inte otur, utan ren och skär inkompetens (med spår av bedräglighet), som nu slagit demokratin i sina grundvalar, och vad som ligger framför oss är en prövning. Alla lovade att göra bot och bättring efter 2002 års val, men det har bara blivit värre, mycket värre. S.W

  SvaraRadera
 50. att Rajraj och Co aldrig kommer att publicera sina egna interna mätningar (som inte är de samma som trumpetas ut i media), går att begripa, likväl har mätningarna fel, och frågan är hur detta ska förklars. PR-byråers inkomst kommer från företag som betalar, internationella PR-byråer får pengar från intressener som inte går att såra ens av skatteverket. PR-byråerna anställer politiker, som bedriver polittik, den end dagen, och okända intessenters intressen den andra dagen. PR-buråerna använder aktiv opinionsbuildning som medel och metod, för att nå vissa mål, och dessa mål, tex att Sverige ska sälja sina hlp4 billigt, för att köpa nya svindyra av en utlänsk leverantör, är fullt tillåtet, men det ställer demokratin på svåra kraftprov, när vi samtidigt fördömer Putin genomkorrupta despoti, för det är vad det är, gamla KGB.

  Systemet har PR-byråerna byggt upp, aktiv opinionsbldning, för att tom förvilla de som ska förvilla, dvs politikerna. Eftersom politiekr inte kan eller har tid att syna fakta, så kommer PR-byråerna med enga prefabrierade undersökningar, om vart vinden vrider, och så tror den stackars yrhättan i blått, eller vem det nu är som läst juridk (en stipulativ vetenskap, hur det borde vara), att sifffrorna är korrekta, och så kvackar man ur sig några värderelaterade ord, utan att begripa ett enda dugg, hur man kan rigga precis vilken fråga som helst med statistska meteoder, och NKI-modellen tar nog priset i enfaldighet, inte ens GM tror längre på hokus-pokuset, men Svenska myndigheter och privata vårdgivare, bollar fram dessa undersökningar på löpande band, och inte en enda journalist, som inte heller kan statistik och matematik, begriper hur modellen lurar av alla sitt sunda förnuft.
  S.W

  SvaraRadera
 51. Allt är hämtat från USA, med enmans valkretsar, går ett parti fram, går det andra bak, det går enkelt att mäta varför, och sätta in artilleriet med sin reklambudget.

  MEN

  I Norden (liksom tex i Israel) är det numera fullt med småpartier, så den enes död kan bli många andras bröd.
  (Kadima bra exempel). Gör ett parti fel analys, så har väljaren flera olika alternativ, och eftersom höger - vänsterskala är mer eller mindre upplöst, så kommer andra dimensioner in, den mest iditiska nu är för övrigt:

  Man < - > Kvinna

  N.N < - > Feminism

  Det är nämligen ingen ännu som hittar på feminismens motsats, kanske är det bögarna. alltså ett parti med bara män, för män? Ingen vet, annat än att det är ett billigt sätt att vinna väljare som inte begriper opionionsbildning eller varför Fi röstade på Juncker, Fru Post kommer ju undan, eftersom hon är höjd över all misstänksamhet, av etniska skäl, och det är helt otroligt att ingen tidning uppmärksammande orsakssambandet, varför tryckte knpptryckaren Post på bankiren Juncker från Monaco som är Kristdemokrat, jo för att någon som vill åt gränslösheten listat ut att Gudrun har potential att få makt, och köpt partiet, och samtidigt listat ut att Gudrun är illusionist (för alla som vet något om Gudrun när hon hade makt i vp, var att hon inte drev en enda fråga, utan bara lallade runt och sa ja, ja ja, åt ordf Persson, en av alla nyttiga i demoraktins tjänst. S.W

  SvaraRadera
 52. Så att sitta och trumpeta ut felaktiga anlyser, säljer nummer, ger knapptryckningar och piskar opinioner, alltså inbillade opinioner, och det är illa nog, men vad som är relevant, för vad som krävs för Svenskt försvar, är resurser, och dessa måste hämtas från andra budgetutrymmen, och gränslöshetsideologin, kommer dra undan mattan för detta, eftersom det inte går att skapa jobb, jobb, jobb, på de platser som migranterna flyttar till, eftersom det finns en anledning att Svenskar flyttat därifrån. Att först lägga ner försvaret för att man inte har råd, och sedan inteckan ännu mer budgetutrymme struturellt, för all framtid, drabbar naturligivt försvar och bistånd mest, eftersom det är komplexa frågor, som inte drabbar väljarna direkt, och att politiken fått med sig militärledningen har med belöningssystemen, sossarna har försökt göra samma sak med dommare, införa karriärtjänster, så att de domare som dömmer mest rätt, gör snabbast karriär, men eftersom det är domarna som är Sveriges sir Humphreys, så har detta inte varit lika lätt, som i försvaret, som inte har samma möjligheter att själva påverka alla nyttiga politiker :-)

  Problemet med opinionsspinmetodiken är att

  - den bygger på modeller för enmans valkretsar
  - datat och undersökngen begrips inte av politikerna
  - undersökningen helt fel signaler för förståsigpåarna i etermedia, (som är en elit i sig), och påverkar varandra.

  Opinionsundersökningar som inte öppet redovisar undersökningsmetodiken borde höra till samma hylla som historierevisionismen, som inte redovisar källor som vederlägger en viss uppfattning, som redan är styrkt.

  SCB redovisar sin metodik, men mediehusen redovisar inget. Alltså fattar politiken beslut på fel underlag, och här kommer alltså även Nato in. Så fort man ser en opinionsundersökning, ska man tänka på pyramidspel eller asfaltsläggare, som erbjuder ngt, som är för bra för att vara sant, det är helt enkelt båg.

  Säkerhetspolitiskt är det lite roulette, att med falska modeller trumma upp en önskvärd opinion för eller mot Nato, i Finland och Sverige, som bygger på vad andra skulle tycka, som man inte vet om de finns, ller på vilka rundvalar de tycker som de tycker. natofrågan måste diskuteras sakligt, på samma sätt som att ordf Persson på ett tydligare sätt borde förklarat orsaken och konsekvensen av att lägga ner försvaret. men det gjorde han inte riktigt, och hade inte centerpartiets gått och blivit galet med Stureplanscentern, så hade inte MP kunna få inflytande över försvarspolitiken efter 1998. Så illa är det.

  Putin skulle få spader eller högt blodtryck, om PR-byråerna piskar upp en stämning som inte finns, annat än som ett börvärde att 55 % är för, så går väljarna till valurnorna och röstar nej till Nato, när politikerna tror att de ska rösta (som de trodde med Euron) . Bildt trodde på statistiken, och fick till ett beslut om euro, men statistiken var inte underbyggd, och så blev det nej, och därför ska vi vara tacksamma mot CB, att han inte kunde statistik, för då hade nog S+M kokat ihop ett beslut ändå, eftersom vi är bundna av ett fördrag, att vara med.

  Nu slapp vi, och det beror på att politiker fortfarande inte begriper matematik och statistik, dvs hur den ontologi, modellen (tex den statistiska) över den konceptualiserade verkligheten politiken styr på - faktiskt fungerar i verkligheten, (rek BFO och Barry Smith)
  S.W

  SvaraRadera
 53. Så att sitta och trumpeta ut felaktiga anlyser, säljer nummer och ger knapptryckningar, är en sak, som i sitt uppstå ändå går att förstå.

  Den ger fel signaler för förståsigpåarna i etermedia och väljarna, elftersom politikers arbete går ut på att göra en konst av det omöjliga, vilket handlar om illusioner om hur väljare ska fatt beslut var 4e år.

  Opiionsundersökningar som inte öppet redovisar undersökningsmetodiken borde höra till samma hylla som historierevisionister, som inte redovisar källor som styrker en viss uppfattning, som är styrkt.

  SCB redovisar sin metodik, men mediehusen redovisar inget. Alltså fattar politiken beslut på fel underlag, och här kommer tex även Nato in. Det borde vara tjänstefel, även inom m, att fatta övergripande strategiska beslut på maipulerad statistik tom för den interna inre kretsen, det är en stort mental begränsning av vad som faktiskt är möjligt att kons(truera). Begrep inte m att mp var rökta, att sd skulle göra ett rekordval och att det aldrig var i sportmössan att fi skulle komma in, så hade kansle inte kampantrumma och talet om öppna hjärtan kommit, man borde som strategi, om man inte kan statistik, i vart fall kunna kalkylera med lite felmarginal, "det gick inte som hag tänkt" men hur tänkte Reinfeldt, dystopen, när han fortsatte gasa? All in?

  Säkerhetspolitiskt är det vansinne, avs Sveriges försvar, ocn ordf Person är ändå den största skurken härvid.

  Att tex med falska modeller trumma upp en önskvärd opinion för Nato där man jämför helt fel, förvisso manipulerade värden. Osäkerhetsmarginalen var inte liten, och bortfallet ej redovisat, man kan inte fatta beslut baklänges, opinionen vill gå med i nato, men vi vet inte ens hur man mätt. Så på detta vis, om man är natoanhängare, så ställer man till problem, för sig själv, och inte minst, gynnar Putin, han älskar villervalla i väst, för det är vad det är.

  Skulle det trots allt som exempel övervägas, att upprepa Euroomröstningen, och fatta beslut på tilltrollade opinioner i Finland och Sverige, som inte redovisas och skulle Putin så spader igen, så gär väljarna till valurnorna och röstar häpnadsväckande nog nej till Nato, (eftersom Putoin kan påverka opinionen på olika visa), om att politikerna tror att väljarna ska rösta JA (som de trodde med Euron), och så gr det inte det. det erkar ju inte som att Putin vill att vi ska gå med i nato, och Persson har avlövad försvaret, och Rajraj fortsatt. Vilken satans soppa, vi hade möjligheten att gå med i nato, om vi velat, om vi hade haft kvar vårt försvar, får Putin respkterar makt, men nu har vi ingen makt eftersom vi inte har ett försvar, och skulle Annie då utlysa en folis, så kommer nog några människor som tänker, att lämna landet, för säkerhets skull, tills resultatet är klart. Slutsatsen är att Sverige måste rösta upp, oavsätt, och i statsbudgeten finns ingen ökning, och det är 95 % säkert att SD fäller regeringen, en fösta gång, sedan är det några försök kvar med talmanskonferensen, och det blir chicken race i opinionsbildning och blamegame. Ska faktiskt bli intressant, skådespelet. Och om det -r fler moderater som börjar skruva på sig, observera att Reinfeldt är hövding, och håller i spakarna från Täby.
  En dröm med en talmansrunda till Ordf Reinfeldt, hu jda oss, det kanske blir en runda för varje ljus kring advent, och sedan kommer jultomten. S.W

  Kunde polikerna statistik och matematik, skulle de inte utlösa en folkomröstning, om det ver hur resultatet kommer att bli, eftersom det är meningslöst att rösta om något, som redan ÄR (alliansfrihet) om man vet att medborgarna har kvar samma uppfattning. En rationell analys är då att dra rätt rationell analys, om vi vet att vi inte ska vara med i nato, ska vi då lägga ner vårt försvar, samtidigt som Ryssland rustar upp, och ställa vårt nya försvar i tjänst utomlands?
  SW

  SvaraRadera
 54. En jultomte som säger

  HoHo finns det några snälla barn här,
  för här kommer jag med en säck utgiftsområde nr 6 på,
  och det innebär att några andra barn inte varit lika snälla.
  Kanske kan marschen och återtagandet av nationell suveränitet då inledas. S.W

  SvaraRadera
 55. Jag tycker nog att signaturen S.W skulle skaffa sig en egen blogg istället för att klottra ner allt ovidkommande här.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tobbe Trollkarl, bloggar har en huvudartikel, som bloggägaren driver, kommentarsfältet fylls på med synpunkter från troll, folk och rövare, och en och annan person som är sig själv. AW blogg är precis som CB:s en privat blogg, ett öppet forum. Detta är alltså inte en blogg som nödvändigtvis driver moderat försvarspolitik. Som noterats är debattläget svårt, nymornade journalister, en nedtystad militärmakt, en allians, undantaget fp, som bedrivit en synnerligen bedräglig försvarspolitik, som dessvärre föregåtts av en dito S förd. Så läget är kritisk, med tanke på vår historia, dvs det finns inte stake hos någon, och just därför är det centralt, med några dolda jordgetingar, som kan sticka moderutterna i ändan, fram till AKB väljs, som alla vet är det hövingen som är ledare, och i väntan på att libertarianerna fortsätter vansinnet, eller kommunalmoderaterna återtar makten över partiet, så finns goda skäl att allvarlig överväga Sveriges och våra grannars säkerhet. Min förhoppning, är att det blir revolution inom m, och att traditionalisterna avsätter hela styrelsen, och börjar diskutera politik, innan AKB stänger grinden i mars, och fortsätter marschen mot stupet. Annars går inte ekvationen ihop. Det är bara S+M som kan göra upp om försvar och migration, alla andra är för små, och hoppet står annars till fp 2018, och en jubelgenomklappning för m, vilket självfallet är den egenda personer som nödvändigtvis inte är vänster, måste ha, om det ska bli ordning på Svensk demokrati (politik) Något parti nåste ligga längst till höger, och vill inte detta, så får man försöka passa tillbaka dem dit de hör hemma, annars kvävs mitten, det är ju strategiskt uppenbart, även ur Baltstaternas perspektiv. S.W

   Radera
  2. Engelbrektsbågen från 1934 användes fram till 1985 som logotyp av MUF.
   Engelbrektsbågen var MUF. Symbolen består av
   - ett armborst
   - tre kronor
   - en ring eller kedja (och den symboliken diskuteras ej här)

   Armborstet användes som symbol för högerns politik före Muf bildades, och märkligt nog var armborstet förknippat med Engelbrekt.
   Symbolen representerar värnandet av landets självständighet och suveränitet.
   I utåtriktade material från MUF får symboliken stå tillbaka för modernitet och engelbrektsbågen används bara på förbundets interna medaljer.
   Bågspännaren är för övrigt en skulptur av Christian Eriksson, som visar en man som spänner ett armborst. Bågspännaren på Kornhamnstorg i Gamla stan i Stockholm från 1916 är ett av två monument i Stockholm över Engelbrekt Engelbrektsson och hans kamp mot Eriks av Pommern regim. Det andra finns sedan 1932 i trädgården till Stockholms stadshus. Monumentet sattes upp 1916 med medel från Föreningen för Stockholms prydande med konstverk och var det första konstverket som föreningen gav till Stockholms stad.
   Skulpturen hade ursprungligen skapats för Falun i en tävling som utlysts redan 1902. Tanken var att hylla Engelbrekt. Förslaget refuserades ersattes av Karl Hultströms Engelbrektsporträtt utanför Kristine kyrka 1919. Modell till Bågspännaren var Christians gode vän Gösta Fagerlind, lärare vid folkskolan i Arvika.
   ” Här ser du för en gångs skull en vanlig karl i vadmal som spänner sin båge för att skydda sitt land mot fienden, Och sockeln med relieferna likaså, det är ett folk som värjer sitt land. Det visar att storhetsdrömmen en gång har tillhört alla. Fast den föreställer en armborstkrigare pekar den framåt i vår historia. „
   — Ivar Lo-Johansson[2]
   Så av någon anledning är just Engelbrekt inte problematisk för arbetarrörelsen, eftersom den på något sätt symboliserar folkmakt och inte överhet. Bågspännaren finns i reliefavbildning på en minnessten på Södra Djurgården, rest av Djurgårdens IF 1955 till minne av föreningens första tid, på 1890-talet, då backhoppning arrangerades i närheten av Skansen. S.W

   Radera
  3. En snarlik bågspännare, inspirerad av Christian Erikssons skulptur fanns jämte texten
   "Försvaret främst"
   i en valaffisch från högern 1914 av Gunnar Widholm inför riksdagsvalet.
   Armborstet användes därefter som symbol av högern OCH dess ungdomsförbund, där Engelbrektsbågen fortfarande används av MUF i vissa sammanhang. (och efter detta inlägg lär väl bågen försvinna, eftersom den symbolisrar en igelkotte, och inte Gudrun och rosa ballonger.
   I rådhusförslaget hade Ragnar Östberg planerat "en central (ickekontroversiell) historisk gestalt på en kolonn utanför byggnadens sydöstra hörn. (det var oklart om det skulle vara ett rådhus eller ett stadshus, så det blev både och)
   Erikssons skulptur gestaltade kraftig man iförd medeltida kläder höjande ett baner. Det slutgiltiga utförandet visar en bredbent gestalt i brons placerad på ett kraftigt kapitäl utformat av Östberg. Kompositionen står på en cirka tjugo meter hög kolonn. Runt sockeln finns fyra huvuden införda i krigshjälmar. Så återstod problemet om Engelbrekt skulle vända framsidan eller ryggen mot Gamla stan. (Riddarholmen, symbolen för Ridderskapet, där krigsministeriet legat och där alla domstolar även då härjade för att befästa domstolarnas grundläggande centrala position, som det yppersta av den svenska eliten) Östbergs förslag - att Engelbrekts ansikte skulle ses från stadshuset - fann gehör och 1932 kunde Engelbrektsstatyn invigas. Detta symboliserar en hel del, Engelbrekt vänder inte ryggen mot eliten, och tittar och vakar mot Riddarholmen, och det gör han än idag. Eliterna borde tilla ut från Helgeandsholmen då och då, och påminna sig om vem de beskattar och kommenderar, för att få hjälp att skydda skinnet, om vara föreligger. Det är ingen annan än de själva, säkerhet kommer till syvern och sist inifrån. Det kan finnas en herre som heter Gjanqvist (åt höger) som har ojning på modejat hejaldik. Det finns flera bottnar inom politiken. S.W

   Radera
 56. Tack KN för en utmärkt och klargörande artikel, man får respektera s, att de
  - bedriver opinionsbildning
  - hanterar ett limbo som inte heller GP kunde hantera
  - att många i S faktiskt tror att det går att trolla med knäna, balansera på slak lina på ett Indiskt rep.
  - alltså man måste respektera att människor har oliak uppfattning och bedriver opinion.

  Problemet är ju att säkerhetspolitk har en sådan sunkig historia i Sverige, att det finns anledning att känna skam avs Undéns undfallenhet visavi både Finland och Baltikum, och särskilt baltutlämningen. Det vill man inte ens tänka på, trots att vi då hade ett relativt upprustat försvar och inte var bekrigade eller söndersmulade.

  Behovet av "klarläggande" görs ju första gången i W M Carlgrens "korten på bordet"
  (Svenska vitböcker om krigsårens utrikespolitik)
  som ges ut 1989 av Delegationen för militärhistorisk forskning. och det är någon gång här på slutet av 80-talet som man öppnar upp en springa ljus av klarläggande, efter 45 års mumlande.

  Undéns icke officiella vitböcker tiger som muren.

  På sid 77 sammanfattas saken:
  När vitboksutgivningen (som Undén höll i personligen) avstannde 1948, (efter att Sverige tagit ställning i större finansiella frågor (Bretton Woods 1944, som tystades ner inom S fram till 47), så fokuserade regeringen helt på att förklara Sveriges urikespolitk under krigsåren med att förklara relationerna med Danmark, Norge (ansträngda relationer fram till 43), någon utsträckning relationen till Tyskland, där somligt förtegs, och ytterligare fokus på de de krigöfrande länder fram till 9/4 1940, (då Danmark och Norge anfölls). Sedan uhhörde vitböckernas utgivning.

  Vad var det då som inte gavs ut?
  - Sveriges relation till Tyskland efter ockupationen av Danmark och Norge
  - Relationen till Finland, (inkl vinterkriget och fortsättningskriget)
  - Relationen till Sovjet
  - Relationen till USA och England
  - Bedömningen av Estland, Lettland och Litauen, och och vad som hände med de länderna under/efter kriget.

  Vitböckerna utelämnar fullständigt fokumentation om Svenska relationer och överväganden till Sovjet, USA/England, vilket blev ett vitt fält, och gjorde det omöjligt för Svenskar att än i dag, begripa vad det var som hände, och vilka överväganden den Svenska regeringen gjorde under kriget, som gjorde att politiken blev framgångsrik. Det är mycket känsliga frågor än i dag, delvis oläkta sår, och frågor som förtigs, vad Sveriges centrala hållning om sitt eget värn, innebar för andra. En rimlig tolkning efter fortsättningskriget, som är svår att belägga, är att Finlands självständighet räddades, av heroiskt motstånd, och att Sovjet tilläts härja fritt med Baltländerna, dvs att något fick offras, för en någon annat. I själva verket är baltutlämningen än idag omöjlig att försvara eller ens förklara, ur ett moraliskt perspektiv, och frågan är hur hotade vi verkligen var av Stalin, han hade sas visat klorna genom en bombattack i krigets början, så frågan är hur undfallna vi var, i förhållande till vår dåvarande försvarsförmåga, med intakt infrastruktur, upprustat försvar och redan 44 med i klubben Bretton-Woods. Ingen kommer sannolikt få veta, och forskningen har väl kommit framåt sedan 1989, exempelvis avhandlingen/boken om Christian Günther, men frågorna slår som sagt var skuggor idag. S.W

  SvaraRadera
 57. Avslutningen av KN:s artikel är det centrala:
  - En saklig faktabaserad debatt (och här går det aldrig att röka ut S, (om M fortsätter med sin dubbla agenda, att rida på nato, för att fortsätta med gränslösheten)
  - Att beslutet om nato, inte kan fattas av en regering eller riksdag, så länge S är mot, och då återstår folkomröstning, med det lilla problemet att nästa tåg går i nästa EU-omröstning, och att vi sannolikt inte kan gå med i NATO, utan att Finland är för också, varför utfallet är beroende av att två länder parallellt röstar för.
  - Av detta följer att Sveriges och Finlands uppfattning är beroende av Baltstaternas situation, där man kan fråga sig hur starkt skyddet från Nato är, om sex år. I vart fall är det ingen som vågar en syn, dvs vad händer om Ryssarna börjar norpa land, ingen vill dra igång den stora planen, absolut ingen.

  Frågan som kvarstår, om vi har ett stilleståndsläge, om Nato, alltså inte för eller mot, utan att det finns formella problem med hur ett medlemskap kan aktualiseras, är det då solidariskt mot Finland och Baltländerna, att rusta ner, när det är uppenbart att stridsgrupperna i EU kanske inte fyller den funktion de borde ha? Så länge ingen vet, måste Sverige och Finland förbättra säkerhetsläget gemensamt, och detta kan bara göras om mp försvinner i tangentens riktning, gör de inte det, och AKB fortsätter Reinfeldts plan, så kommer försvarsbudgeten 2018 vara ännu svagare, och då kan tyvärr Balterna inte räkna med uppbackning av Sverige, och då får vi lita på att allt står väl till med solidariteten i Nato.
  S.W

  SvaraRadera
 58. För övrigt, och detta är att svära i kyrkan i fp-land, så krävs det inte bara omprioriterinar i Sverige, utan även i Finland, nästa samtliga Euroländer har stagflation, och investeringarna krymper, Sverige och Finland stora nettoinbetalare till EU. Junkers invsteringsfond är inget annat än k Anka pengar, dvs det finns inte, utan är en illusion, och med denna illusion, ska EU satsa i ännu mer infrastruktur i Södra EU, för att råda bot på arbetslösheten, och en gryende folkuppror, tex folkisen i Katalanien. och det kommer bara bli värre, det vet var enda moderat. Så om Finaldn ska komma ur skruvstädet, så är det exit Euro som gäller och det kan de så klart inte göra, utan bara vänta på ett kristillfälle, att återta marken, och först då kommer Finlands ekonom att kunna få lite svängrum, och utveckla sina handelsrelationer med Ryssland, eftersom Finlands ekonomi defacto är beroende av Ryssland (och lite vice versa), om nu EU:s eftefrågan sjunker som en sten. Så ska det blir ordning på ett framtida försvarssamarbete, måste bäge länderna vara överens om hur samarbetet ska gå till, och det klarar Sverige aldrig av utan värnplikt, Finnarna litar inte på ett försvar från Sverige, i synnerhet inte om det inte är förankrat hos folket. Så är det, dessvärre, ska tilläggas, av historiska rutiga skäl och randiga orsaker. Kan sedan folkpartiklarna med paritkamrater över sjön, finna på ett sätta att cykla igång Finsk ekonomi och export, och därtill bistå våra hårt prövade Baltiska grannar, så är det ännu bättre, i slutändan handlar det om resurser, för att tillämpa de metoder, som erfordras för att nå sina mål. S.W

  SvaraRadera
 59. Ytterligare ett dilemma, för de partier som faktiskt är bekymrade över säkheterhetsläget i Östersjön, och var det är på väg 2018, är nya bunkergänget sitt kvar. och på något sätt sitter med spelkort som ska fortsätta m:s nya inriktning mot en friare och mer rättvis värld. Eftersom det är otänkbart att AKB regerar, vald på tronen av SD, så är det nog relativt säkert att s sitter kvar perioden ut, och att det inte blir extraval, vilket med stor sannolikt ger sd mer mandat, samt vp, och sannolikt fp och kd (om man funderar lite på lutningar på Botten Ada. M och mp kommer falla och s vila still. vilket ger en utjämnad allians (är bra), dock ngt försvagad, och en stärkt vänster, dvs ex mp. Dock är det för hög risk.

  Så sitter man in bunkern, och är strateg, så vill man absolut att mp ska fortsätta regera med S, eftersom det är det absolut bästa sättet för Alliansen att ta makten 2018, dvs det kommer dränera s på väljare till SD, och mp kommer bara fortsätta ställa till trovärdighetsproblem, och urholka termerna grön och miljö på sitt innehåll. Så som nybunkermoderat vill man absolut inte att s ska regera själva med stöd av vp, vilket är enda möjligheten, såvida inte mp gör ännu mer våldtäkt på sitt varumärke. Dvs paradoxen ligger att om SD fäller regeringen och Magda kommer ut ur garderoben med en ny budget, med höjda försvarsanslag, så gynnar det regeringens möjlighet att klara valet 2018, som S är vana vid, regera själva, sossarna våtaste dröm, men detta gynnar inte ett återtagande, så nybunkermoderaterna vill att s ska fortsätta ligga med mp, eftersom detta garanterar att m kan lägga skulden på försvaret på s 2017, när läget är ännu mer förkylt. Så kalkylen nu bygger på retorik, hur duktiga respektive läger är på att spela oskyldig. Om nybunkern lägger ner exakt så många röster, eller uteblir, eller hittar på något som reducerar sina kanpptryckare med motsvarande, som SD röstar för, vilket strategiskt är mest logiskt, så behöver ju bara AKB förklara att man inte ville få igenom sin budget, eftersom man inte vill regera med stöd av SD, och så är det klart med det, då vinner SD en liten propagandaseger avseende taktik- och fulspel, och så kan s+mp fortsätta kila stadigt, och fortsätta ducka i försvarsfrågan, som därmed m kommer kunna återta 2017, där alla glömt föregående 8 års försummelser. Men, troligt är att Alliansen inte vågar fulspela, inte första nya talmansrundan, så sannolikt är att Reinfeldt har en plan att krångla sig ut frågan om att ta ansvar för Sverige, och då kommer säger sannolikheten att det mest sannolika är en ren budget S, som i grunden inte ändrar utgiftstaket, kalkylen för intäkterna. Detta är det alternativ som ger mest pangpengar närmast fyra år för område 6, och ger det bästa strategiska läget för S, att hantera säkerhets- och utrikespolitik, och komma åt den hett efterlängtade generalsekr posten, och för detta kommer de kunna kränga precis vad som helst, inkl bästa möjliga position inför rysarvalet 2018, då bör helt enkelt inte Romson och Fridolin vara med i båten, eftersom det finns viss chans att mp inte kvalar in alls nästa val, och då kommer så klart Gudruns mannar att få mål i mun, då är vi ganska nära målet med en fri värld. Min ledare, jag kan gå :-) Alltså AKB, vi får äntligen en första regering med en feministisk utrikespolitik, utan ett civilförsvar (som tar hand om barn och äldre vid kris), en ny dynamisk ekonomi i 270 av Sveriges kommuner utanför Stockholm, försvar i ökenkängor och ohejdad uppskattning och respekt av våra grannar. Men frågan är om det innebär en framkomlig väg mot Nato? Fan trot. S.W

  SvaraRadera
 60. För att klargöra soppan, 2009 års försvarsbeslut (och beredning), bygger på 2004 års beslut, som rullades ingång av s när de fått mp i knät. Så den inriktning som vårt försvar har nu, bygger helt på analysen av Persson och Leni 2004, som mognat fram sedan 1998. Rekapitaulation av vad hela vårt försvar NU bygger på för analys, och förför vi inte behöver en ny beredning :-) utan klarar oss bra på den tidigare rödgröna röran, som blev samma lila-gröna röra (lila = nymoderat) som nu åter är klassisk grön sosseförsvarspolitik....? Om jag var försvarsvänliga sosse skulle jag skruva på mig, om jag ligger med Romson, och SD morrar.

  Säkerhetspolitiska utgångspunkter Prop 2004/05:5

  Sammanställning nedan av regeringen (s) bedömningar:

  1. att å ena sidan spara och lägga ner Sveriges försvar,
  2. å andra sidan ställa försvaret i internationell tjänst, för att stärka säkerheten i världen utanför Europa.

  Om vi i efterhand jämför med intentionerna, och konstaterar att först hoppade nato ut ur Afghanistan, sedan in i Irak, sedan ut ur Irak och tillbaka till Afghanistan (Obama1), sedan uppstod kaos i Irak och Syrien och Libyen, varpå Sveriges migrationshantering fullständigt klpappat samman och all inrikespolitisk ordning i Sverige (framgent) ät oviss, så kanske det framgår att såväl S som M har en hemläxa att göra. Problemet är att det inte finns någon opposition, till på köpet byggde EU:s stridsgrupper, på ett antagande som uppenbarligen bara Sverige så som en universallösning för världen.

  Nedan citat från propens brödtext, försedda med rubrik, samt disponerad, så att texterna tematiskt hänger samman och tydligt framstår som Svensk stilt utrikespolitisk deklaration, håller tummarna för att vi slipper med floskler, visste man inte bättre skulle man tro att PR-byråerna tagit över även att formulera utrikespolitiska centrala ställningstaganden. S.W

  SvaraRadera
 61. prop 2004/05:5
  Göran+Leni+mp kilar stadigt

  Globalisering
  Till del har hot mot folk och länder skiftat i karaktär och fått en annan innebörd.

  Över 18 miljoner människor har på grund av konflikter tvingats lämna sina hem.

  Mycket pekar på att antalet internationella konflikter kommer att vara fortsatt högt.

  Sedan 1990 har nästan fyra miljoner människor mist livet i krig och av dessa har 90 % varit civila offer.

  Det går inte längre för länder att beakta sin säkerhet isolerat från utvecklingen i resten av världen.

  Globaliseringen och internationaliseringen ökar det ömsesidiga beroendet mellan folk och länder.

  Internationella säkerhetspolitiska utgångspunkter

  Stora och viktiga förändringar
  fortsätter att prägla vår omvärld.

  Sedan det kalla krigets slut har
  mellanstatliga spänningar minskat såväl i

  i) Sveriges närområde (Östersjön)
  ii) som globalt. (jmfr vad regeringen nedan beskriver)

  Internationell hotbild mot Sverige

  Sverige OCH övriga världssamfundet
  - har ett ansvar
  - att möta de hot som finns
  - mot vår gemensamma säkerhet.

  - Samtidigt har andra hot OCH
  utmaningar vuxit sig starkare.

  - De är ofta mer komplexa OCH
  - mer svårförutsägbara än gårdagens hot
  - om väpnade angrepp.

  Men Finland drog inte samma analys, uppenbarligen inte Ryssland heller, uppenbarligen inte Baltstaterna heller. S.W

  SvaraRadera
 62. Forts prop 2004:05:5, som vårt nuvarande försvarsberednings slutsatser vilar stadigt och stabilt på, det är lite så att man känner ett väldigt stort förtroende, för våra politiker att uppdatera sin verklighetsuppfattning, efter verkligheten, man får verkligen den där trygga känslan av att volvald representation är det bästa i en demokrati, de avlönas av skattebetalarna, för att helt enkelt vara insatta, och tillvara ta intresset för alla som inte har tid att att titta upp mot den strategiska horrisonten, utan tvingas arbeta, för att försörja sig själva och alla andra experter, demokrati vilar alltid på förtroende, och förtroende är svårt att vinna, och lätt att bli av med. Regeringen skriver:

  Säkerhetspolitisk utveckling

  Utvecklingen fortgår mot

  - att ta ett helhetsgrepp på konflikter med traditionellt
  säkerhetsfrämjande åtgärder

  - såväl som med nya insatser som syftar till
  återuppbyggnad och utveckling.

  - Akuta krisinsatser kombineras allt oftare med
  långsiktigt samhällsbyggande åtgärder

  - vilket medför större krav på det internationella
  samfundets kapacitet

  - dvs. ökade BIDRAG* från länder OCH regionala
  organisationer.

  * (men Sverige drar ner sitt bistånd, för att använda det till migration, för människor som flyr de konfliktområden som Sverige är med och ”stabiliserar” SW anm)

  Hot
  De nya transnationella hoten OCH konflikterna får konsekvenser för Sverige.

  Sverige (OCH Europa) står inför nya hot som är
  - mer diversifierade
  OCH
  - mindre synliga
  OCH
  mindre förutsebara.....

  (beredskap för det oförutsedda?)

  Terrorangrepp har haft en betydande inverkan
  på den globala säkerhetspolitiska utvecklingen
  och internationella samarbetsform.

  Hoten OCH utmaningarna kommer ifrån

  - regionala konflikter
  - stater i upplösning
  - spridning av massförstörelsevapen
  - terrorism.
  - organiserad brottslighet

  Ökad sårbarhet (genom den nya gränslösheten)

  Beroendet, (Sveriges beroende av globalisering)
  är i grunden positivt för fred OCH stabilitet

  (så är det inte uppenbarligen inte)

  Det öppna samhället gör samhället samtidigt

  mer sårbart OCH känsligt för störningar.

  Den tekniska infrastrukturen
  OCH
  den ökade rörlighet som det öppna samhället präglas
  OCH
  är beroende av,

  blir i ökad grad transnationell OCH
  därmed en del av den gemensamma sårbarheten.

  (Jo, Sverige är sårbara, måste Sveriges politiker då hemfalla åt självskadebeteende, det är en allvarlig diagnos inom psykiatrin, hos individer som inte kan förklara varifrån smärta och ångest kommer från)

  Svenskt agerande för att möta hoten

  Genom
  1. konfliktförebyggande insatser
  OCH
  2. konflikthantering

  i det aktuella området kan omvärlden bidra till

  A stabilisering
  OCH
  B därmed begränsa effekterna av konflikten.

  För att göra detta krävs
  att tillgängliga ”instrument”

  används OCH utvecklas.

  (våra tillgängliga instrument la vi ner eller sålde)

  Ett tidigt agerande för att förebygga hot

  OCH

  väpnade konflikter

  bidrar till säkerheten
  även för de länder som
  inte gränsar till konfliktområdet.

  (tänk nu Irak, Afgansistan, Syrien, Georgien, Ukraina, Baltstaterna etc)

  Internationell aktion
  Internationellt agerande för att möta
  hot OCH krishantering

  FN, EU, OSSE, Nato och andra organisationer

  tar samtidigt ett större ansvar för

  internationell krishantering. (hm...)

  Ett stort antal av dessa pågående insatser leds av regionala eller subregionala organisationer,

  bl.a. EU, Nato, Afrikanska unionen,
  ”vanligen” under FN mandat."

  Håller analys och språk för den vanlige väljaren?
  Eller är det på låtsas?
  S.W

  SvaraRadera
 63. Forts prop 2004/05:5 som vår nuvarande säkerhetspolitk bygger på, och varför vi inte behöver en ny försvarsberedning fram till 2015, (eftersom vi först ska klara av S ursprungliga försvarspolitiska inriktning)

  "Regeringens bedömning för Svensk säkerhetspolitik

  Sveriges säkerhetspolitik syftar till:

  - att bevara fred och självständighet för vårt land
  - bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde
  - stärka internationell fred och säkerhet.

  Sveriges säkerhetspolitiska läge

  Vårt säkerhetspolitiska läge har förbättrats ytterligare.

  Spänningen har minskat dramatiskt i vårt närområde

  Estland, Lettland, Litauen och Polen
  har blivit medlemmar i EU och Nato.

  Ryssland har utvecklat goda arbetsrelationer
  med EU och Nato
  OCH
  samarbetar som en partner
  i de olika samarbetsformerna
  kring Östersjön.

  Östersjön
  Östersjöområdet präglas nu av

  - lugn och stabilitet
  - nära samarbete
  - på sätt som tidigare inte varit möjligt.

  Sverige är militärt alliansfritt.

  Denna säkerhetspolitiska linje,
  med möjlighet till neutralitet.........(hm)
  vid konflikter i vårt närområde,
  har tjänat oss väl.

  Betryggande försvarsförmåga
  En betryggande försvarsförmåga
  är en central del av svensk säkerhetspolitik.

  (men skriv ni vad som är alternativet, är inte detta självmål, det blir precis tvärt om, bränner man upp sion lada, så är inte ladan kvar, när det blir vinter)

  Svensk säkerhetspolitik

  För framtiden är det tydligare än någonsin
  att säkerhet är mer än avsaknad av militära konflikter.

  Sverige verkar aktivt för att främja nedrustning
  OCH
  icke-spridning av massförstörelsevapen.

  Sverige har genom säkerhetsfrämjande insatser
  OCH
  samarbete främjat uppbyggnad av kapaciteter
  OCH
  vidare samarbete i regionen.

  Svensk strategi – Ett brett OCH samtidigt nära samarbete

  Hot mot freden OCH vår säkerhet kan bäst avvärjas
  i gemenskap OCH samverkan med andra länder.

  Vilka då?
  Nordafrika, mellanöstern, Georgien, Norge, Danmark? Det verkar som Finland återstår, dvs vi rider på deras säkerhet, och snyltar på andra, för att ha råd med vad då? S.W

  SvaraRadera
 64. Forts prop 2004/05:5 (Svensk säkerhet i världen)

  Globalt
  På det globala planet är det främsta uttrycket för detta
  vårt stöd till FN

  Den Europiska kontinenten OCH Ryssland

  Genom vårt medlemskap i EU deltar vi i
  - en solidarisk gemenskap
  - vars främsta syfte är att förhindra krig
  - på den Europiska kontinenten.

  Östersjön (Lokalt och nationellt)

  Genom ett brett OCH nära samarbete i vårt närområde
  finns goda förutsättningar för samverkan kring gemensamma utmaningar....

  Säkerhetspolitiskt samarbete
  Ett nära samarbete har byggts upp
  i närområdet
  de senaste tio åren, (1994 - 2004)

  T.ex. inom ramen för:
  - Östersjöstaternas råd
  - Barentssamarbetet
  - EU:s nordliga dimension
  - Det försvarsrelaterade samarbetet.

  Strävan är
  att etablera ett liknande
  nära grannlandssamarbete
  med Estland, Lettland och Litauen.

  (notera säkerhetspolitisk strävan)

  Brett nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete
  Integrationen mellan de nordiska OCH
  de baltiska länderna fortsätter.

  (undrar vad baltländer tyckte om stålbandet efter den Svenska bankernas framfart?)

  Det breda nordiska samarbetet på det försvarsrelaterade området genomförs på alla nivåer och kan sammanfattas i de tre punkterna:

  1. erfarenhetsutbyte
  2. samverkanslösningar
  3. gemensamt agerande i större internationella
  sammanhang.

  Förutsättningar att möta globala hot (i vårt närområde)

  Samarbete i närområdet (Östersjön) ger goda förutsättningar för samverkan kring utmaningar

  - organiserad brottslighet
  - illegal migration
  - människohandel
  - miljöhot

  (människohandel, illegal migration och organiserad brottslig hänger nära samman, och här har regeringen en klar poäng)

  Europeiska unionen (EU)

  EU är en politisk allians.

  Med EU:s utvidgning stärks säkerheten i hela Europa

  Den Europiska unionen är
  vid sidan av FN
  Sveriges viktigaste säkerhetspolitiska forum.

  Unionen har en växande roll
  som global ekonomisk OCH
  utrikes- och säkerhetspolitisk aktör.

  EU-länderna strävar efter
  att fördjupa samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken.

  (här är det adekvat med motstävan, kanske uttrycker Persson Sveriges uppfattning om andra Nato-länder?)
  S.W

  SvaraRadera
 65. Suck, börjar närma sig slutet av Prop 2004/05:5 som Sveriges nuvarande säkerhetspolitiska och försvarspolitiska grund vilar på. Det känns ändå tryggt, den analytiska grund och den historiska sakkunskap, fom förefaller finnas inom departementet, man undrar lite om Persson i Katrineholm trodde på detta själv?

  "Strategiska målsättningar

  EU-medlemmarna har

  - enats om strategiska målsättningar
  - givit en inriktning till EU:s

  i) utrikespolitik OCH säkerhets politik (GUSP)
  ii) försvarspolitik (ESFP)

  Denna inriktning BÖR utformas och utvecklas.

  Medlemsstaterna har formulerat
  en säkerhetsrelaterad syn på omvärlden.
  Detta har bl.a. manifesterats genom EU:säkerhetsstrategi,

  EU:s krishanteringsförmåga

  EU:s medlemsstater enades våren 2004
  om nya militära kapacitetsmål
  för EU:s krishanteringsförmåga
  s.k. Headline Goal

  Där fokus ligger på:
  - snabbinsatser av autonoma krishanteringsförmågor
  - åtgärdande av brister
  - t.ex. inom områden strategisk
  transport och ledningssystem.

  Insatser
  EU genomförde 2003
  två civila och två militära krishanteringsinsatser.
  Sverige deltog i insatserna.

  Under 2004 har EU inlett sin första
  rättsstatsinsats i Georgien.

  Den Nato-ledda insatsen
  i Bosnien-Hercegovina (SFOR)
  avslutas i december 2004.
  Samtidigt inleds EU:s militära
  krishanteringsoperation Althea i landet.

  Sveriges säkerhetspolitiska förhoppning för EU

  i) Stärkt EU-förmåga är också stärkt svensk förmåga.

  ii) Vi vill se ett mer solidariskt EU,
  som tar ett större ansvar globalt......

  iii) Medlemskapet i EU ger oss säkerhet OCH skapar
  solidaritet mellan medlemsländerna.

  iv) Sverige arbetar inom EU för att ytterligare stärka
  förmågan att bemöta gemensamma säkerhetshot.

  v) Sverige har aktivt stött utvecklingen av EU:s
  möjligheter att

  - förebygga väpnade konflikter OCH
  - bidra till det internationella fredsfrämjande arbetet.

  Sammantaget har Sverige gjort mycket för andras säkerhet, på bekostnad av sin egen och andras säkerhet, och sedan får historiker utvärdera om omvärlden faktiskt blev säkrar och mer fredlig 2004 - 2014 genom Sveriges fromma förhoppningar och internationella deltagande. central är att fastställa ansvaret, att i vart fall detta magplask, ej kan tillskrivas Reinfeldt, och ännu mindre de moderater som ska ta över rodret efter Tolgfors/Enström i försvarspolitiken. S har den del att städa, med sin sängkompis mp.

  Den bistra sanningen är att S förträngde Nato, låtsades vara nato, genom att vara mer natofierade än våra grannländer, och deltog överaktivt i Europeiska stridsgruppen, som man uppfattade/hoppades, skulle ersätta nato, men då har man inte fattat mycket om Europeisk mellanstatlig politik, att det gäller att blåsa kollektivet, av nationella orsaker, och eftersom Sverige inte är "nationalistiskt, så kan politker från höger och vänster lite använda Sverige som "Mädchen für alles" för andra, för att nå egna mål, detta straffar sig i högre grad i tex Frankrike, England eller Polen, och Tyskland ligger i en annan klass, och då kommer en rekyl i valen, och det kommer bli värre 2018, kan man tänka, önsketänkandet var monumentalt. S.W

  SvaraRadera
 66. Ur prop 2004/2005:5
  omvärldsanalys, som ligger till grund för nuvarande försvar, och motivet att inte inkalla försvarsberedningen att uppgradera analysen för vald inriktning för 10 år sedan, marschen ska fortsätta...

  "Rysslandsanalys

  Regeingens strävan (mål)

  Sverige strävar efter
  - att involvera Ryssland i samarbete
  - bilateralt och regionalt
  - inte minst kring Östersjön.

  Intressekonflikt

  Parallellt med det
  - fördjupade västsamarbetet märks
  - en tilltagande ambition att stärka det ryska inflytandet

  OCH

  - tydligare HÄVDA ryska intressen visavi en rad
  OSS-länder.

  Störningar i Rysslands relationer med Väst

  - Det USA-ledda angreppet på Irak

  - innebar en belastning på de rysk-amerikanska
  förbindelserna.

  - Ryssland har inte uppfyllt Istanbulåtagandena om att
  dra tillbaka trupp från Moldavien OCH

  - att nå en överenskommelse med Georgien om en
  stängning av militärbaserna i landet
  - vilket i sin tur påverkar relationerna till USA.

  Oroande tendenser i Ryssland är:

  - säkerhetsorganens ökade inflytande
  - de senaste årens ökade kontroll över media
  - försök att styra regionala val.

  Rysk inrikespolitisk utveckling

  Moskvas allt starkare kontroll över regionerna
  bidrar till en stabil utveckling

  men kan (i vissa områden) samtidigt utgöra ett demokratiskt problem.

  Den inrikespolitiska utvecklinge
  i Ryssland kännetecknas av:

  - att politisk stabilitet
  - centralisering av statsmakten prioriterasframför
  demokratisk utveckling.

  Integrerad euroatlantisk säkerhetsstruktur
  - Integrationen av Ryssland
  - i de euroatlantiska säkerhetsstrukturerna fortgår
  - vilket förbättrar förutsättningarna
  - för att utveckla samarbetet med omvärlden.

  Vad vill Putin?

  Under ledning av president Putin fortsätter
  - den ryska utrikespolitiska orienteringen
  - mot Västeuropa OCH USA
  - framförallt för att främja ekonomisk utveckling i
  Ryssland.

  Regeringen Persson (önsketänker) om Putins utrikespolitik

  - Rysslands relationer med EU baserar sig på att EU är
  Rysslands viktigaste handelspartner.

  - Rysslands samarbete med USA har såväl ekonomisk
  som säkerhetspolitisk vikt.

  - Relationerna till Nato värderas högt och fortsätter att
  utvecklas.

  - Gemensamma strävanden i bekämpandet av
  internationell terrorism spelar en förenande roll

  - Energisamarbetet är av stor betydelse.

  - Asien ägnas stor uppmärksamhet i rysk utrikespolitik.

  - Ryssland bedriver en aktiv politik gentemot
  Kina, Indien och Japan,

  - vilka är betydelsefulla politiska och ekonomiska
  samarbetspartners.

  Ryska inrikespolitiska problem

  - Konflikten i Tjetjenien utgör alltjämt det allvarligaste
  inrikespolitiska problemet för Ryssland
  - med terrordåd på ryskt territorium OCH
  - återkommande kränkningar av internationell
  humanitär rätt som mänskliga fri- och rättigheter
  - Det fruktansvärda terrordådet i Beslan i Nordossetien
  i september 2004
  - visar på en reell risk att konflikten sprids till främst
  andra delar av ryska Kaukasien."


  Jomen, säkert 10 år framåt, marschen fortsätter, inte för att världen är säkrare, Bush är i högform, med planer för Irak. Orsaken är att Göran ska prioritera andra politikområden med MP, och hittat en orsaken till besparing, Sverige, en internationellt aktör inom säkerhetspolitiken, med insatsförband, eftersom evig fred hemma uppnås genom försvarsnedläggning (plobillarna gör hoppsasteg än i dag, det var nu man fick igenom rättsäkerheten, dvs domstol vid asylprövning, det är lite här Sverige avviker, och varför migrationen är omöjlig att göra något åt, för all framtid.
  Rättsäkerhet innebär "ställt inom rimligt tvivel" Vanliga medborgare har inte rättshjälp om det bli tvist med staten, och kanske är det lite här man ska söka förklaringen till vårt nuvarande parlamentariska situation, rättssäkerhet kostar, och på samma sätt som säkerhetspolitik genom ett tillräckligt starkt försvar, om inte tänker gå med i Nato, och det tänkte inte S. Frågan är hur Persson tänkte? S.W

  SvaraRadera